Färdväg och studentflak i Uppsala 2023

Karta över området där studentflak kör den 2 juni 2023

Karta över studentflaksväg i Uppsala 2 juni. Förare ansluter till slingan med sitt ekipage och åker varvet medsols. Bild: Polisen

Fredagen den 2 juni är det dags för många att ta studenten i Uppsala. I samband med studentfirandet är det vanligt att färdas på flak eller traktorkärror i centrala delarna av Uppsala. För att minska risken för olyckor finns regler och lokala direktiv.

I juni tar många studenter examen och en del i firandet är att åka runt i centrum på flak. I samband med studentflaksåkandet uppstår trafikpåverkan vilket innebär störningar för kollektivtrafik, näringsidkare, boende och andra trafikanter i centrala Uppsala. Polismyndigheten i samverkan med andra myndigheter har tagit fram regler och lokala direktiv för att samtligas upplevelse av student 2023 ska bli som bäst.

Denna information vänder sig till den ansvarige arrangören/föraren för studentekipaget och den som är uppdragsgivare och har beställt ett studentflak.

Anmälan av ekipage

Anmälan av studentflak sker senast 19 maj genom att fylla i denna blankett (finns även på skolorna) och maila den till studentflak.uppsala@polisen.se

Observera att samtliga fält i blanketten är obligatoriska. 

Arrangören eller den som beställer ett studentekipage måste anmäla startplats samt slutdestination. Således behövs inget tillstånd förutom kravet att korrekt ifylld blankett mailas till studentflak.uppsala@polisen.se och att man genomfört besiktningen och fått ett intyg.

Framförs ekipage som inte uppfyller kraven kan ekipaget bli stoppat och polis kan hindra fortsatt färd. Vid misskötsel, exempelvis genom att föremål kastas av från flaket, kan färden komma att avbrytas, .

Besiktning av ekipage

 • Flaket får inte köras i stan om det inte är anmält och besiktigat innan avfärd.
 • Den som är chaufför ska ha en kopia av anmälningsblanketten med sig aktuell dag för att visa upp i samband med besiktningen.
 • Besiktningen genomförs på IFU ARENA i Gränby den 2 juni kl. 07:30-12:00
 • Samtliga anmälda flak ska åka till besiktningsstationen för att genomföra besiktning, få ett intyg från besiktning samt förhållningsregler innan man får transportera studenter.
 • Intyget ska medföras vid färd och vara väl synligt, utan detta intyg kan färden stoppas

Eventuell musikanläggning på flaket måste vara monterad innan besiktning och får inte monteras på besiktningsstationen.

Information och begränsningar gällande färdvägen kommer att meddelas på polisen.se, via polisens sociala kanaler samt vid besiktningen den 2 juni

Säkerhet 

Säkerheten är prioriterad och därför ska villkoren nedan vara uppfyllda genom:

 • att antalet studenter per ekipage är lämpligt och att de är placerade så att det inte kan uppstå någon fara
 • att ha hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga och hindrar någon att falla av flaket
 • att säten eller bänkar sitter fast
 • att utrymmet för studenterna inte får ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador
 • att en direktkontakt mellan flakvärd och förare finns genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används, ska den vara uppkopplad under hela färden
 • att inte köra fortare än 20 km/h (gångfart rekommenderas = max 7 km/h) och endast köra på vägar där högst 70 km/h är tillåtet
 • att om transporten sker på släpfordon ska den vara kopplad till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt
 • att föraren ska ha fyllt 21 och innehaft körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras behövs lägst behörighet B sedan 2 år
 • att om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Polisen får i så fall hindra fortsatt färd
 • att avbryta färden efter två timmar

Fler regler för studentflak finns på Transportstyrelsens hemsida