Stora möjligheter för polisområde Halland

Polisområde Halland kommer de närmaste tre åren att öka med cirka 120 medarbetare som prognosen ser ut nu. ”Det är en helt unik möjlighet för oss och det kommer göra skillnad i hela polisverksamheten”, säger Anders Börjesson.

Eftersom polisområde Halland är ett så kallat pluslän kommer den stora ökningen främst att synas under 2024 och 2025 då det blir en kraftig ökning av medarbetare.

Arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner

Anders Börjesson började som polisområdeschef i Halland under hösten 2022. Han ser stora möjligheter för Halland och det görs mycket bra polisarbete här. Men med stora resursökningar framöver kommer det att krävas en översyn av polisverksamheten och medarbetarnas förutsättningar.

– När det gäller bra förutsättningar för våra medarbetare är arbetsmiljön och lön viktiga faktorer. Bra förutsättningar att kunna utföra arbetet och konkurrenskraftiga löner är nödvändiga ingredienser i en effektiv verksamhet. Detta gäller för alla våra medarbetare i polisområdet. Satsningen och uppvärderingen av främst polisernas löner de senaste åren har varit välkommet, inte minst för att locka fler till att vilja utbilda sig till polis men också för att behålla duktiga medarbetare. Det arbetet måste fortsätta och jag ser att det också behöver innefatta alla medarbetare, både civila och poliser, säger han.

Fyra fokusområden

Polisområde Halland kommer precis som övriga polisen att fokusera på fyra områden de närmaste åren; brott mot särskilt utsatta brottsoffer, kriminellas ekonomi, grov organiserad brottslighet och mängdbrott.

– Mäns våld mot kvinnor och barn är ett stort samhällsproblem som får stora konsekvenser för dem som utsätts. Vi behöver bli bättre på att ta initiativ och driva det förebyggande arbetet tillsammans med övriga samhällsaktörer som kommuner med flera. Vi behöver också arbeta målmedvetet för att klara upp de brott som begås. Under året kommer vi därför skjuta till ytterligare utredningsresurser till vår grova brottssektion, säger Anders Börjesson.

Kriminellas ekonomi

När det gäller kriminellas ekonomi kommer polisområde Halland bland annat att satsa på utbildningar och fortbildningar för medarbetarna.

– Vi vet att det som driver den grova organiserade brottsligheten många gånger är brottsvinsterna. Flera av våra medarbetare har ännu inte den kunskap om lagstiftningen som är nödvändig för att kunna använda den på ett bra sätt. Under året kommer vi därför att satsa på att öka kunskapen för att kunna beslagta och förverka kriminellas tillgångar.

Organiserad brottslighet

Polisområdet kommer under året att öka förmågan att förebygga och utreda den grova organiserade brottsligheten.

– Vi ska utveckla vår förmåga att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten och samverkan med övriga brottsutredande myndigheter ska öka. Den struktur och metodik som används i det regionala myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten ska också innefatta polisområde Halland. Fler utredare ska utbildas i det särskilda metodstöd som gäller för utredning av grova brott i syfte att förbättra utredningsarbetet, säger Anders Börjesson.

Mängdbrott och egeninitierade brott

Polisområdet kommer de närmaste åren att ägna särskilt fokus åt de så kallade mängdbrotten. Invånarna i Halland ska kunna räkna med att de brott de råkar ut för också utreds och att vi alltid gör vårt yttersta för att få fast gärningspersonerna. Detta gäller alla invånare, både de som bor i glesbygd och i större städer. Brott på väg ska också ägnas särskilt fokus och där vill Anders Börjesson satsa extra resurser.

– Vi kommer att satsa särskilt mot att beivra brott på väg. Antalet riktade kontroller i syfte att rapportera och lagföra rattfyllerister, grova olovliga körningar, hastighetsöverträdelser med mera ska bli fler, säger han.