Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Trygghetsmätning 2017: Både bättre och sämre i lokalpolisområde Ystads fem kommu

Nu har resultatet för 2017 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts.

Resultatet visar att det samlade trygghetsindexet för lokalpolisområde Ystad med sina fem kommuner (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad) har förbättrats något.

- Det är glädjande att vårt totala index blivit bättre. Men vi ser samtidigt att det finns kommuner där resultatet måste förbättras. Både Skurup och To-melilla har ett bättre resultat än i fjol, men där finns fortfarande en otrygg-het som inte är acceptabel. Simrishamn har en försämring av sitt resultat vilket är en utmaning och ställer stora krav på både polis, kommun och samverkanspartners. Positivt är att vi tillsammans med samtliga kommuner tar ett stort gemensamt ansvar för åtgärder kring otryggheten. Vår absoluta målsättning är att vara mer synliga och ha fler aktiviteter i de kommuner och platser där otryggheten är som störst. Det känns bra att medborgarna som varit utsatta för brott och som känner oro för brott generellt sett har minskat. Vi ser även att de upplever att polisen bryr sig mer om lokala problem än föregående år, säger lokalpolisområdeschef Mats Cronhag.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”inget problem” och 6 indikerar ”stora problem”. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.


Denna undersökning är inte samma trygghetsmätning som den som BRÅ genomfört och nyligen redovisat, kallad NTU (nationella trygghetsundersökningen). De två mätningarna är genomförda vid olika tidpunkter och på olika sätt, och direkta jämförelser är svåra att göra.

Detta är de mest övergripande skillnaderna:

Denna undersökning är inte samma trygghetsmätning som den som BRÅ genomfört och nyligen redovisat, kallad NTU (nationella trygghetsundersökningen). De två mätningarna är genomförda vid olika tidpunkter och på olika sätt, och direkta jämförelser är svåra att göra.

Detta är de mest övergripande skillnaderna:

Polisens mätning   BRÅ:s NTU
Tidpunkt för besvarande Sept-okt 2017 (avser 2017) Jan-april 2017 (avser 2016)
Antal respondenter i region Syd (4 län)  41 175  16 683
Nerbrytbarhet som lägst Delar av kommuner Lokalpolisområden (oftast flera kommuner)


Fakta lokalpolisområde Ystad
:
Svarsfrekvens: 66%
Antal respondenter: 3 901
Totalindex: 1,78 (2016: 1,88)

Årets resultat för lokalpolisområde Ystads fem kommuner

Antalet respondenter i LPO Ystad är i år närmare 4 000, vilket är en stor ökning mot tidigare år då siffran legat mellan 1 000 och 1 500. Det beror på att alla kom-muner utom Skurup har delats in i fler och mindre geografiska delområden i år, vilket gör att enkäten skickats ut till fler personer (300 per delområde). Fler delområden ger också större träffsäkerhet i resultatet.

Simrishamn:
Det samlade indexet för Simrishamns kommun har ökat från 1,91 till 2,06.

Borrby är den kommundel som har högst index med sina 2,56. Därefter kommer Simrishamns tätort på 2,53. I båda dessa orter upplevs buskörning med moped som ett stort problem (index 5 respektive 4). I Borrby upplevs dessutom ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen som ett mycket stort problem (index 6), liksom skadegörelse (index 5).

Övriga kommundelar har låga index (mellan 1,22 och 1,59). I Kivik ligger andelen som uppger sig inte varit utsatta för något som helst brott under 2017 på glädjande 91,4 procent.

Oron för bostadsinbrott har minskat från index 4 till 3 i kommunen som helhet. Dock finns en större oro för detta i Borrby (index 4). Den totala andelen som inte varit utsatta för något som helst brott i kommunen är 83,3 procent, vilket är en ökning från 2016. Även andelen som anser att polisen bryr sig om de lokala problemen har ökat något (från 34 till 36 procent).

Sjöbo:
Sjöbo kommun har redan tidigare upplevts som trygg, och förbättrar i år sitt to-talindex ännu mer från 1,72 till 1,53.

I det samlade resultatet för Sjöbo som helhet hamnar inga index över 3. Andelen som uppger sig inte varit utsatta för något som helst brott har ökat från 84,2 till 85,6. Det största problemet anges vara buskörning med moped och mc, framför allt i centrala Sjöbo (index 4).

Färre än i fjol anser att polisen inte bryr sig om de lokala problemen (från 12 pro-cent till 9,9), vilket är glädjande. Det kan dock utläsas att de boende utanför kommunens centrala delar inte är riktigt lika nöjda med polisens arbete (index 4).

