Brottsförebyggande samverkan gör skillnad

Drönarfoto över Gottsunda centrum, Uppsala.

Drönarfoto över Gottsunda centrum, Uppsala. Bild: Uppsala kommun

En permanent områdespolisgrupp, bättre belysning, fler jobbmöjligheter för unga och stärkt samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Det är några exempel på vad medborgarlöftet för Gottsunda/Valsätra 2019 - 2020 har resulterat i.

Medborgarlöftet undertecknades våren 2019 av kommunen, polisen och den lokala fastighetsägareföreningen, som arbetat aktivt tillsammans med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder. Fokus har även legat på att öka säkerheten på platser som Gottsundaborna upplevt som osäkra.

Arbetet har skett i nära samverkan mellan de som bor och verkar i området, och har bland annat resulterat i att:

  • Antalet anmälda brott har minskat
  • Det nu finns en permanent områdespolisgrupp
  • Bevakningskameror har satts upp på platser som upplevts som otrygga
  • Belysningen har förbättrats och besiktning av utemiljön sker varje vecka
  • Fler jobbmöjligheter för unga har skapats
  • Samarbetet mellan skola, polis och socialtjänst har stärkts och blåljusutbildning av 200 högstadieelever har genomförts
  • Grannsamverkan och nattvandring tillsammans med stadsvärdar i området har bidragit till en tryggare miljö.

Områdespolisgruppen i Gottsunda är en framgångsfaktor, som har möjliggjort ökad samverkan med kommunala förvaltningar, fastighetsägare, lokala näringsidkare, föreningar och medborgare. Polisen har stärkt sitt nätverk och skapat fler kontaktytor och dialogmöjligheter i det dagliga arbetet. Det är en styrka att vi är så många samhällsaktörer som arbetar mot ett gemensamt mål, säger Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta.

Fokus Gottsunda
Kommunens och polisens brottsförebyggande samarbete för ökad trygghet i Gottsunda och Valsätra fortsätter, med den gemensamma satsningen Fokus Gottsunda 2019–2024 där myndigheten Brå bidrar med metodstöd.

– Det här visar att samarbetet med polisen och fastighetsägarna gör skillnad. Gottsunda ska bort från polisens lista. Nu gäller det att hålla i. Vi behöver bli ännu bättre på att stoppa rekryteringen till kriminaliteten och se till att alla Uppsalabor har ett jobb att gå till, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Satsning på utemiljön
Till detta kommer förbättringar i utemiljön där kommunen och fastighetsägarföreningen samarbetar närmare varandra än tidigare.

 Tillsammans har kommunen och fastighetsägarföreningens medlemmar gjort förändringar i arbetet med utemiljön. Vi genomför veckovisa ronderingarav området, då vi kontrollerar att belysningen fungerar och är tillräcklig, beskär träd och buskar vid behov, samt sanerar efter klotter, bränder och annan skadegörelse, säger Jonas Hagström, ordförande i Fastighetsägarföreningen i Gottsunda och Valsätra.

Kontakter

Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta
jan.hakansson@polisen.se
Telefon: 010-567 74 61 

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala 
erik.pelling@uppsala.se
Telefon: 018-727 13 18
 
Jonas Hagström, ordförande i Fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra 
jonas.hagstrom@hembla.se
Telefon: 070-433 24 52

Isabelle Waldenvik, pressansvarig Uppsala kommun 
isabelle.waldenvik@uppsala.se
Telefon: 076-696 31 55