Könsstympningsbrott svåra att utreda

Lagen mot könsstympning har funnits i drygt 40 år, men trots detta finns det bara fyra fällande domar. Två av anledningarna är bevissvårigheter och en låg anmälningsbenägenhet.

140 anmälningar

Enligt en kartläggning polisen har gjort registrerades drygt 140 anmälningar av könsstympningsbrott i hela Sverige mellan 2018 och 2021. Totalt handlar det om 170 brott, där de flesta är registrerade som fullbordade. De flesta anmälningarna gjordes av socialtjänsten och polisen.

– Vi misstänker att mörkertalet är stort. Brottsoffren är barn och ofta är en eller båda föräldrar förövare eller medhjälpare. Barnen är i behov av att någon utomstående reagerar och larmar, någon som kan föra deras talan, säger Åsa Wallinder, sakkunnig för hedersrelaterad brottslighet vid enheten för utveckling av brottsbekämpning.

Komplexa ärenden

Svårigheten att utreda könsstympningsbrott ligger i ärendenas komplexitet visar polisens kartläggning. I många ärenden saknas en känd brottsplats och tidpunkt, vilket gör det svårt att inhämta information som till exempel teknisk bevisning. Många av brotten begås utomlands.

– Även om många ärenden har koppling till utlandet finns också tips om att könsstympning försiggår i Sverige. Det är dock svårt att bevisa, säger Åsa Wallinder.

Andra försvårande omständigheter är att det ofta är flera personer inblandade. Brotten är välplanerade och förhörssituationen är komplicerad, då det ofta handlar om väldigt unga barn. I många fall behövs det tolk, både i förhör med barnen och med misstänkta eller vittnen.

Sker i skymundan

Jämfört med andra brottskategorier finns det relativt få ärenden gällande könsstympning. Detta gör att det inte alla gånger finns erfarenhet av att utreda den här typen av brott och det ställer höga krav på utredaren. Bevissvårigheter och låg anmälningsbenägenhet är bidragande faktorer till att så få ärenden har lett till fällande dom.

– Det är svårt att utreda könsstympningsbrott, då de sker i skymundan. Det syns inte utåt och barnen kan inte föra sin egen talan. Inom polisen pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att vi ska bli bättre på att utreda den här typen av brott och för att kunna skapa underlag så att fler ärenden prövas i domstolen.

Viktigast att förhindra brott

För barn och kvinnor som utsätts för könsstympning innebär det oftast ett stort fysiskt och psykiskt lidande med långsiktiga konsekvenser.

– Det allra viktigaste är att skydda barnen och förhindra de här brotten innan de sker. Vuxna måste kliva in och vara ambassadörer för barnet. Det handlar både om att larma, men också om upprättelse för offret, en tydlig signal från samhället att könsstympning är ett grovt brott som ska anmälas, utredas och lagföras.

Misstanke om brott?

Misstänker du att ett barn i din närhet har utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympningsbrott ska du kontakta polisen. För att lämna information eller göra en anmälan ring 114 14. Vid akuta ärenden ring 112.

Hedersrelaterad brottslighet