Samverkan för ökad trygghet och minskad ungdomsbrottslighet

Den 25 november undertecknade lokalpolisområde Nyköping och Nyköpings kommun en handlingsplan om gemensamma prioriterade områden för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Även ett nytt medborgarlöfte för 2021 skrevs under.

Lokalpolisområdeschef Johan Levin och kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S) undertecknade handlingsplanen som gäller för 2021 och 2022 och som tar sikte på två områden som särskilt ska prioriteras. De prioriterade områdena är:

  • Trygghet i bostadsområden med fokus på Brandkärr.
  • Ungdomsbrottslighet med fokus på brott mot person och narkotikabrottslighet.

Beslut om dessa områden har tagits utifrån en gemensam lägesbild där kommunen och polisen ser att otryggheten upplevs olika beroende på var i kommunen man bor. Brandkärr sticker ut och upplevs mer otrygg bland medborgarna. Lägesbilden visar också att det finns problem med att unga personer utsätts för brott.

– Ett gemensamt prioriterat område är att det i skolan ska finnas en trygghet och god arbetsmiljö för att elever ska få bästa möjliga förutsättningar till att nå goda studieresultat. Att klara grundskolan betraktas som en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att utveckla ett rikt liv och minskar risken att utveckla kriminalitet, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utifrån lägesbilden har det under året pågått en orsaksanalys för att få fram vad som anses orsaka problemen med bland annat ungdomsbrottsligheten.

– Vi har tittat på vad vi kan göra för att motverka dessa orsaker. Arbetet med dessa aktiviteter är i slutskedet. Kommunen och polisen kommer under 2021 och 2022 genomföra åtgärder enskilt men också tillsammans, säger Johan Levin, lokalpolisområdeschef i Nyköping.

Nytt medborgarlöfte för 2021

Under onsdagens möte, som i år skedde digitalt, undertecknades också nästa års medborgarlöfte. Liksom för 2020 kommer polisen i Nyköping och Nyköpings kommun tillsammans med flera bostadsbolag arbeta för att öka tryggheten i boende- och utemiljön i Nyköpings bostadsområden under 2021.

Detta arbete kommer att göras utifrån metoden EST, Effektiv samordning för trygghet, där alla aktörer tillsammans samlar in uppgifter om bland annat skadegörelse, ordningsstörning och otrygga platser och tar fram en aktuell lägesbild en gång i veckan. Utifrån lägesbilden vidtas både kort- och långsiktiga åtgärder. Metoden har används under 2020.

– Den möjlighet till samverkan som finns med EST-metoden gör att det finns bra förutsättningar för ett framgångsrikt arbete, säger Johan Levin.  

För mer information

Per Lindberg, kommunpolis Nyköping, telefon 0725-16 53 30
Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 073-773 79 83