Sök
Stäng Meny

Riksrevisionsrapport om arbetet med särskilda händelser

Med anledning av Riksrevisionens offentliggörande av en rapport idag gällande arbetet med särskilda händelser, har Polismyndigheten följande kommentarer.

Syftet med en särskild händelse är att utöva en ledning som skapar en gemensam inriktning och samordning, för att hantera situationer som linjeverksamheten inte bedöms ha möjlighet att hantera.Polismyndigheten invänder mot Riksrevisionens slutsats om att särskilda händelser i det längre perspektivet gör mer skada än nytta. De eventuella konsekvenser som uppstår när extraordinära situationer föranleder förändrat resursbehov kan inte härledas till ledningsformen - utan är ett resultat av prioriteringar av den problembild som Polismyndigheten för tillfället har att hantera.

En särskild händelse är en ledningsform och inte ett verktyg för brottsbekämpning av grov organiserad brottslighet.
En av polisreformens grundtankar var att skapa förutsättningarför en nationellt sammanhållen myndighet, för att kunna använda myndighetens samlade resurs på ett effektivt sätt.
Polismyndigheten kommer att omhänderta Riksrevisionens rapport i det pågående utvecklingsarbetet. Arbete pågår sedan tidigare med anledning av de rekommendationer som polisens internrevision framförde i höstas, bland annat att utveckla befintliga system och verktyg för uppföljning och möjliggöra kunskapsdelning.

Särskild händelse – polisens arbete

Inom polisen används ofta begreppet särskild händelse. Men vad är det och vad innebär det i praktiken?

Vad är en särskild händelse?
En plötslig, oförutsedd eller inplanerad händelse som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för, och som därför ska hanteras utanför denna med en speciell organsation och ledning. Det kan handla om att det behövs extra många poliser eller speciella kompetenser.
Man kan också besluta om särskild händelse för att avlasta den ordinarie polisverksamheten.

Vilka situationer kan det handla om?

Plötsliga händelser är till exempel naturkatastrofer, terrordåd och stora olyckor. Inplanerade händelser kan vara större demonstrationer, fotbollsmatcher med hög hotbild, statsbesök, kungliga bröllop och aktiviteter i samband med politiska val.

Mer om Särskild händelse – polisens arbete