Budgetunderlaget 2024 – 2026 inlämnat

Polismyndigheten begär ökat anslag för tillväxten, nytt Rakel och för beredskapsarbetet.

Polismyndigheten skickar varje år in budgetunderlaget till regeringen. Det ska lämnas senast 1 mars. Bedömningen är att polisens tillväxt till största delen är finansierad fram till 2024, men från 2025 och framåt behövs ytterligare finansiering.

Mer effektiv polisorganisation

Polisens mål under de kommande åren är en mer effektiv polisorganisation, bättre resultat och en stark lokal närvaro. För att klara det behövs fler medarbetare. Med fler anställda ökar även behoven av lokaler, fordon, vapen, utrustning, övningsplatser, it-stöd och mycket annat.

Fler medarbetare

Från år 2016 till årsskiftet 2024/2025 ska antalet polisanställda ha ökat med 10 000 medarbetare. På sikt är målet att nå en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU.

Förutom fler poliser behövs analytiker, forensiker, it-forensiker och tillgångsutredare, men fördelningen mellan olika kompetenser kan komma att förändras över tid.

Nästa generation 

Utöver tillväxten begärs tillskott för nästa generation av kommunikationssystemet Rakel. Det är helt centralt att polisen har ständig tillgång till väl fungerande tal- och datakommunikation. 

Även arbetet inom beredskapsområdet medför behov av ekonomiskt tillskott, ekonomisk förutsägbarhet och långsiktighet. Det försämrade omvärldsläget med kriget i Ukraina ställer nya krav och polisen har en ledande roll i Sveriges totalförsvar. Sedan förra året leder och samordnar Polismyndigheten Ordning och säkerhet inom Sveriges krisberedskap.

Höga krav

I budgetunderlaget som sänds till regeringen beskrivs de utmaningar som Sverige står inför och som ställer höga krav på Polismyndigheten.

Brottsligheten kommer de kommande åren att fortsätta utgöra ett allvarligt hot mot samhället, enskilda människor och rättsstaten.

Läget är allvarligt vad gäller den organiserade brottsligheten och gäng­kriminaliteten. De stora brottsvinsterna ger näring till en växande kriminell ekonomi som på sikt är systemhotande. Lika allvarligt är det grova våldet mot barn och mäns våld mot kvinnor.

Därför behöver ambitionsnivån höjas. Polismyndighetens mål är att effektivisera, förbättra resultaten och få en lokal närvaro i hela landet.

Polismyndighetens budgetunderlag 2024-2026 (pdf)