Sök
Stäng Meny

Polisens tillsynsenhet har granskat satsning på särskilt utsatta brottsoffer

Metodutveckling och ökat fokus på förövaren – flera åtgärder pågår för att förbättra polisens förmåga att utreda och förebygga brott mot kvinnor och barn.

Drygt 40 procent av all anmäld våldsbrottslighet begås mot särskilt utsatta brottsoffer och att bekämpa detta grova våld är ett prioriterat område för Polismyndigheten. Av den uppföljning av den särskilda satsningen 2019-2022 som tillsynsenheten gjort på uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg, framgår att tillfälliga resurstillskott inte är tillräckligt för att öka polisens förmåga att prioritera och hantera brotten mot särskilt utsatta brottsoffer.

– Det är avgörande att vi behandlar denna brottslighet på samma sätt som övriga grova brott. Vi behöver fortsätta förändra attityden till brott mot kvinnor och barn och skifta fokus från brottsoffren till att öka det polisiära trycket mot männen som slår och våldtar, säger Patrick Ungsäter, regionpolischef i Bergslagen.

En långsiktig prioritering

Han menar att även om målet var ett bättre verksamhetsresultat än det som nåddes gav den nationella satsningen brott mot särskilt utsatta brottsoffer en injektion till det omfattande förändringsarbetet. Det är numera en tydlig långsiktig prioritering som står högt på agendan som ett av Polismyndighetens fokusområden inom utvecklingen av brottsbekämpningen. 

Utvecklingsarbete inom en rad olika områden pågår såväl nationellt som regionalt, bland annat en revidering av metodstödet som är en av de prioriterade åtgärder som tillsynsenheten föreslår. Det innebär bland annat större fokus på gärningsmän och att barnfridsbrott omhändertas. Planen är att det nya metodstödet ska vara klart att användas i sommar

– Vi måste lägga kraft på att metodstödet implementeras fullt ut i regionerna, samt utveckla ledning, styrning och uppföljning, säger Patrick Ungsäter.

Mäns ohälsa och missbruk en riskfaktorer  

Han förtydligar att förändringsarbetet är långsiktigt och att samverkan med Åklagarmyndigheten, socialtjänst och andra myndigheter är en viktig och grundläggande del. Polisen ser också att mäns psykiska ohälsa och missbruk är riskfaktorer som bidrar till det grova och dödliga våldet mot kvinnor, något som hela samhället behöver arbeta kraftfullt för att förebygga. 

– Polisen ska vara tydliga i vårt uppdrag och när vi förflyttar fokus från brottsoffer till gärningsperson och blir mer offensiva med hela vår verktygslåda så kan vi nå bättre resultat, både i det utredande och brottförebyggande arbetet.

Läs tillsynsenhetens rapport här (pdf, 6 MB)

Exempel på pågående åtgärder för att stärka polisens arbete med särskilt utsatta brottsoffer.

  • Fokusskifte: Förändrat fokus i hur polisen angriper mäns våld mot kvinnor – från de målsägande kvinnorna till att öka det polisiära trycket mot männen som slår och våldtar. Tempo i initial fas, tidig bevisning och fler tvångsmedel ska användas.
  • Metodstöd: Revidering och implementering av metodstödet ”Ett utvecklat bästa arbetssätt” med bland annat större fokus på gärningsperson och på barn för att omhänderta barnfridsbrott. Revidering av metodstöd för barnförhör pågår också.
  • Förebyggande: Mer kraft på att förebygga mäns våld mot kvinnor och brotten mot barn genom konkreta åtgärder mot enskilda våldsverkare. Här pågår flera utvecklingsprojekt som handlar om bl.a. riskreducerande samtal och att identifiera fokuspersoner samt utveckla samarbetet med socialtjänsten.
  • Teknikutveckling: teknikutveckling i brottsförebyggande och utredande arbete samt för att förstärka kapaciteten till it-forensik och brottsbekämpning på den digitala arenan.
  • Samverkan: Vid sidan om myndighetens eget operativa arbete pågår flera regeringsuppdrag. Dessutom finns samverkansforum lokalt för att takta och koordinera sociala åtgärder mot våldsutövare och våldsutsatta.