Sök
Stäng Meny

Anmälningarna mot poliser minskade 2022

Under förra året fick avdelningen för särskilda utredningar in drygt 6 500 anmälningar, vilket är en minskning jämfört med året innan.

Även antalet anmälningar som riktade sig mot poliser var färre. Det framgår av SU:s årsrapport för 2022 som har lämnats.

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) förhindrar, upptäcker och utreder brott som har begåtts av polisanställda och polisstudenter samt av bland annat åklagare, domare, riksdagsledamöter och statsråd.

– SU har ett mycket viktigt uppdrag för att skydda vårt samhälle mot infiltration och korruption. Vi utreder misstankar om brott som har begåtts av befattningshavare inom de mest känsliga delarna i kärnan av en demokrati, säger Martin Valfridsson, avdelningschef för SU.

Under 2022 inkom 6 517 ärenden till SU, vilket innebär en minskning med 8,3 procent jämfört med året innan. År 2021 fick SU in det högsta antalet ärenden hittills under ett år, vilket innebär att utfallet under 2022 kan betraktas som en återgång till normal nivå. Trenden över en flerårsperiod visar att ärendeinflödet till avdelningen ökar och det hänger samman med personaltillväxten inom Polismyndigheten. Vid utgången av 2022 hade Polismyndigheten 34 928 anställda. Det är en ökning med 5 329 under den senaste femårsperioden.

70,8 procent av anmälningarna riktar sig mot poliser jämfört med 75,7 procent år 2021. Anledningen till att flest anmälningar riktar sig mot poliser är främst att poliser är den största befattningskategorin som faller inom SU:s utredningsansvar (40,83 procent). Dessutom exponeras poliser i högre utsträckning än andra befattningshavare för situationer med konfrontativa inslag.

Tjänstefel är den vanligaste brottsrubriceringen och utgör cirka 58 procent av anmälningarna. Fördelningen över de olika brottskategorierna är jämn över tid med mycket små förändringar från år till år.

Avdelningen för särskilda utredningar (SU)

SU har till uppgift att förhindra, upptäcka och utreda brott som har begåtts av polisanställda och polisstudenter samt av bland annat åklagare, domare riksdagsledamöter och statsråd. SU utreder även brottsanmälningar riktade mot myndighetsanställda som bedriver brottsutredande verksamhet (Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket och Militärpolisen). Sammanlagt omfattas 53 900 befattningshavare av SU:s uppdrag.

SU är en oberoende avdelning inom Polismyndigheten. Regeringen utser avdelningschefen och beslutar om avdelningens budget. SU:s lokaler ligger avskilda från övriga Polismyndigheten. Alla ärenden som hanteras av SU är skyddade mot obehöriga, eftersom avdelningen har egna ärendehanteringssystem. Vidare är det åklagare vid Särskilda åklagarkammaren (SÅK) som är förundersökningsledare i SU:s ärenden och som beslutar om det ska inledas en förundersökning. SU rapporterar varje år om sin verksamhet direkt till regeringen.

Tjänstefel

Tjänstefel innebär ett, vid myndighetsutövning, åsidosättande av vad som gäller för uppgiften. Detta framgår av 20 kap. 1 § brottsbalken. Många anmälningar om tjänstefel görs i samband med ingripanden. Det kan t.ex. vara att anmälaren upplever polisen som otrevlig, att anmälaren hävdar att polisen använde för mycket våld eller att polisen satte på handfängsel utan anledning. Till kategorin ”tjänstefel” hör även sådana anmälningar som inte är några brott, vilket är en förklaring till att kategorin ”tjänstefel” är omfattande (t.ex. kan tjänstefel inbegripa anmälningar om våldsbrott trots att det inte är något brott).

 

Årsrapport 2022 Avdelningen för särskilda utredningar (pdf, 4 MB)

Vad gör Finanspolisen?