Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Alla statliga och kommunala myndigheter och andra offentliga organ har en
skyldighet att skydda och främja de nationella minoritetsspråken, enligt 8 § Språklag (2009:600) och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Svenska myndigheter ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller inte – det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med.

Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun i ett förvaltningsområde. Mer information finns på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.

Minoritetsspråk på Länsstyrelsens webbplats

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Till toppen