Medborgarlöfte i Sala backe skapade engagemang och fokus på ökad trygghet

Under fem månader har Uppsala kommun, Uppsalahem och Polismyndigheten samverkat kring medborgarlöfte för Sala backe. Målet tillsammans har varit att kraftsamla för att öka tryggheten i området och minska utsattheten för brott.

Ett resultat av arbetet är en samverkansgrupp som stärkts ytterligare för att gemensamt arbeta för ökad trygghet tillsammans med de som bor och verkar lokalt. Detta engagemang borgar för att arbetet för trygghet i Sala backe fortsätter, även nu när medborgarlöftet är avslutat. 

– De goda resultaten visar att det gör skillnad när kommun, polis och lokala fastighetsägare går samman. Nu gäller det att hålla i och hålla ut så att effekterna blir långvariga. Vårt löfte om att hela Uppsala ska vara tryggt kvarstår, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Medborgarlöftet för Sala backe och Brantingstorg har initierats bland annat utifrån den veckolägesbild som genomförs löpande för hela Uppsala inom metoden EST (Effektiv samordning för trygghet). Det är också första gången som ett kortvarigt löfte för samverkan i Uppsala tagits. Under perioden genomfördes en mängd konkreta trygghetsfrämjande- , brottsförebyggande- och säkerhetshöjande åtgärder.

En av de första aktiviteterna inom ramen för medborgarlöftet var att bjuda in Sala backeborna till en trygghetsdialog på Brantingstorg. Den visade att många invånare trivs bra i området men vissa känner en ökad otrygghet i Källparken, området kring skolbyggnaden samt på Brantingstorg och vid gårdarna runt torget. Utöver Salabackeborna har även fastighetsägare, näringsliv och föreningsliv deltagit. 

– Det är väldigt roligt att se hur väl denna nya variant av ett kortare medborgarlöfte i Sala backe fallit ut. Vi har från Polismyndighetens sida kunnat bistå med våra kompetenser och erfarenheter men engagemanget hos medborgarna, näringsidkarna och Uppsala kommun har varit helt avgörande för det positiva resultat som uppnåtts. Att löftet utgår från en gemensam lägesbild tillsammans med Uppsala kommun har också varit en framgångsfaktor i vår strävan att tillsammans öka tryggheten och minska brottsligheten, säger Kristoffer Lundstedt, tf lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta.

En viktig del i löftet var att få igång lokala nätverk och engagemang. Genom aktiviteter och initiativ inom ramen för medborgarlöftet har olika nätverk med representanter från de som bor och verkar i området kommit på plats, vilket ger förutsättningar för fortsatt samverkan för ökad trygghet. Andra aktiviteter som genomförts under perioden är bland annat: 

  • Förstärkt närvaro av väktare, baserat utifrån veckolägesbild enligt EST-metoden
  • Informationsmöte om medborgarlöftet för fastighetsskötare inom Uppsalahem
  • Aktiviteter för barn/ungdomar under både dag- och kvällstid i Källparken
  • Informationsmöte och platsbesök för näringslivsaktörer "Trygg butik - kring Brantingstorg"
  • Påbörjad dialog för att säkerställa trygghet kring nya skolan intill Brantingstorg
  • Arbete med att åtgärda brister i belysningen i Källparken med omnejd
  • Start av och förstärkt information om Grannsamverkan

– Vi på Uppsalahem jobbar kontinuerligt med att stärka tryggheten i vår bostadsområden. Medborgarlöftet i Sala backe har därför varit en viktig insats där vi tillsammans med andra aktörer kunnat agera samtidigt som vi byggt samarbeten för framtiden. Trots att trygghetsindex i vår kundundersökning ligger något lägre i Sala backe än i andra områden kan vi se att det under året ökat vilket vi tror är ett resultat av den ökade polisnärvaron i kombination med alla aktiviteter och åtgärder vi utfört, säger Mattias Tegefjord VD Uppsalahem. 

Medborgarlöftet avslutades i oktober. De konkreta aktiviteterna som genomförts, den breda samverkan och det fokuserade arbetet visar resultat. Med den grund som nu finns fortsätter Uppsala kommun, Uppsalahem och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta det långsiktiga arbetet för att skapa ett tryggare Uppsala och Sala backe.

Kontakter

Kristoffer Lundstedt, Tf lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta
Tel: 114 14
 
Lisa Sannervik, Kommunpolis Uppsala och Knivsta
Tel: 010-567 70 37
lisa.sannervik@polisen.se

Erik Pelling (S), Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 018-727 13 18
erik.pelling@uppsala.se

Linda Ryttlefors, Kommunikationschef Uppsalahem
Tel: 018-727 34 22
linda.ryttlefors@uppsalahem.se

Bo Hammerin, Säkerhetssamordnare
Tel: 018-7260194 och 079-0608562
bo.hammerin@uppsala.se

Maria Schelin, Pressansvarig Uppsala kommun
Tel: 018-727 20 40
maria.schelin@uppsala.se