Så går arbetet med GVI i Örebro

Arbetet med GVI-strategin ger resultat, även om effekten kan ses först på längre sikt.

Att minska och förebygga det grova och dödliga våldet kopplat till kriminella grupper, det är målet med arbetet inom Örebro kommun som går under benämningen GVI, gruppvåldsintervention.

Möten - en del av strategin

En stor del av arbetet utgörs av möten med personer som har kopplingar till kriminella grupper, där syftet är att förmedla ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, informera om att det kommer bli konsekvenser om det inte gör det och samtidigt erbjuda hjälp för den som vill lämna det kriminella livet.

- Vi träffar personer, både vid stormöten och individuellt, som riskerar att utsättas för grovt och dödligt våld eller utsätta någon annan för grovt och dödligt våld, berättar Johanna Johansson som är samordnare för GVI inom Polisen.

Startskottet gick i höstas när ett första stormöte hölls, ett så kallat call-in, dit ett tio-tal personer var kallade. Därefter har arbetet fortsatt med individuella möten, som i strategin kallas custom notifications.

- Vid custom notification åker polisen och social tjänsten tillsammans hem till personer för att informera om konsekvenser som blir om våldet fortsätter och erbjuda hjälp att ta sig ur kriminaliteten, säger Johanna Sollerman, samordnare för GVI inom Örebro kommun.

Johanna berättar att man hittills har besökt ca 30 personer, och av dessa har ett 10-tal personer tagit kontakt med socialtjänsten på eget initiativ efteråt för att få stöd.

- Det är mer än vad vi hade förväntat oss vilket är väldigt positivt.

Nya våldsbrott har lett till konsekvenser

Sedan starten av arbetet med GVI har ett antal våldsbrott skett i Örebro, vilket också har lett till konsekvenser för den gruppering som utfört brottet. Detta är en viktig del i GVI-strategin och kallas för sanktioner. Sanktioner är snabba och förutsägbara konsekvenser som riktas mot en hel gruppering och inte endast mot den enskilda personen som utfört våldsbrottet. Eftersom det är grupper som driver våldet ska detta ge större effekt.

- Här är vi flera myndigheter som samverkar för att det ska få så stor effekt som möjligt. Från polisens håll har vi riktat ett ökat fokus på flera grupperingar och exempelvis tagit narkotika och doping i beslag, stannat och kontrollerat bilar och personer och även genomfört insatser tillsammans med kronofogdemyndigheten, säger Johanna Johansson.

Även frivården har genomfört sanktioner. Sara Rosengren, samordnare för GVI inom Kriminalvården i Örebro, berättar:

- Vi har haft ökat fokus på klienter som står under övervakning i samråd med polisen, där igenom fattat beslut om vistelseförbud samt att de klienter som står under ökat fokus fått ökad kontaktfrekvens gällande mötena på frivården. Dessa åtgärder har medfört att klienter fått förverka villkorligt medgiven frihet.

Ett långsiktigt arbete

Arbetet med GVI är långsiktigt och därför är det för tidigt att dra några stora slutsatser kring resultatet. Men Johanna Johansson och Johanna Sollerman är positiva så här långt.

- Vår bedömning är att GVI ger resultat även om det är först på längre sikt som vi kan dra slutsatser kring hur stor effekt det har fått på skjutningar och grovt våld, säger Johanna Sollerman.

Arbetet fortsätter enligt plan.

- Under våren planerar vi för ett nytt call-in, något som vi kommer att ha minst en gång per år så länge det finns personer att kalla dit. Vi arbetar även med att utveckla samverkan med lokalsamhället som har en mycket viktig roll i arbetet. Samtidigt fortsätter vi att genomföra custom notifications för att sprida budskapet till så många som möjligt, säger Johanna Johansson.

Om GVI Örebro

Gruppvåldsintervention, GVI, i Örebro är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper.

Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om hjälp.

GVI Örebro genomförs i samverkan mellan Polisen, Örebro kommun, Kriminalvården, Länsstyrelsen Örebro och lokalsamhället.

GVI har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer.

En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.

Malmö var först med att implementera strategin där den går under namnet Sluta skjut.

Mer information

Läs mer om GVI på Brå:s webbplats
Läs mer om GVI Örebro på Örebro kommuns webbplats