Andelen som uppger sig anmäla de brott de utsätts för har ökat från 29,4 procent till 37,5, vilket vi ser som en positiv utveckling.

Skurup:
Tryggheten i Skurups kommun har ökat i jämförelse med förra året (index minskat från 2,28 till 2,09). Dock kvarstår problemen med bilar som kör för fort samt bus-körning med mopeder (index 3 respektive 4). Likaså är trygghetskänslan utomhus fortsatt låg (index 3) och oron att utsättas för inbrott förhållandevis hög (index 3). Samtidigt visar resultatet att den faktiska risken att utsättas för brott är låg (index 1) och att Skurups kommun i grunden är en trygg och säker kommun att bo och vistas i. 81 procent av de tillfrågade uppger att de inte utsatts för något som helst brott under 2017, vilket bekräftar resultatet från tidigare år.

Förtroendet för polisen har ökat avsevärt. Bland de som besvarade frågan 2016 ansåg 24 procent att polisen inte bryr sig om de lokala problemen. Motsvarande siffra för i år är 14 procent.

Tomelilla:
Tomelilla kommun har i år ett totalt lägre index än 2016 (från 2,47 till 2,28). Det finns dock stora skillnader inom kommunen. Framför allt i Tomelillas tätort finns tydliga problemområden, som i princip är desamma som tidigare år. Det handlar om skadegörelse och nedskräpning (index 4), buskörning (index 6), bilar som kör för fort (index 4), trafikregler som inte respekteras (index 4), trygghet ute sena kvällar (index 5) och oro för bostadsinbrott (index 3). Samtliga dessa problemområden har låga index utanför tätorten. Störst problem utanför tätorten är oron för bostadsinbrott (index 3).

Trots de höga indexen för nämnda problemområden ligger andelen som uppger att de inte varit utsatta för något som helst brott under 2017 på över 83 procent totalt sett för kommunen som helhet, vilket är positivt och dessutom en liten ökning från i fjol. Man är generellt sett mer nöjd med polisens agerande mot lokala problem i år (index minskat från index 4,3 till 3).

Ystad:
Ystads kommuns totala index har gått från lågt till ännu lägre (1,47 i år mot 1,53 i fjol). De flesta indexsiffrorna ligger på 1 och 2 i det samlade resultatet.

Nerbrutet i kommundelar så finns det viss problematik med nedskräpning och be-rusade/påverkade personer utomhus i Ystads centrum (index 3). I centrum har den allmänna oron för skadegörelse på fordon ökat (index 3), och många människor känner sig inte trygga med att vistas ensamma utomhus sena kvällar (index 4).

Utsattheten för brott ligger dock lågt (index 1 totalt i kommunen, 1,5 i centrum) och andelen som uppger sig inte varit utsatt för något som helst brott under året ligger på 84,2 procent. Andelen som anser att polisen bryr sig om de lokala problemen har ökat (37 procent i år jämfört med 27 procent i fjol). Totala nöjdhetsindexet för polisens agerande mot problem har minskat från 4,0 till 2,3 vilket är en förbättring.

BRÅ:s nationella trygghetsundersökning (NTU)

Brottsförebyggande rådets undersökning visar att invånarna i LPO Ystads fem kommuner sammantaget känner en märkbart större oro för brottslighet i samhället i stort än vad man gör i många andra kommuner. Bakgrunden är oklar, men media-bilden av det dödliga våldet i Malmö kan ha spelat in. Vad som däremot är glädjande är att undersökningen också visar att de flesta av våra medborgare känner sig trygga i sin närmiljö där de vistas och bor. Av skäl som nämnts ovan är resultatet från NTU mycket generellt och övergripande, och avser en annan tidsperiod än den egna mätningen. Det gör det svårare att använda i praktiken, men vi kommer själv-fallet ändå att beakta det i arbetet framöver, tillsammans med resultatet från vår egen mätning.

Hur ska resultatet användas?

Resultatet från trygghetsmätningen kommer nu, tillsammans med annan information som exempelvis brottsstatistik och kriminalunderrättelser, bilda underlag för en lokal lägesbild för respektive kommun. Denna ska sedan kompletteras med medborgarnas synpunkter utifrån de medborgardialoger som har hållits under hösten. Allt sammantaget ska sedan ligga till grund för planering av aktiviteter under 2018, både egna och gemensamma med respektive kommun. Vi arbetar också vidare med att utveckla våra arbetsmetoder med poliser med ett kommunansvar. 

Till toppen