Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Trygghetsmätning 2017: Lund en fortsatt trygg kommun

Nu har resultatet för 2017 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. Det visar att Lundaborna generellt sett fortsätter att känna sig trygga i sin stad.

 - Det är glädjande att se att Lund fortsätter att ligga kvar på ett lågt index. Inom LPO Lund samverkar vi med en rad olika samverkanspartners och tillsammans uppnår vi, med gemensamma insatser och enskilda åtgärder, att de boende i Lund med omnejd känner sig trygga, säger Dan Paulsen som är tillförordnad lokalpolisområdeschef i Lund.

- Detta visar att vi genom bra samverkan kan fortsätta göra Lund tryggt. Detta är ett pågående arbete som vi måste fortsätta utveckla för att Lund ska vara en trygg kommun även i framtiden, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indike-rar "inget problem" och 6 indikerar "stora problem". Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun och lokalpolisområdet som helhet, vilket för Lunds del är samma sak eftersom lokalpolisområde Lund bara består av en kommun.


Denna undersökning är inte samma trygghetsmätning som den som BRÅ genomfört och nyligen redovisat, kallad NTU (nationella trygghetsundersökningen). De två mätningarna är genomförda vid olika tidpunkter och på olika sätt, och direkta jämförelser är svåra att göra.

Detta är de mest övergripande skillnaderna:

Polisens mätning BRÅ:s NTU
Tidpunkt för besvarande Sept-okt 2017
(avser 2017)
Jan-april 2017 
 (avser 2016)
Antal respondenter i region Syd 41 175 16 683
Nerbrytbarhet som lägst Delar av kommuner Lokalpolisområden

(oftast flera kommuner)

 

Fakta Lund:
Svarsfrekvens: 55-71 %
Antal respondenter: 2 232
Totalindex: 1,46 (2016: 1,40)

Årets resultat
Totalindexet på 1,46 för Lund är fortsatt positivt trots en liten ökning från förra året. Det visar att medborgarna fortfarande anser att Lund är en trygg kommun att bo och vistas i. Delar av mätningen ska vi titta närmare på tillsammans med Lunds kommun.

Fjolårets mätning visade en något ökad oro i Södra Sandby och på Norra Fäladen. Dessa två områden har under 2017 varit fokus för ökade gemensamma insatser från polis och kommun. Glädjande nog har båda gått på rätt håll i årets undersökning och uppvisar nu en generellt ökad trygghet. På Norra Fäladen anser de boende att polisen bryr sig om de lokala problemen i högre grad än tidigare, vilket känns särskilt glädjande med tanke på den ökade oron i området under 2016.

I år är det Veberödsborna samt de som bor i Lunds centrala delar som av olika anledningar känner sig något mer otrygga. I Veberöd är det framför allt trafiken som skapar otrygghet (genomsnittligt index 4), medan det i Lunds centrum mest är problem med nedskräpning (index 4) och berusade personer utomhus (index 4). Den faktiska utsattheten för brott (alltså andelen personer som redovisar att de blivit utsatta för något brott, oavsett om det anmälts eller ej) är samtidigt extremt låg både i Veberöd (index 1) och i Lunds centrum (index 0,8).

BRÅ:s nationella trygghetsundersökning (NTU)
Brottsförebyggande rådets undersökning visar också att Lunds befolkning känner sig trygga och att vi står oss väl i konkurrens med andra kommuner. Väldigt få tycker att polisen inte bryr sig om de lokala problemen. Ett område sticker ut i mätningen, och det är utsattheten för sexualbrott där Lund hamnar högt. Vad detta beror på är svårt att säga, då det är första gången som denna typ av mätning görs. Men även denna undersökning kommer självfallet att tas om hand och beaktas i arbetet framöver.

Hur ska resultatet användas?
Resultatet från trygghetsmätningen kommer nu, tillsammans med annan information som exempelvis brottsstatistik och kriminalunderrättelser, bilda underlag när vi och Lunds kommun tar fram vår gemensamma lägesbild för Lund. Denna ligger sedan till grund för planering av aktiviteter under 2018, både egna och gemensamma.

Kontaktpersoner
Frågor om trygghetsmätningen besvaras av kommunpolis Joakim Nyberg (tel 0733-483070) och Anders Almgren, (tel 046-359 52 80).

Till toppen