Just nu har Polismyndigheten problem med utskrifter vilket gör att försändelser kan bli fördröjda.

Samverkansöverenskommelse om det brottsförebyggande arbetet

Samverkansöverenskommelse mellan Länsstyrelsen i Södermanlands län och Polisområde Södermanland signeras.

Polisen och Länsstyrelsen skriver samverkansöverenskommelse. Bild: Thomas Bergqvist

En länsövergripande samverkansöverenskommelse mellan Länsstyrelsen i Södermanlands län och Polisområde Södermanland signeras idag av landshövding Beatrice Ask och polisområdeschef Mikael Backman för det brottsförebyggande arbetet.

Syftet är att förtydliga samverkan och förebygga dubbla budskap till kommunerna vilka är viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Tillsammans ska polisen och länsstyrelsen tillhandahålla det stöd som kommunerna behöver för att arbeta med ett mer kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

-  Länsstyrelsen är en viktig länk mellan nationell och lokal nivå och ska här bidra till en förbättrad samverkan och erfarenhetsutbyte i länet. Vi är inte först ut i att arbeta brottsförebyggande, endast i att ta fram en länsövergripande samverkansöverenskommelse mellan polisen och länsstyrelsen, säger Beatrice Ask, Landshövding Södermanlands län.

-  Inom polisregion öst har vi skapat en regional struktur för samordning av den brottsförebyggande verksamheten. Vår brottsförebyggande handläggare på polisområdesnivån blir en självklar samverkansfunktion mot länsstyrelsen i vårt gemensamma uppdrag att samverka mot brott och utgöra ett samordnat stöd för det lokala samverkansarbetet, säger Mikael Backman, som är polisområdeschef i Södermanland.

Sedan 2017 har länsstyrelsen haft en regional brottsförebyggande samordnare för det brottsförebyggande arbetet. I och med att man nu även på polisområdesnivå valt att anställa en brottsförebyggande handläggare inom polisen har en samverkansöverenskommelse tagits fram på länsnivå för det brottsförebyggande arbetet.

Arbetet utgår från det nationella handlingsprogrammet Tillsammans mot brott och de målområden som prioriteras i programmet. Övergripande målsättning är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela Södermanlands län.

Den lokala förankringen sker genom det nätverk som sedan 2017 finns i länet där samtliga nio kommuner är representerade tillsammans med kommunpoliserna.

-  Som ett första steg kommer jag tillsammans med den brottsförebyggande handläggaren på polisen, Thomas Bergqvist, att göra kommunbesök i respektive kommun för att ha en dialog kring hur man idag arbetar med det brottsförebyggande arbetet, säger Eva-Sara Beckman som är regional brottsförebyggande samordnare på länsstyrelsen. 

-  Vi kommer också undersöka  vilket behov av stöd kommunpoliserna och de brottsförebyggande samordnarna i kommunerna behöver i arbetet från Polisområdes- och länsnivå, säger Thomas Bergqvist, brottsförebyggande samordnare på Polisområde Södermanland

Kontaktpersoner:

Eva-Sara Beckman, regional brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen i Södermanlands län, 010-22 34 325

Thomas Bergqvist, brottsförebyggande handläggare på polisområde Södermanland, 010-566 90 71

Tillsammans mot brott - Ett nationellt brottsförebyggande program. Kortversion av regeringens skrivelse 2016/17:126