Sök
Stäng Meny

Internrevisionen har granskat gränspolisverksamheten

Internrevisionen slår ned på sju punkter när det gäller den nationella ledningen och styrningen av gränspolisverksamheten. Granskningen, som genomfördes i februari 2022, har lett till flera åtgärder.

Internrevisionen konstaterade att uppdaterade och aktuella styrdokument saknades och att det rådde osäkerhet kring de nationella gemensamma målen, planer och ambitioner.

Handlingsplan framtagen

Nationella gränspolissektionen, Noa, har tillsammans med gränspolisen i polisregionerna tagit fram en handlingsplan för att möta upp mot de brister som internrevisionen påpekat. En del av åtgärderna är redan på gång att genomföras.

Nya styrdokument

En viktig del i att utveckla ledningen och styrningen av gränspolisverksamheten är att nya styrdokument tas fram. Det arbetet har påbörjats hos Nationella gränspolissektionen.

Det blir även ett omtag i arbetet med processtyrningen för att åstadkomma formell styrning av hela gränspolisverksamheten.

Samordning och samverkan

Internrevisionen bedömde även att samordning och samverkan inom och mellan de berörda organisatoriska enheterna behövde stärkas såväl regionalt som nationellt.

Processägarskapet och processledningen beskrevs av de intervjuade som diffust. Därför pågår just nu arbete med att förtydliga styrdokument och att kommunicera internt kring vem som har vilket ansvar.

Nya utbildningar

Vid intervjuerna framkom även att kompetensfrågor inte omhändertagits fullt ut. Noa, polisregionerna och HR har sedan granskningen genomfördes skapat en struktur för samordning och framtagande av nya utbildningar.

En ny grundutbildning, Gränskontrolltjänsteman grund, har sjösatts och ett större antal medarbetare har redan genomgått den. Vidareutbildning är under framtagande.

Granskning av nationell ledning av styrning av gränspolisverksamheten (pdf, 3 MB)