Tillsammans för ett tryggt Uppsala genom fördjupad lägesbild

Ökad trygghet är en prioriterad fråga för Polismyndigheten och Uppsala kommun och nu förstärks trygghetsarbetet ytterligare genom metoden EST, Effektiv samordning för trygghet.

EST-metoden blir en viktig del i kommunen och polisens gemensamma brottsförebyggande arbete. Målet är att EST ska öka tryggheten i det offentliga rummet. Metoden ska användas proaktivt - för att minska och förebygga otrygghet.

 Ett kunskapsbaserat arbetssätt innebär att systematiskt och strukturerat kartlägga och analysera förhållanden och förutsättningar, där både problem, risker och möjligheter ingår. Det förutsätter även att arbetet baseras på bästa tillgängliga kunskap i form av forskning, tidigare uppföljningar och erfarenhet, säger Sofia Westring, enhetschef trygghet, brottsförebyggande och säkerhet vid kommunledningskontoret.

Genom att samverka kring dessa frågor på ett strukturerat sätt och tillsammans genomföra informationsinsamling och analys av lägesbilden, prioritera och genomföra insatser samt följa upp det utförda arbetet kan syftet uppfyllas.

Målet är att EST ska öka tryggheten i det offentliga rummet. Metoden ska användas proaktivt - för att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att hända. 

 Varje vecka görs en inventering av den totala problembilden i kommunen för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår kortsiktigt. Varje kvartal analyseras vilka områden som är i störst behov av insatser. Tanken är att metoden ska användas varje vecka, året runt. Det gör att vi ständigt strävar efter att få en uppdaterad samlad lägesbild och kan anpassa insatserna efter nuläget men också att vi tillsammans kan följa lägesbilden över tid och se vilken förändring som sker, säger Johanna Thorpe, utvecklingsledare brottsförebyggande vid kommunledningskontoret.

EST ger underlag till det brottsförebyggande arbetet, till exempel vid samverkan för trygga och säkra offentliga miljöer och till polisens planering för det operativa arbetet i yttre tjänst.

 Gemensamt brottsförebyggande ansvar för ett geografiskt område är en framgångsfaktor och med EST hoppas vi att ytterligare kunna förfina och få in fler rapporter om osäkra miljöer och brottslighet. För att kunna komma åt grövre kriminalitet behövs ett systematiskt arbete med de brott som är mest utbredda i samhället som skadegörelse, bränder, stölder, klotter och stökiga ungdomar, säger Lisa Sannervik, kommunpolis.

Genom snabba kortsiktiga gemensamma aktiviteter lägger vi grunden för ett stabilt långsiktigt arbete, vi verkar metodiskt tillsammans och några exempel på lokal platssamverkan med orsaksanalys och åtgärder är:

Mikaelsparken
I Mikaelsparken har vi genomfört åtgärder utifrån en gemensam orsaksanalys som gjordes hösten 2020 och där hög brottslighet, otrygghetsskapande folksamlingar, högt antal anmälda narkotikabrott, ordningsstörningar och stöldbrott identifierats. Polis och ordningsvakter har haft en hög närvaro i parken och samverkan har skett brett med de aktörer som verkar i området. Genomförda åtgärder ska följas upp under hösten 2021 och det handlar bland annat om:

  • Förbättrad belysning
  • Beskurna trädkronor och buskage
  • Förändrade öppettider på Mikaelsgården
  • Ökad närvaro av polis med proaktiva och reaktiva åtgärder

Trivselvandringar och medborgardialog
De trivselvandringar med medborgardialog som genomförs nu under hösten med fokus på dialog kring boendemiljö och störningar på offentlig plats och där besökarna får fylla i ett frågeformulär som kan användas vid beslut om orsaksanalys. Dialogresultatet kommer att återkopplas till boende i området och användas i det fortsatta brottsförebyggande arbetet.

Mer om arbetet med arbetsmetoden EST
Enheten för trygghet, brottsförebyggande och säkerhet vid kommunledningskontoret håller ihop arbetet där bland annat kommunala förvaltningar och bolag, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta, fastighetsbolag, Region Uppsala och ordningsvakter är de som ingår i uppstartsfasen. Fler aktörer kommer att involveras efter behov och i utvecklingen av arbetsmetoden i Uppsala. Syftet med EST är att effektivisera och strukturera det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbete som kommun, polis och andra aktörer utför och där samverkan är a och o. 

Kontakter

Lisa Sannervik, kommunpolis Uppsala, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta
Telefon: 010-567 70 37
E-post: lisa.sannervik@polisen.se

Sofia Westring, enhetschef trygghet, brottsförebyggande och säkerhet
Telefon: 018-727 64 15
E-post: sofia.westring@uppsala.se

Johanna Thorpe, utvecklingsledare trygghet, brottsförebyggande och säkerhet
Telefon: 018-727 21 94
E-post: johanna.thorpe@uppsala.se

Isabelle Waldenvik, pressansvarig
Telefon: 076-696 31 55
E-post: isabelle.waldenvik@uppsala.se