Nu ska det grova våldet minska ytterligare – Sluta skjut fortsätter

Satsningen Sluta skjut har som syfte att förebygga skjutningar och grovt våld i Malmö. Jämfört med 2017 har också skjutningarna nästan halverats.

Vi vet ännu inte om satsningen ger en långsiktig effekt, men vi är övertygade om att vi förhindrat nya våldsdåd i Malmö. Även tryggheten har ökat enligt polisens årliga trygghetsmätning. Därför fortsätter nu Sluta skjut.

Det finns ingen känd strategi som helt får det grova våldet att upphöra men det finns strategier som bidrar till minskat våld. I Malmö har vi den myndighetsgemensamma satsningen Sluta skjut, som även civilsamhället är en del i. I Sluta skjut arbetar vi med den evidensbaserade strategin Group Violence Intervention (GVI) för att minska dödligt och grovt våld bland kriminella grupper.

– Samarbetet mellan polisen, Malmö stad och Kriminalvården har blivit ännu bättre genom satsningen Sluta skjut. Vi har också blivit tydligare mot våldsamma grupperingar, säger Mattias Sigfridsson, polisområdeschef polisområde Malmö.

Arbetet bygger på fokuserad avskräckning vilket innebär kommunikation i form av interventioner och sanktioner mot de mest våldsamma grupperna. Budskapet har varit tydligt – sluta skjut, annars kommer samhället att rikta sanktioner mot hela gruppen.

Resultat av genomförda interventioner, sanktioner och sociala insatser

I satsningen har hittills totalt 25 personer deltagit i tre informationsmöten, så kallade call-in. Dessa individer är budbärare till våldsdrivande grupper i Malmö. Vi har även genomfört 49 individuella samtal, så kallade custom notifications med 44 individer. Myndighetsgemensamma sanktioner har riktats mot de mest våldsamma grupperna i Malmö som inte hörsammat budskapet att avstå grovt våld för att lösa konflikter. Vi har gjort riktade kontroller och rapporterat allt från trafikbrott och narkotikabrott till vapenbrott och grova våldsbrott. Vi har prioriterat de utredningar som kan kopplas till de mest våldsamma grupperna. Många av de som ingår i dessa grupper har blivit frihetsberövade och rapporterats för nya brott. Dessutom har några individer valt att lämna grupperna, då det varit jobbigt att tillhöra dessa.

En del i Sluta skjut går ut på att stödja kriminella att lämna den våldsamma livsstilen. Malmö stads verksamheter har haft kontakt med cirka 40 individer inom ramen för satsningen. Drygt hälften har fått mer omfattande stöd så som flytt, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Andra har fått hjälp att till exempel kontakta sjukvården eller andra instanser. Stöd har också erbjudits via civilsamhället, bland annat genom sportklubbar och organisationer som hjälper kriminella individer med arbete och mentorskap. Fler individer har sökt hjälp än tidigare år.

– Vi har varit mer uppsökande och därmed etablerat fler och nya kontakter genom Sluta skjut. Vissa befinner sig i avhopparprocessen nu, andra har avbrutit och återgått till kriminalitet. Men vi hoppas att de som avbrutit återkommer till oss längre fram när de är mer motiverade, säger Anna Kosztovics från Malmö stad.

Även Frivården har erbjudit stöd till sina klienter.

– Samverkan mellan myndigheterna har bidragit till att vi har fått mer information om våra klienter. Informationen har lett till att frivården har kunnat göra mer korrekta bedömningar gällande vilka insatser som är bäst lämpade för respektive klient och har således arbetat mer intensivt med brottsreducerande insatser för dessa klienter. Alla frivårdsklienter som är knutna till Sluta skjut bedöms för deltagande i Entré, ett behandlingsprogram för dem som vill lämna den organiserade brottsligheten och/eller bryta ett mönster av våldskriminalitet, säger Jonas Angermund från Frivården.

Färre skjutningar

Under 2019 hade Malmö 34 bekräftade* skjutningar – 13 färre än 2018 (47) och nästintill en halvering sedan 2017 då man hade 65 bekräftade skjutningar. I fjol hade sju av skjutningarna dödlig utgång med motsvarande siffra tolv under 2018.

– Det är en positiv bild att antalet skjutningar har minskat. Vi ser att vårt ihärdiga arbete ger effekt, bland annat genom satsningen Sluta skjut. Men vi är lite försiktiga med att dra för snabba slutsatser då det dödliga våldet går i vågor. Vi har fortfarande otillfredsställande siffror och vi fortsätter vårt intensiva arbete. Det finns inga kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem, säger Mattias Sigfridsson.

Resultatet indikerar att satsningen Sluta skjut fungerar som avsett, därför fortsätter arbetet i avvaktan på processutvärderingen som Malmö universitet gör och effektutvärderingen som Brottförebyggande rådet (Brå) ansvarar för. Satsningen har delfinansierats av EU:s fond för inre säkerhet.

Malmö stads webbplats

*En bekräftad skjutning (enligt Polismyndighetens definition) är att det har avfyrats projektiler med krutladdat vapen och att det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig."

Kontakt

Mattias Sigfridsson, Polisen
Telefon: 073-348 33 55

Anna Kosztovics, Malmö stad
Telefon: 070-882 62 59

Jonas Angermund, Frivården
Telefon: 040-69 2 72 46