Sök
Stäng Meny

Trygghetsarbetet fortsätter med oförminskad styrka

Nya kontor för socialtjänsten. Ett trettontal trygghetsgrupper som rör sig i olika delar av kommunen och motetablering av kriminella nätverk. Polisen och Sundsvalls kommun fortsätter tillsammans sitt trygghetsskapande arbete med oförminskad styrka.

Polisen i Medelpad har tillsammans med Sundsvalls kommun ett långtgående samarbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Varje år genomförs också en trygghetsmätning med boende i kommunen. Resultatet av den årliga undersökningen tillsammans med Polisens statistik har pekat ut områden som Sundsvallsborna tycker är viktiga att prioritera. Det gemensamma arbetet mot droger är prioriterat.

Tillsammans arbetar Sundsvalls kommun och Polisen med ett flertal andra, som till exempel Svenska kyrkan och Stadsutveckling i Sundsvall AB, för ett tryggt Sundsvall. Det görs bland annat genom att arbeta mot den synliga droghandeln i kommunen och förebyggande mot ungdomars tillgång till alkohol och narkotika.

Till exempel så finns det tretton lokala trygghetsgrupper runt om i kommunen där polis, socialtjänst, fältassistenter, fritidsverksamhet, skola och civilsamhälle samverkar.

Polisen motarbetar etableringar av kriminella nätverk genom ett strukturerat operativt arbete på områdesnivå.

– Det är oerhört viktigt att samhället sluter upp tillsammans. Kommunala resurser tillsammans med Polisen. Dock är föräldrarna de viktigaste för att inte få fler unga i de kriminella nätverken, säger Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad.

Nu under 2023 fortsätter det samarbetet med oförminskad styrka. Polisen jobbar vidare med att skapa trygghetsskapande åtgärder i centrala Sundsvall och genomför riktade insatser i samverkan med socialtjänsten mot bland annat öppen droghandel och ordningsstörning.

Socialtjänsten har ny organisation med en första linje med utgångspunkt i fyra bostadsområden och öppnade kontor i Bredsand och i Nacksta för att komma närmare ungdomar, vårdnadshavare och lokalsamhälle. Det anställs också två socialsekreterare som skall ha sin arbetsplats hos polisen.

Det är några pusselbitar i den nya specialistfunktionen som samlokaliseras med Polisen. Specialistfunktionen ska ansvara för att jobba uppsökande och motiverande mot individer som redan hamnat i kriminella miljöer, i syfte att få personer att bryta destruktiva livsmönster i rätt tid.

– Vi i Sundsvalls kommun har ett bra och tätt samarbete med polisen där vi tillsammans särskilt prioriterar insatser för att nå unga som riskerar att hamna i kriminella miljöer. Det behöver fortsätta prioriteras. Att identifiera riskbeteende och oro tidigt är många gånger avgörande för dessa personers livsval, säger Niklas Säwén, (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Parallellt med det så har kommunen också utökat antalet brobyggare som arbetar som länk mellan skola, ungdomar och dess föräldrar. Dessa jobbar relationsbyggande och fångar upp ungdomar som riskerar att hamna på glid.

FAKTA: SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid)

SSPF-modellen är ett brottsförebyggande arbete på universell, selektiv eller individuell nivå, med ungdomsproblematik som kriminalitet och drogmissbruk.

SSPF kan anpassas till lokala förutsättningar och målgruppen skiljer sig därför mellan olika kommuner. Vanligast är att arbeta med barn och ungdomar upp till 18 år, men det förekommer att man arbetar även med ungdomar över 18 år. De som blir föremål för insatser i form av SSPF-samverkan har på något sätt väckt oro i sin omgivning – hos familj, skola, polis eller fritidsverksamhet.

Modellens syfte är att förhindra och att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller inleder missbruk. Målet är att ungdomarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Källa: Socialstyrelsen