Tillgång till information i digitala kanaler

Tillgång till information i digitala kanaler är en förutsättning för att polisen ska kunna lösa brott. Denna fråga är en av flera frågor som Polismyndigheten kommer att driva under det svenska EU-ordförandeskapet.

I dag hålls öppningsmötet i Kiruna efter att Sverige den 1 januari tog över EU-ordförandeskapet i ministerrådet för kommande halvår.

Polismyndighetens uppdrag under ordförandeskapet är att ansvara för säkerheten vid de möten som anordnas i Sverige. Utöver det innebär ordförandeskapet även en möjlighet för polisen att driva det europeiska polissamarbetet framåt. Det handlar bland annat om att Sverige tillsammans med andra länder arbetar för att få rätt verktyg till att bekämpa den organiserade brottsligheten.  Allt mer av den lagstiftning som reglerar vad brottsbekämpande myndigheter får och inte får göra beslutas på EU-nivå.

En särskilt viktig fråga för polisen är brottsbekämpande myndigheters tillgång till information i digitala kanaler. I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt behövs de befogenheter som krävs för att kunna hålla jämn takt med de kriminella.

– I dag sker en mycket stor del av kommunikationen mellan kriminella genom olika digitala kanaler, oftast krypterat. Encrochat, Anom och Sky har tydligt visat hur tillgången till de kriminellas kommunikation är avgörande för polisens arbete, och vi har länge lyft fram det som en viktig del för att nå framgång i vårt brottsbekämpande uppdrag, säger Johan Olsson, chef för Noa.

Polismyndigheten kommer även driva flera andra frågor under ordförandeskapet, exempelvis hur det forensiska samarbetet inom EU kan utvecklas och en harmoniserad EU-lagstiftning för krav på banker och finansiella institut om utlämnande av kontoutdrag. Det sistnämnda är en viktig nyckel för framgångsrikt utredningsarbete och för att komma åt de kriminellas brottsvinster.

– Polismyndigheten har en betydelsefull roll i det internationella samarbetet, där samarbetet med Europol och andra länders myndigheter är ett måste för att förebygga och bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Vi behöver också vara proaktiva i lagstiftningsarbetet eftersom EU-lagstiftningen i hög grad påverkar myndighetens möjligheter att utföra sitt uppdrag, säger Silva Aldskogius, chef för gruppen för EU-samordning vid Noa/IE.