Dyrt för arbetsgivare med olaglig arbetskraft

Påföljden för företaget blev 500 000 kr i särskild avgift samt dagsböter för arbetsledaren för brott mot utlänningslagen.

Det aktuella ärendet avsåg initialt en arbetsplatsinspektion där en arbetsgivare inom jordbrukssektorn, vid upprepade tillfällen, haft ett flertal arbetstagare arbetandes hos sig trots att de inte haft nödvändiga arbetstillstånd.

Den främsta frågeställningen i ärendet var här ifall hovrätten skulle bedöma de aktuella faktorerna i ärendet som försvårande, upprepad brottslighet i kombination med ett stort antal arbetstagare, och ifall brottet då istället skulle rubriceras som grov istället för av normalgraden. Det saknas idag ingen rättspraxis på området om hur många arbetstagare en arbetsgivare kan ha illegalt anställda innan brottet bedömas som grovt.

Inledningsvis friade Kalmar tingsrätt en av delägarna, tillika VD, i det aktuella bolaget samt den arbetsledare som varit ansvarig för den dagliga driften på gården. Tingsrätten ålade dock företaget att erlägga 500 000 kronor i så kallad särskild avgift.

Göta Hovrätt gjorde delvis en annan bedömning av omständigheterna i ärendet än den som tingsrätten gjort. Hovrätten bedömde istället att arbetsledaren var den som anställt arbetarna, dels genom sin arbetsledande och rekryterande roll i den dagliga verksamheten, men också då han tidigare varit ägare till jordbruksfastigheten där arbetet utfördes. Han ansågs därför ha en så pass central roll i företagets verksamhet att han kunde hållas straffrättsligt ansvarig.

Dock ansåg hovrätten inte att omständigheterna i ärendet skulle betraktas som försvårande då man ansåg att anställningarna varit under en kortare tidsperiod och att det inte var visat att anställningarna inneburit någon ekonomisk vinning för företaget. Med beaktande av detta så kvarstod brottsrubriceringen av normalgraden.

Hovrätten konstaterade att arbetsledaren begått brott mot Utlänningslagen vid ett 20-tal tillfällen, och påföljden blev cirka 22 000 kronor i dagsböter samt att stå för delar av kostnaden för försvaret.

Ulf Haugen, gruppchef för utredningsgruppen hos gränspolisenheten i polisegion Syd, är nöjd med att hovrätten delade polisen och åklagarens uppfattning om att arbetsledaren på jordbruksfastigheten är den som ska betraktas som ansvarig för rekrytering och anställning av de illegala arbetarna.

- Däremot ansåg inte hovrätten att brottet denna gång nådde upp till försvårande omständigheter, vilket skulle kunna påverka bedömningen av straffvärdet för brottet. Detta trots det stora antalet illegala arbetare, ett 20-tal, som påträffades och att polisen vid upprepade tillfällen påträffat illegal arbetskraft på samma jordbruksfastighet. "Jag delar inte hovrättens syn på den saken” säger Ulf Haugen.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom för VD:n samt delen gällande 500 000 kronor i särskild avgift som påfördes företaget.