Sök
Stäng Meny

Fokus på grupper för att stoppa skjutvapenvåld – riktade samtal igång

I april har arbetet med GVI, gruppvåldsintervention, startat i lokalpolisområde Järfälla. Polisen, kommunerna och Kriminalvården samarbetar för att kommunicera direkt med personer ur kriminella grupper att våldet måste upphöra.

I lokalpolisområde Järfälla, som omfattar kommunerna Järfälla och Upplands Bro, har förberedelser pågått sedan förra året med att införa strategin mot skjutvapenvåld kallad GVI, gruppvåldsintervention. Under april månad har det operativa arbetet startat genom individuella samtal, så kallade custom notifications.

Polisen, socialtjänsten och frivården genomför tillsammans enskilda möten med strategiskt viktiga personer som tillhör kriminella grupper. Det sker bland annat genom att polis och socialtjänst åker hem till individer eller vid möten med frivården.

– Vi säger att om du eller personerna du umgås med står bakom nästa grova våldshändelse så kommer det bli obekvämt för hela gruppen. Vi kommer att ha fullt fokus på er, säger Murat Aydogan, projektledare för GVI i lokalpolisområde Järfälla.

Ökat fokus på gruppen – samverkan mellan myndigheter

Från polisen arbetar en särskild resurs uppsökande med ökat fokus på gruppen för att upptäcka brott, till exempel genom riktade trafikkontroller. Sanktioner kan även ske med hjälp av andra myndigheter, som att Kronofogden mäter ut tillhörigheter.

Utmärkande för arbetet med GVI är den täta samverkan mellan myndigheter och fokuset på att gruppdynamiken driver våldet. Lokalsamhället engageras för att ge tyngd i budskapet att våldet inte accepteras och att det finns hjälp att få.

– Önskat läge är att ingen grupp vill vara den mest våldsamma och få samhällets ögon på sig. Vi hoppas att budskapet sprids till så många i gruppen som möjligt och att personerna söker stöd och hjälp via kommunens socialtjänst, säger Sara Järver och Mattias Jarl, projektledare för GVI i Järfälla respektive Upplands Bro kommun.

– Ett av Kriminalvårdens huvuduppdrag är att förebygga återfall i brott och där passar GVI-strategin väl in i. Att aktivt arbeta med att få kriminella personer att göra bättre val är en viktig del av vårt jobb, säger Tea Stoltz, Kriminalvårdens representant i det nationella stödteamet för etableringen av GVI i svenska kommuner.

Möten i grupp planeras

Ett annat sätt att kommunicera strategins budskap är genom ett så kallat call-in, informationsmöte dit flera individer som tillhör kriminella grupper kallas. Polis, kommun, Kriminalvården och representanter från lokalsamhället framför gemensamt strategins budskap om att det grova och dödliga våldet måste upphöra. Planering pågår för att genomföra call-in.

Budskapet som förmedlas till de kriminella är:

 • Vi vill inte att du ska dö.
 • Vi vill inte att du ska döda.
 • Om våldet fortsätter kommer det att få kännbara konsekvenser för hela gruppen genom sanktioner och ökat fokus från polisen, Kriminalvården och andra brottsbekämpande myndigheter.
 • Vi vill att du tar emot det stöd som finns för att lämna det kriminella livet.

Om GVI Järfälla och Upplands Bro

 • Gruppvåldsintervention, GVI, i Järfälla och Upplands Bro är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper.
 • Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om stöd och hjälp.
 • GVI Järfälla och Upplands Bro genomförs i samverkan mellan polisen, Järfälla och Upplands Bro kommun, Kriminalvården och lokalsamhället.
 • Brå, Polisen och Kriminalvården har ett regeringsuppdrag att implementera och utvärdera strategin i fler städer i Sverige.
 • GVI används eller är på väg att implementeras även i Örebro, Uppsala, Huddinge och Göteborg. Sedan tidigare används metoden i Malmö under namnet Sluta skjut. I övriga landet används GVI som enhetligt namn på strategin.
 • GVI har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer.
 • En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.