Stadsdel och polis samarbetar för ökad trygghet med nytt medborgarlöfte

Årets medborgarlöfte i Örgryte-Härlanda får ett fortsatt fokus på alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö.

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning och polisen samarbetar utifrån en modell som kallas Trygg i Örgryte-Härlanda. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet i samhället. Varje år lovar polisen i stadsdelen att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten, i form av ett medborgarlöfte. Stadsdelsförvaltningen stöttar polisens medborgarlöfte. Årets medborgarlöfte i Örgryte-Härlanda får ett fortsatt fokus på alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö.

– Vid samtal med medborgare gjorda under våren och hösten 2019 ser vi att samma problem återkommer. Vi ser ett behov av att jobba långsiktigt kring den här problematiken, säger kommunpolis Robert Björklund.

Droghandel och påverkade personer i offentlig miljö är fortfarande det största problemet i området Redbergsplatsen-Olskroken. Kartläggningar visar också att unga i stadsdelen har lätt att få tag i alkohol och droger. Tillgängligheten till cannabis är hög i stadsdelen. 35 procent av eleverna andra året på gymnasiet uppger att de kan få tag på cannabis inom ett dygn och 24 procent uppger att de använt cannabis, vilket är det tredje högsta värdet i staden.

Medborgarlöftet

För att öka tryggheten och minska problemen kring alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö utlovas följande aktiviteter:

  • Ökad polisnärvaro i området Redbergsplatsen och Olskrokstorget genom fotpatrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta tider vid minst trehundra tillfällen. (Polisen)
  • Riktade insatser under våren och hösten i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott och langning av alkohol på offentliga platser med fokus på ungdomar samt erbjuda vård och stöd av socialtjänsten för att förhindra fortsatt användning av droger och alkohol. (Polisen och stadsdelsförvaltningen)
  • Fortsatt och stärkt ANT- (alkohol, narkotika och tobak) förebyggande arbete riktat till barn och unga (stadsdelsförvaltningen).
  • Kontinuerlig kontroll av efterlevnaden av 18-årsgräns och överservering på serveringsställen. (Polisen).

Närvaro ger effekt

Kopplat till medborgarlöftet 2019 har polisen genomfört 300 fotpatruller i området Redbergsplatsen-Olskroken i enlighet med löftet. Polisen upplever att de genomförda fotpatrullerna har påverkat området i en positiv riktning, även om en del av problemen finns kvar och i vissa fall bara har flyttat. Den bilden bekräftas även av boende i området som polisen haft kontakt med i olika sammanhang.

Det har också genomförts fler olika insatser i stadsdelen i syfte att begränsa ungdomars bruk och tillgång till alkohol och droger. Det har varit både direktförverkande och ingripanden mot langning, varav 11 har varit i området Olskroken-Redbergsplatsen.

Polisen har genomfört 40 kontroller av utskänkningsställen i området i syfte att kontrollera efterlevnaden av 18 års gräns och överservering.

Polisen och stadsdelen följer även upp trygghetsarbetet med löpande medarbetar- och medborgardialoger.

Samverkan för ökad trygghet

Samverkan med olika aktörer är en viktig förutsättning för det trygghetsskapande arbetet i stadsdelen. I det förebyggande ANT-arbetet (alkohol, narkotika och tobak) samverkar skola, fritid och socialtjänst. Vi erbjuder tobaksprogram till alla elever i åk 5 och 6. Vidare erbjuder vi även föräldramöten med alkohol - narkotika och tobaksinformation till stadsdelens alla högstadieskolor.

Under 2019 startade vi upp ett nätverk för fastighetsägare och bostadsbolag med bestånd i stadsdelen. Det fanns en önskan om ett samverkansforum för trygghetsfrågor. Genom att dela information och känna till varandras arbete och satsningar, tror vi att vi kan nå längre i det brottsförebyggande arbetet.

– Årets medborgarlöfte är ett uttryck för vikten av en fortsatt god samverkan kring frågor som bidrar till en ökad trygghet. Det är viktigt att vi utgår från en och samma problembild och tar ett gemensamt grepp kring de här frågorna. Då tror jag vi kan få större kraft i arbetet, säger Isa Eklund Berglöw, utvecklingsledare folkhälsa på Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning.