Skolpersonal och poliser i gemensam övning

I höst kommer skolpersonal medverka när polisen genomför utbildning i pågående dödligt våld i publika miljöer. Skolpersonalens medverkan är en del i Jönköpings kommuns utbildningsplan för skolanställda och ingår i polisens ordinarie utbildningskoncept.

Övningarna kommer att genomföras på några av Jönköpings gymnasieskolor vid ett flertal onsdagseftermiddagar, mellan veckorna 39-47. Skolorna håller stängt under pågående övning.

  - Syftet med den gemensamma övningen är att vi ska få en inblick i hur polisen agerar vid den här typen av händelser. Övningen har varit efterfrågad av personal och det här ger oss möjlighet att lära samt öka tryggheten i den här frågan, säger Eva-Karin Karlsson, säkerhetsstrateg på Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun.

2019 tog Utbildningsförvaltningen och Räddningstjänsten fram en ny kris-hanteringsplan för skolorna i Jönköpings kommun. Syftet var att skapa en
gemensam mall får skolpersonalen, men också ge utbildning kring hur
personalen ska agera i olika krissituationer. I krisplanen ingår bland annat
information om skolans krisgrupp och kontaktlistor till anhöriga, myndigheter och polis med mera.

Pågående dödligt våld är en av flera inriktningar som ingår i polisens fortbildning. Utbildningen bygger på polisens bastaktik där taktiska grundprinciper och det men-tala kunskapsområdet är grunden för hur polisen arbetar i olika situationer. Utbild-ningen syftar till att medvetandegöra situationer som den enskilde polisen kan ställas inför, som vid händelser med pågående dödligt våld men också vid vanliga ingripan-den som exempelvis stopp av fordon.

  - Pågående dödligt våld i publika miljöer handlar om miljöer där våld utövas mot fler än en person, som exempelvis på torg, köpcentrum med flera. Där polisens arbetsmetod är densamma som i andra händelser, men där miljön skiljer sig åt. Vi övar den mentala förberedelsen i olika miljöer i syfte att öka medvetenheten, säger Tomas Windahl, polisens fort- och vidareutbildningsgrupp.

Övningsplan
Bäckadalsgymnasiet v.39,40,41
Per Brahegymnasiet v.42,43,44
Erik Dahlbergsgymnasiet v.45,46,47

Kontaktpersoner för media
Tomas Windahl
Polisens fort- och vidareutbildningsgrupp
0722-329627

Eva-Karin Karlsson
Säkerhetsstrateg Utbildningsförvaltningen Jönköpings kommun
036-106860