Så många fjällräddningar under 2022

Antalet fjällräddningar under 2022 är lägre än årssnittet för föregående år, visar ny statistik.

Sammanställningen för utförda fjällräddningsinsatser för 2022 (jml. Lag om skydd mot olyckor) visar att antalet ärenden totalt sett för de fyra fjällområdena blev 234 utförda räddningar. Det är en minskning jämfört med snittet de fyra senaste åren som ligger på cirka 327 per år. Dalarna är det område som går mot trenden och fick en liten ökning av antalet räddningar under året. Norrbotten och Jämtland är de områden som står för den största minskningen procentuellt.

Antal fjällräddningar per helår

stapeldiagram över antal fjällräddningar mellan 2018 - 2022, per län
2018 2019 2020 2021 2022
Norrbotten 143 129 108 102 70
Västerbotten  35  37  39  43 30
Jämtland 106 119 140 129 92
Dalarna  50  42  49  38  42
Summa 334 327 336 312 234

När det gäller färdselsätt är 57 ärenden skoterrelaterade med olyckor, men inkluderar även fastkörda/trasiga skotrar som orsakat en utsatt situation. I 73 ärenden har skidåkare drabbats av olycka, men även där finns fall av sönderkörd utrustning. 94 har vandrat till fots och då gjort sig illa eller hamnat i utsatt situation. Resterande fall är en blandning av andra färdselsätt som cykel, kanot och hundspann och är lågt representerade i olycksstatistiken.

Norrbotten - 70 ärenden (120 i snitt 2018—2021)

Norrbotten har haft en stadig minskning av antalet ärenden varje år de senaste fem åren och en halvering jämfört med 2018. Däremot har pandemiåren troligen haft inverkan då resande begränsades.

Jämtland - 92 ärenden (124 i snitt 2018—2021)

Även i Jämtland har antalet fjällräddningar minskat under 2022 men variationerna brukar vara mellan 80 och 120 ärenden i snitt sett på en tioårsperiod. Året var dock helt klart lugnare med färre drabbade än tidigare år. Bara 2014 var lägre med 83 insatser.

Västerbotten - 30 ärenden (38 i snitt 2018—2021)

Har inte så stor minskning procentuellt som Norrbotten och Jämtland utan ligger ungefär som tidigare år.

Dalarna - 42 ärenden (45 ärenden i snitt 2018—2021)

Även i Dalarna är variationen nästan försumbar sett till tidigare års snitt. Däremot ökade antalet ärenden med en handfull jämfört med 2021 och är det enda området som fick viss ökning.

Skador

Även 2022 dominerades av skador på över-/underarm, hand-/fotleder, knä med mera - kort sagt en skada orsakad av ett fall. 270 personer undsattes under året i gemensamma insatser med fjällräddare, kommunal räddningstjänst samt regionerna och polisens helikoptrar.