Sök

Säkerhetszon införs i delar av Södertälje

Karta över Geneta och Västra Blombacka. Bild från polisens kartsystem.

Karta över Geneta och Västra Blombacka. Bild: Polisen

Efter den senaste tidens grova våldsbrott i Södertälje inför polisen en säkerhetszon i Västra Blombacka samt delar av Geneta i Södertälje från och med lördag 6 juli till och med fredag 19 juli.

Syftet med säkerhetszonen är att öka tryggheten och försvåra för kriminella att förbereda och genomföra våldsbrott.

Beslutet innebär att

  • Polisen kommer ha högre närvaro än vanligt i Västra Blombacka och delar av Geneta.
  • Polisen kommer göra fler förebyggande kontroller. Det handlar om både kroppsvisitationer och husrannsakan i fordon.

Beslutet i sin helhet

Polismyndigheten beslutar om att följande områden ska omfattas av en säkerhetszon i enlighet med 22 b § polislagen i Västra Blombacka och vissa delar av Geneta. Säkerhetszonen gäller från och med 2024-07-06 till och med 2024-07-19. Upplysningsvis innebär beslutet att en polisman inom zonen får kroppsvisitera en person eller genomsöka ett transportmedel för att söka efter vapen eller andra farliga föremål, i den utsträckning det behövs för att förebygga eller förhindra den brottsliga verksamhet som zonen har införts för att motverka. Åtgärderna får vidtas endast på allmän plats och i transportmedel på allmän plats.

Bakgrund

Senaste mordet skedde tidigt på morgonen den 2 juli 2024, på Humlestigen i Västra Blombacka. Målsäganden var känd av polisen sedan tidigare. Polismyndigheten bedömer att det finns en hög risk att mordet kan leda till fortsatta grova våldsbrott. Den förhöjda risken handlar om ytterligare skjutvapenvåld och grova våldsbrott mellan de rivaliserade kriminella nätverken. Den brottslighet som har förekommit har varit synnerligen allvarlig.

Sedan ett par år pågår en våldsam konflikt mellan kriminella nätverk i Södertälje. Sammanlagt har nio mord och ett stort antal mordförsök skett i konfliktmiljön. Tre av morden har inträffat inom den nu aktuella säkerhetszonen, samtliga tre med skjutvapen. Ett flertal andra grova brott kopplade till konflikten har även inträffat inom zonen, exempelvis ett stort antal grova vapenbrott, både genom vapen anträffade på misstänkta, men även vapen anträffade utomhus eller i trapphus.

Att införa en säkerhetszon ska ses som en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Polismyndighetens bedömning är att risken för en eskalerande våldsspiral är som störst i de områden, Västra Blombacka och Geneta, som beslutet om säkerhetszonen avser. I dessa områden vistas frekvent individer och grupper kopplade till konfliktytan.

Säkerhetszonen är av synnerlig vikt för att förhindra nya angrepp mot person eller egendom i området eftersom de mindre ingripande befogenheterna i till exempel 19 § andra stycket eller 20 a § polislagen inte bedöms tillräckliga. Det kan exempelvis handla om tillfällen då objektiva förutsättningar i 19 § eller 20 a § polislagen inte föreligger, men polis ändå gör en samlad bedömning att en kroppsvisitation eller en husrannsakan är nödvändig.

Skäl

Enligt 22 b § polislagen får Polismyndigheten införa en säkerhetszon i ett avgränsat område om det med hänsyn till en konflikt mellan grupper finns en påtaglig risk för brottslig verksamhet som innefattar skjutning eller sprängning i området och zonen är av synnerlig vikt för att förebygga eller förhindra sådan brottslig verksamhet samt uppväger det intrång eller men i övrigt som den kan innebära för enskilda eller för något annat motstående intresse.

Mot bakgrund av de omständigheter som redovisats ovan och Polismyndighetens underrättelseuppgifter bedömer myndigheten att det finns en påtaglig risk för hämndaktioner som innefattar skjutning eller sprängning i det ovan nämnda geografiska området (se även kartbild). Även med beaktande av motstående intressen är införandet av en säkerhetszon i det aktuella området en proportionerlig åtgärd.

Överklagande

Polismyndighetens beslut om en säkerhetszon får överklagas av den som beslutet angår om det gått honom eller henne emot. Ett överklagande ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Stockholm men ha kommit till Polismyndigheten inom två veckor från den dag då beslutet publicerades på Polismyndighetens webbplats.

Skriv grunden för överklagandet samt vilken ändring du begär och skicka
skrivelsen till:

Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
Polisområde Stockholm syd
Områdeskansliet
106 75 Stockholm

Beslut om säkerhetszon i Södertälje. (pdf, 1 MB)
Diarienummer: A411.273/2024

Kamerabevakning

I samband med säkerhetszonen kan polisen komma att kamerabevaka området runt Västra Blombacka och Geneta med drönare: Kamerabevaknig med drönare i Södertälje.