Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Trygghetsmätning 2017: Tryggt på helheten men otryggt i vissa delar av lokalpoli

Nu har resultatet för 2017 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts.

Resultatet visar att medborgarna i lokalpolisområde Kävlinges fyra kommuner (Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp) på det stora hela är trygga, men att det finns specifika områden där otryggheten är större.

- Totalt sett har kan vi konstatera att man i lokalpolisområde Kävlinge upplever att man är trygg. Resultatet är likt föregående mätning. Det finns dock vissa specifika indikatorer som visar på otrygghet i vissa områden, till och med stor otrygghet. Mycket av de problemområden vi ser i denna undersökning känner vi igen från tidigare undersökningar. Vi har dessvärre inte nått ända fram i vårt trygghetsskapande arbete. Vi kommer att använda resultatet i vårt fortsatta arbete med att öka medborgarnas trygghet, och det gör vi även tillsammans med våra olika sammarbetspartners i kommunerna, säger lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indike-rar "inget problem" och 6 indikerar "stora problem". Varje delområde i kom-munen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.


Denna undersökning är inte samma trygghetsmätning som den som BRÅ genomfört och nyligen redovisat, kallad NTU (nationella trygghetsundersökningen). De två mätningarna är genomförda vid olika tidpunkter och på olika sätt, och direkta jämförelser är svåra att göra.
Detta är de mest övergripande skillnaderna:

Polisens mätning BRÅ:s NTU
Tidpunkt för besvarande Sept-okt 2017 (avser 2017) Jan-april 2017 (avser 2016)
Antal respondenter i region Syd 41 175 16 683
Nerbrytbarhet som lägst Delar av kommuner Lokalpolisområden (oftast flera kommuner)


Fakta lokalpolisområde Kävlinge:
Svarsfrekvens: 65%
Antal respondenter: 1 722
Totalindex: 1,94 (2016: 1,81)

Årets resultat för lokalpolisområde Kävlinges fyra kommuner

Burlöv

Totalindex 2,44 (2016: 2,38).
Burlöv har två mätområden, Åkarp och Centrum/Arlöv. I Åkarp har problematiken med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen ökat markant från index 2 till 4. I Arlöv ligger indexet kvar på 4 från förra året.

I Arlöv finns en oro för att bli överfallen/misshandlad (index 4). Oron för att
vara ute ensam sena kvällar är mycket hög (index 6). Annat som oroar är speciella personer i det egna bostadsområdet (index 4) och att åka buss eller tåg (index 5). Andelen som avstått någon form av aktivitet har ökat från 3 till 4.

På trafiksidan upplever många Arlövsbor problem med bilar som kör för fort
(index 4). I Åkarp har buskörning med moped och mc ökat från index 1 till 3.
Även oron för bostadsinbrott har ökat, från 3 till 4. I Åkarp drar man sig ocksåför att åka buss och tåg (ökat från 2 till 4) och fler har avstått från aktiviteter (ökat från 2 till 4).

Trots allt är det något fler som är nöjda med polisens agerande mot problem
(index minskat från 2,7 till 2,3), och i både Arlöv och Åkarp uppger över 80
procent att de inte varit utsatta för något som helst brott under 2017.

Kävlinge
Totalindex: 1,69 (2016: 1,88)

För Kävlinge har det totala trygghetsindexet förbättrats från fjolårets mätning.
Som helhet uppfattas Kävlinge kommun som en trygg kommun att leva och bo i. Utsattheten för brott är mycket låg (index 0,8). Medborgarna anger dock viss problematik kring bilar som kör för fort (index 3).

Oron för bostadsinbrott har minskat från i fjol, även om den fortfarande är
relativt hög (index 3 mot 4 år 2016). Polis och kommun kommer i samverkan
att fortsätta sitt arbete med nyetablering av grannsamverkansföreningar i
kombination med märk-DNA.

Glädjande är att andelen som anser att det finns problem med kvinnor som
antastas har minskat från index 3 till 1. Fler är trygga ute ensamma sena kvällar (index 2 mot 3 i fjol) och märkbart färre är oroliga för att utsättas för överfall eller misshandel (minskning från index 3 till 1).

