Polisen och Malmö stad fortsätter samarbetet Drogfri skola

  • Narkotikasök med polishund
    Narkotikasök med polishund. Bild: Polisen
  • Narkotikasök med polishund
    Narkotikasök med polishund. Bild: Polisen
1/2

Film: Under våren har tolv narkotikasök med polishundar genomförts på skolor i Malmö. Vid sju skolor har hundarna markerat eller visat intresse för narkotika men ingen narkotika har hittats.

Under vårterminen 2019 har polisen och Malmö stad drivit pilotprojektet Drogfri skola i syfte att se till att Malmös kommunala grund- och gymnasieskolor är trygga och drogfria platser för såväl elever och deras föräldrar som för personal på skolorna. Satsningen sker i brottsförebyggande syfte och innebär att skolor i Malmö söks igenom av narkotikahundar.

- Piloten har fallit ut väl och vi har beslutat att fortsätta det arbete som startade under våren. Tanken är att alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Malmö ska sökas igenom, säger Paul Nilsson lokalpolisområde Malmö Norr och ansvarig för satsningen.  

Under våren har tolv skolor sökts igenom av narkotikahundar. Resultatet är positivt i den meningen att ingen narkotika har hittats på någon av de genomsökta skolorna. Däremot har hundarna markerat och visat intresse för narkotika vid sju av skolorna, tre grundskolor och fyra gymnasieskolor.

- På de skolor där hundarna markerat, totalt två skolor, har husrannsakan genomförts men ingen narkotika har hittats, säger Paul Nilsson.

När polisens narkotikahundar visar intresse eller markerar, indikerar det på att det antingen finns narkotika på den aktuella platsen eller att det nyligen funnits. När hunden markerar är det en starkare indikation på att det finns narkotika på platsen än när hunden visar intresse.

- Att ingen narkotika har hittats tolkar vi som en positiv signal. Syftet med satsningen är att verka brottsförebyggande. Så budskapet vi skickat till Malmös skolungdomar om att inte ta med sig narkotika i skolmiljö verkar ha gått hem, säger Paul Nilsson.

De skolorna där hundarna visat intresse kan komma att få nytt besök av polisens narkotikahundar redan till hösten, då satsningen Drogfri skola i Malmö fortsätter. Tanken är att alla Malmös kommunala grund- och gymnasieskolor ska sökas igenom – både i skolornas lokaler och ute på skolgårdarna.

- Det är jättebra att projektet fortsätter och de skolor som hitintills har deltagit tycker att söken sänder en viktig signal om att vi har nolltolerans mot alla typer av droger, säger Jonas Törnebladh, säkerhetsamordnare på grundskoleförvaltningen.


Kontakt

Paul Nilsson, polis vid lokalpolisområde Malmö Norr och ansvarig inom polisen för pilotprojektet.
Tfn. 073-375 12 33

Jonas Törnebladh, säkerhetssamordnare vid grundskoleförvaltningen i Malmö stad.
Tfn. 073-344 39 59

Karin Leist, säkerhetssamordnare vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad.
Tfn. 072-358 41 86

Polisens och Malmö stads samverkansöverenskommelse

Pilotprojektet är ett samarbete mellan Malmöpolisen och Malmö stad via grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Samarbetet Drogfri skola sker inom ramen för den samverkan som kallas skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF), som i sin tur sker inom ramen för polisens och Malmö stads samverkansöverenskommelse ”Trygg och säker stad 2017-2022”.