Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Trygghetsmätning 2017: Ökad trygghet i lokalpolisområde Trelleborg

Nu har resultatet för 2017 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts.

Det visar att de boende i lokalpolisområde Trelleborg (kommunerna Vellinge, Svedala och Trelleborg) generellt sett är något tryggare i år än i fjol. Även sett ur ett nationellt perspektiv får alla tre kommunerna anses som trygga kommuner att bo och vistas i.

- Resultatet är på många sätt positivt, men vi ser också att det finns delar som inte är bra. Vi vet att vi inte alltid räcker till, även om vi vill mycket och kämpar på för att fördela vår resurs och finnas där vi behövs. Vi ser ändå att det finns en tilltro till polisens arbete, att det vi gör uppskattas, och det är vi glada för, säger lokalpolisområdeschef Michael Storm.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar "inget problem" och 6 indikerar "stora problem". Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.


Denna undersökning är inte samma trygghetsmätning som den som BRÅ genomfört och nyligen redovisat, kallad NTU (nationella trygghetsundersökningen). De två mätningarna är genomförda vid olika tidpunkter och på olika sätt, och direkta jämförelser är svåra att göra.

Detta är de mest övergripande skillnaderna:

Polisens mätning BRÅ:s NTU
Tidpunkt för besvarande Sept-okt 2017
(avser 2017)
Jan-april 2017 
 (avser 2016)
Antal respondenter i region Syd 41 175 16 683
Nerbrytbarhet som lägst Delar av kommuner Lokalpolisområden

(oftast flera kommuner)


Fakta lokalpolisområde Trelleborg:
Svarsfrekvens: 63%
Antal respondenter: 1 880
Totalindex: 1,66 (2016: 1,84)

Resultat för Vellinge
Resultatet visar totalt sett ett något bättre resultat än föregående år (index 1,63 i år, jämfört med 1,66 i fjol).

De största problemen i mätningen är buskörning med mopeder (index 3) och bilar som kör för fort (index 3), även om detta problem är störst i Vellinge tätort och de östra kommundelarna. Oron att drabbas av bostadsinbrott är stor (index 4), trots att antalet inbrott i kommunen minskat fem år i rad.

44 procent av de tillfrågade anser att polisen bryr sig om de lokala problemen.

Resultat för Svedala
I Svedala har problematiken med störande ungdomsgäng ökat från index 3 till 4. Trafikproblematik så som buskörning med mopeder och mc samt bilar som kör för fort ligger på samma nivå som förra året (index 4 resp 3).

Andelen som inte har varit utsatt för något som helst brott har ökat till 84 procent jämfört med 79 procent 2016, och utsattheten för fysiskt våld under 2017 ligger på index 0.

Det samlade problemindexet för Svedala som helhet ligger på 1,94, exakt samma siffra som i fjol. Andelen som anser att polisen bryr sig om de lokala problemen har ökat från 40 procent 2016 till 48 procent i år.

Resultat för Trelleborg

Det totala problemindexet för Trelleborgs kommun som helhet är något lägre i år än i fjol, vilket är positivt (1,75 jämfört med 1,81). Trafiken uppfattas som det största problemet, framför allt buskörning med mopeder och mc som ökat från index 3 till 4.

Oron för inbrott rent generellt har minskat något (från index 2,2 till 2,0), och andelen som uppger sig inte varit utsatta för något som helst brott har ökat från 81,6 procent till 85 procent. Sett över den senaste femårsperioden har denna andel successivt ökat, från 76 procent 2012 till dagens 85 procent. Den konkreta känslan av otrygghet har också minskat från 2,1 till 1,9. Fler känner sig trygga med att åka tåg och buss (index 2 i år mot index 3 i fjol), vilket kan innebära att arbetet med Trelleborgs medborgarlöften som handlar om miljön runt Resecentrum börjar bära frukt.

BRÅ:s nationella trygghetsundersökning (NTU) Brottsförebyggande rådets undersökning, som alltså visar ett samlat resultat för alla tre kommunerna ihop, visar en generell oro för brottslighet i lokalpolisområde Trelleborg på 55 procent. Som nämnts ovan är antalet respondenter betydligt lägre och undersökningarna svåra att jämföra. Resultatet kommer självfallet ändå att tas om hand och beaktas i arbetet framöver.

Hur ska resultatet användas?
Resultatet från trygghetsmätningen kommer nu, tillsammans med annan in-formation som exempelvis brottsstatistik och kriminalunderrättelser, bilda underlag för en lokal lägesbild för respektive kommun. Denna ska sedan kompletteras med medborgarnas synpunkter utifrån medborgardialoger som ska hållas. Allt sammantaget ska sedan ligga till grund för planering av aktiviteter under 2018, både rent polisiära och gemensamma med respektive kommun.

Kontaktpersoner
Frågor om trygghetsmätningen besvaras av respektive kommunpolis och kommun.

Kommunpoliser:
Vellinge: Jörgen Sjåstad, tfn 0733-48 30 03
Svedala: Nena Ermin, tfn 0722-18 09 43
Trelleborg: Mats Rindborn Grahl, tfn 010-561 68 28
 

Till toppen