Endast 10 procent anser att polisen inte bryr sig om de lokala problemen.

Lomma
Totalindex: 1,59 (2016: 1,50)

Det totala indexet för Lomma kommun som helhet ligger trots en marginell
ökning på en låg nivå. Många är fortfarande bekymrade över bilar som kör för
fort (index 3).

Oron för att åka buss och tåg har ökat från index 1 till 3. Detta är ingen problematik som vi ser någon koppling till i anmälningsstatistiken. Andelen som generellt har avstått från någon typ av aktivitet har ökat från 1 till 2. Positivt är att oron för att utsättas för bostadsinbrott har minskat från index 4 till 3. Siffran är dock fortfarande alltför hög. Oron är större i Bjärred än i Lomma.

När det gäller andelen personer som uppger sig ha blivit utsatt för brott under
2017, oavsett om de anmälts eller ej, ser vi att den är låg, även om den har ökat något gällande våldsbrott (från index 0 till 1). Totalt är det 88 procent som inte har utsatts för något slags brott alls, av någon typ, jämfört med 85 procent 2016. Positivt är också att fler anser att polisen bryr sig om de lokala problemen (50 procent jämfört med 44 procent 2016).

Staffanstorp
Totalindex: 2,12 (2016: 1,62)

Den senaste tidens problem med ungdomar i Staffantorp visar sig tydligt i vår trygghetsmätning. Det totala indexet har ökat ganska markant från i fjol. En del berör utomhusstörningar, där indexet har ökat från 1,8 till 2,6. Det är framför allt ungdomsgäng som bråkar och stör (index 4) samt buskörning med mopeder (index 4) som har ökat. Vi ser också en ökning i den konkreta känslan av otrygghet där index har ökat från 1,5 till 2,2. Det är fler som inte känner sig trygga ute ensam sena kvällar. Det finns dock skillnader. I Hjärup är man mer trygg än i övriga Staffanstorps kommun. Index för Hjärup är 1,28 jämfört med Staffanstorps tätort där index är 2,65.

Oron för att drabbas av bostadsinbrott är fortsatt hög och ligger kvar på samma nivå som förra året (index 4). Detta trots att bostadsinbrotten ser ut att minska även i år. Även här finns skillnader i kommunen. I Hjärup är man betydligt mindre oroad än i övriga kommunen.

Vi ser att det är färre som anser att polisen bryr sig om de lokala problemen.
Det är en signal att vi inte har räckt till för de problem som finns i
Staffanstorp. Vi har ökat vår närvaro och många ungdomar har varit föremål
ingripande både från polis och sociala myndigheter. Vi ser dock att vi har en
bit kvar innan vi kan se effekterna av vårt arbete.

Glädjande är ändå att andelen som inte varit utsatta för något som helst brott i kommunen som helhet har ökat från 78 till 84 procent.

BRÅ:s nationella trygghetsundersökning (NTU)

Brottsförebyggande rådets undersökning är den betydligt mer svårtolkad och
har ett mindre underlag än vår egen trygghetsmätning. Den visar dock att man generellt sett har en lägre uppfattning om utsatthet än många andra delar av regionen. Detta speglar ganska väl resultaten i vår egen mätning. Arbetet med att analysera båda undersökningarna fortsätter nu. De insatser, både våra egna och de som görs i samverkan med kommunerna, som vi nu gör framöver för att öka medborgarnas trygghet, kommer att påverkas av resultaten från de båda undersökningarna. Det är väldigt viktigt att vi lyssnar på vad våra medborgare pekar på för problemområden.

Hur ska resultatet användas?

Resultatet från trygghetsmätningen kommer nu, tillsammans med annan information som exempelvis brottsstatistik och kriminalunderrättelser, bilda underlag för en lokal lägesbild för respektive kommun. Denna ska sedan kompletteras med medborgarnas synpunkter utifrån de medborgardialoger som hållits under hösten. Allt sammantaget ska sedan ligga till grund för planering av aktiviteter under 2018, både egna och gemensamma med respektive kommun.
 

Till toppen