Sök
Stäng Meny

Polisens arbete med att skydda brottsoffer utvecklas

Trycket ökar på polisens verksamhet inom brottsoffer- och personsäkerhet. Tillsynsenheten har granskat arbetsprocessen för riskbedömningar på individnivå och föreslår åtgärder.

Bakgrund

Polisens tillsynsenhet har på uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg granskat delar av polisens arbete inom brottsoffer och personsäkerhetsverksamheten (Bops). Det handlar om de riskbe­dömningar på individnivå som polisen gör för att kunna vidta rätt åtgärder och förebygga att individer drabbas av våld eller hot om våld. Det är viktigt att polisen agerar i tidigt skede om man ser en risk.

Riskbedömningarna görs på olika nivåer, från den initiala bedömningen vid en anmälan av brott till strukturerade och fördjupade bedömningar som genomförs inom brottsoffer- och personskyddsverksamheten och underrättelseverksamheten.

Det är av stor vikt att arbetet bedrivs rättssäkert och att samma bedömning och hantering av ärenden sker oavsett individens hemvist.

Tillsynsenhetens rekommendationer

Därför lyfter tillsynsenheten i sin rapport fram att det påbörjade arbetet med att revidera riktlinjerna och metodstödet för brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten snarast bör slutföras och därefter implementeras.

Tillsynsenheten rekommenderar även en utvärdering av metoden riskreducerande insatser (RRI), en metod riktad mot hotaktörerna.

Struktur för att dela information

Man rekommenderar även att ta fram strukturerade sätt för Bops och utredningssidan att dela nödvändig information med varandra, ett arbete som redan pågår.

Vi har märkt en generell ökning i antal ärenden de senaste åren och att ärendenas komplexitet ökar. Arbetet med brottsoffer och personsäkerhet genomgår stora förändringar där syftet är att verksamhetens värde för samhället ska öka. Att vara trygg och säker är en mänsklig rättighet, och där har Bops ett viktigt uppdrag, säger Sofie Holmqvist, biträdande utredningschef på polisens nationella avdelning, Noa.

Rikspolischefens beslut

Rikspolischef Anders Thornberg har beslutat i enlighet med tillsynsenhetens rekommendationer.

Riskbedömningar på individnivå, tillsynsrapport 2023:2 (pdf, 3 MB)

Polisens uppdrag med brottsoffer och personskydd

Polismyndighetens brottsoffer-och personsäkerhetsarbete innebär att vid behov, på ett säkert och effektivt sätt, ge ett individanpassat skydd till en skyddsperson.

Personsäkerhetsarbete kan omfatta exempelvis målsägande, misstänkta, vittnen och anhöriga.
Polisen avgör i varje enskilt ärende om det finns ett behov av skydd och vilken sorts skydd som ska användas. 

Skyddet består av tre delar:

  • Skydd.
  • Stöd till den som skyddas, t ex att hjälpa den skyddade att få relevant utredning eller vård.
  • Reducering av hotaktör, t ex metoden riskreducerande insatser (RRI) eller kontaktförbud.

För att den skyddade ska kunna leva ett så tryggt och bra liv som möjligt behöver ofta alla tre delar hanteras.

Skydd för hotade personer