Resultat trygghetsmätning 2019 - lokalpolisområde Kävlinge

Nu har resultatet för 2019 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. Det visar att trygghetsindex har ökat i samtliga lokalpolisområde Kävlinges fyra kommuner.

- Det är väldigt glädjande att den upplevda tryggheten ökar i alla kommuner i lokalpolisområde Kävlinge. Bakom detta ligger ett målmedvetet och engagerat arbete, såväl internt inom polisen i lokalpolisområdet som externt tillsammans med våra kommuner. Särskilt glädjande är att medborgarnas uppfattning om att polisen bryr sig om lokala problem ökat och att man faktiskt konkret upplever en låg utsatthet för brott! Fortsatt är det trafikrelaterade frågor såsom fortkörning och mopedåkning samt oro för inbrott som sticker ut negativt, säger lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ” närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ” alarmerande påtagligt problem”. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.

Fakta lokalpolisområde Kävlinge:
Kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp
Totalt antal utskickade enkäter: 2 700
Antal inkomna svar: 1 653
Svarsfrekvens: 61,7 % 

Kort sammanfattning av årets resultat för lokalpolisområde Kävlinge

Samtliga fyra kommuners resultat har förbättrats i årets mätning. Det har lett till att totalindexet för hela lokalpolisområdet har förbättrats från 1,81 i fjol till 1,66 i år. Under rubriken ”utomhusstörningar” har kategorierna folk som bråkar och slåss, kvinnor som antastas och ungdomsgäng som bråkar och slåss minskat ett helt indexsteg. Utsattheten för brott är fortsatt låg (index 0,8), och tryggheten ute ensam sen kväll har ökat.

I Burlöv har flertalet delindex förbättrats, vilket medfört att totalindex har minskat från 2,63 till 2,16, detta trots en del allvarliga händelser den senaste tiden. Sett över en 15-årsperiod är Burlöv den kommun som har den mest positiva utvecklingen av alla 58 kommuner i polisregion Syd. Andelen som inte varit utsatta för något som helst brott har ökat från 82 till nästan 85 procent. Markant fler anser att polisen bryr sig om de lokala problemen, index 1,3 i år mot 2,7 i fjol. Det finns dock en ökad oro för inbrott i förråd samt viss problematik med buskörning med moped/MC.

Kävlinges totalindex har förbättrats från 1,68 till 1,59. Färre upplever problem i utomhusmiljön. Såväl oron för att utsättas för brott som själva utsattheten för brott minskar. Få variabler har ökat. Oron för bostadsinbrott ligger kvar på index 3, trots att det faktiska antalet inbrott i kommunen har minskat stadigt och nu ligger på mycket låga nivåer.

Lommas index har förbättrats ytterligare i årets mätning, från 1,53 till 1,34, vilket är den lägsta siffran sedan 2015. Andelen som inte utsatts för något som helst brott har ökat till 90 procent. Något fler tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen. Det största problemet i kommunen uppges vara buskörning med mopeder eller mc.

Staffanstorps totalindex fortsätter att minska och hamnar i år på 1,75. Fler och fler känner sig trygga ute sena kvällar och oron för bostadsinbrott minskar för första gången på fyra år. Även oron för att bli överfallen eller misshandlad sitt område minskar och ligger nu på index 1 för kommunen totalt. Trafiken uppfattas som det största problemet.  

Mer detaljerad information
Problembilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2019 – Lokalpolisområde Kävlinge.

Kontaktpersoner
Frågor om trygghetsmätningen besvaras av respektive kommunpolis och kommun.

Kommunpoliser:

Burlöv:  Selma Tengeborg: 0733-75 12 76
Kävlinge: Michael Rydberg: 0705-93 39 70
Lomma: Håkan Persson: 0701-45 50 28
Staffanstorp: Christer Stålhandske: 0733-75 11 15