Trygghetsmätning 2020 - resultat för lokalpolisområde Kävlinge

Sammanfattning av resultatet för kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp.

Nu har resultatet för 2020 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. Glädjande är att oron för bostadsinbrott minskat i Burlöv, Kävlinge och Lomma. I Staffanstorp har den upplevda problematiken med ungdomar som bråkar och stör minskat ytterligare. Nedskräpningen upplevs dock ha ökat på flera håll.

- Återigen kan vi konstatera att invånarna i lokalpolisområde Kävlinge i stort känner sig trygga. Det finns några delområden i varje kommun som vi kommer att titta närmare på för att vidta åtgärder från polisens sida, men även tillsammans med kommunerna. Vi har ett gott samarbete och med utvecklade medborgarmöten ska vi gemensamt kunna arbeta för att rätta till de orosmoln som finns, säger lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin.

Förklaring av index

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ” närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ” alarmerande påtagligt problem”. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.

Fakta lokalpolisområde Kävlinge

Kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp
Totalt antal utskickade enkäter: 2 700 
Antal inkomna svar: 1 710
Svarsfrekvens: 63,4 %

Sammanfattning av årets resultat för lokalpolisområde Kävlinge

Det samlade resultatindexet för lokalpolisområde Kävlinge som helhet är i årets mätning 1,69. Det är marginellt högre än i fjol (1,66) men lägre än de närmaste åren dessförinnan. Inget index är högre än 3 i det samlade resultatet för hela lokalpolisområdet.

Burlövs totalindex ligger i år på 2,25, en liten ökning från fjolårets 2,16. De största problemen är nedskräpning och skadegörelse, och fler än i fjol anser att det finns problem med påverkade personer utomhus. Utomhusstörningarna som helhet har dock minskat. Utsattheten för brott är låg, och den generella oron att utsättas för brott har minskat. Trots detta har otryggheten att vistas utomhus kvällstid samt att resa med lokaltrafik ökat. 

Kävlinges samlade index har förbättrats i årets mätning, till 1,44 från 1,59 i fjol. Oron för inbrott i bostad ligger nu på index 2, vilket är den lägsta nivån på fem år. Problematiken kring bilar som kör för fort har sedan tio år tillbaka legat på index 3, men minskar i år till index 2. Indexvärdet för trygghet ute ensam sen kväll har dock ökat från 2 till 3, vilket är en försämring.

I Lomma hamnar årets totalindex på 1,56, vilket är en höjning från 2019 års 1,34. Ökningen gäller bland annat buskörning med moped/mc, nedskräpning och oro för brott mot bil, mc, moped eller cykel. Positivt är dock att oron för att drabbas av inbrott i bostad har minskat och för första gången ligger så lågt som index 2.

Staffanstorps totalindex är i år 1,81, vilket är näst intill samma nivå som i fjol. Problematiken med ungdomar som bråkar och stör minskade i fjol, och har nu minskat ytterligare. Även värdet för buskörningar med moped/mc har förbättrats. Fler uppger sig anmäla brott, vilket är mycket positivt. Indexökningar kan dock konstateras för bland annat nedskräpning samt hastigheter och efterlevnad av trafikregler.    

Mer detaljerad information

Problembilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2020 – Lokalpolisområde Kävlinge.

Kontaktpersoner

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av respektive kommunpolis och kommun.

Kommunpoliser

Burlöv: Anders Nulu: 0725-05 73 46
Kävlinge: Michael Rydberg: 0705-93 39 70
Lomma: Håkan Persson: 0701-45 50 28
Staffanstorp: Christer Stålhandske: 0733-75 11 15