Allt färre utsätts för bostadsinbrott i Sverige

Antalet bostadsinbrott fortsätter att minska i landet. Störst är minskningen i region Syd. Grannsamverkan och bekämpning av internationella brottsnätverk är den främsta förklaringen till nedgången.

Bostadsinbrott är ett integritetskränkande brott och vi vet att många medborgare oroar sig över att få inbrott i sina bostäder. Därför arbetar Polismyndigheten kontinuerligt med brottsförebyggande och operativa åtgärder för att minska bostadsinbrotten.

Det ser ljust ut när det kommer till utvecklingen av antalet bostadsinbrott i Sverige. De fortsätter att minska vilket är glädjande, för det innebär att färre drabbas.

Sedan referensåret 2015* har antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige totalt sett minskat med 36 procent, från 22696 inbrott under 2015 ner till 14626 under 2019. Statistiken avser både försök till och fullbordade bostadsinbrott i permanentbostäder.

Minskningen har skett i alla polisregioner. Störst är minskningen i region Syd, som nu nått målet om en halvering sedan 2015. Där har bostadsinbrotten minskat med 50 procent. Därefter följer region Väst med en minskning med 39 procent, region Stockholm med en minskning med 31 procent, region Bergslagen och region Öst med 22 procent, region Nord med 21 procent och slutligen region Mitt med 12 procent.

- Det är glädjande att antalet bostadsinbrott minskar i landet. Särskilt roligt är det att region Syd nu nått målet om en halvering, säger Damir Celebic, verksamhetsutvecklare mängdbrott, vid Nationella operativa enheten.

Grannsamverkan – effektiv metod som tros ligga bakom minskningen
Det finns flera brottsförebyggande metoder och åtgärder att vidta som kan bidra till att minska bostadsinbrotten. En metod som förefaller vara särskilt effektiv är grannsamverkan och det är också den som tros vara den främsta förklaring till minskningen av antalet bostadsinbrott i landet.

Grannsamverkan är en utvärderad och evidensbaserad brottsförebyggande metod och under senare år har polisen tillsammans med kommunerna, medborgarna och andra aktörer så som försäkringsbolagen genomfört ett omfattande brottsförebyggande metodarbete.

Grannsamverkan har bland annat implementerats i allt större omfattning i landets bostadsområden. Grannsamverkan stärker den enskilda och kollektiva förmågan att begränsa risken att utsättas för bostadsinbrott. En fortsatt utökning av grannsamverkan inom villaområden och inte minst flerbostadshus skulle sannolikt leda till att bostadsinbrotten minskar än mer. 

Grannsamverkan är ett samarbete och polisen hjälper till att starta upp och håller sedan kontakten med de som ingår i den specifika grannsamverkansgruppen.

Bekämpning av internationella brottsnätverk
Polisen bedömer att internationella brottsnätverk ligger bakom hälften av alla bostadsinbrott som sker i Sverige. Dessa nätverk begår olika sorters tillgreppsbrott där bostadsinbrott är en av brottskategorierna. Polisen på olika organisatoriska nivåer och verksamhetsområde lägger allt mer fokus på uppdraget att begränsa internationella nätverkens stöldturnéer i Sverige.

Under de senaste åren har polisen ökat sin förmåga att identifiera brottsserier, tillämpa platsbaserade arbetsmetoder utifrån de lokala problembilderna samt genomföra nationellt underrättelsebaserade kontroller vid strategiska platser mot internationell gränsöverskridande brottslighet.

- De här åtgärderna är ytterligare en del i förklaring till att det sker färre bostadsinbrott i Sverige, säger Damir Celebic.

Statistik

Georgafisk region 2015 2019 Minskning i procent
Sverige 22696 14626 36
Region Syd 5859 2904 50
Region Väst 4277 2630 39
Region Stockholm 7301 5030 31
Region Öst 1345 1046 22
Region Bergslagen 1316 1025 22
Region Nord 840 666 21
Region Mitt 1245 1098 12

Antal anmälda försök till och fullbordade bostadsinbrott i villor/radhus/lägenheter.

*2015 är ett referensår gällande bostadsinbrott för det uttalade målet om att nå en halvering av antalet bostadsinbrott i Sverige.

Läs mer om grannsamverkan:
Polisens arbete - grannsamverkan

Kontakt
Damir Celebic, verksamhetsutvecklare mängdbrott, vid Nationella operativa enheten. Tfn. 0768-69 40 11.