Kommentar från polisen i region Syd gällande personskyddet kring Lars Vilks

Vi har ett uppdrag – att skydda Lars Vilks. De åtgärder vi vidtar kan uppfattas, och vara, inskränkande, men är nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag.

Vi är satta att skydda medborgarna. Det gör vi utifrån gällande lagstiftning och den kunskap och långa erfarenhet vi har av personsäkerhetsarbete. Vi har ett väl utbyggt personsäkerhetssystem, där vi arbetar med olika typer av skyddspersoner. Varje skyddspersons situation är unik och därför skräddarsys personskyddet för var och en. För någon innebär det ett förstärkt personskydd, för någon annan kan det vara att helt ge upp sin identitet, flytta till ett annat land och aldrig mer ha kontakt med sina anhöriga.

Att omgärdas av personsäkerhetsåtgärder är frivilligt och bygger på samtycke hos den som berörs. I realiteten är det dock inte alltid ett val man kan göra då hotbilden är sådan att ett liv utan skyddsåtgärder inte är ett alternativ. Det ställer också krav på skyddspersonen att följa de villkor som ställs, utifrån de skyddsåtgärder som polisen beslutar om.

Att leva med omfattande personsäkerhetsåtgärder innebär stora utmaningar. Ett förstärkt skyddspaket med anledning av en hög och konkret hotbild innebär ofrånkomligen begränsningar i det dagliga livet. När man lever med någon typ av personskydd är dialogen mellan polisen och skyddspersonen avgörande. Vi behöver få reda på tänkta aktiviteter i god tid, så att vi kan vidta de åtgärder som behövs och planera säkerheten kring aktiviteten i god tid.  Det gäller både offentliga framträdanden och privata aktiviteter.

Vi gör vårt yttersta för att skyddspersonen ska kunna ha ett så normalt liv som möjligt. Om en aktivitet bedöms som olämplig ur ett säkerhetsperspektiv erbjuder vi, i de allra flesta fall, fullgoda alternativ som tillmötesgår eventuella önskemål från skyddspersonen, samtidigt som vi kan upprätthålla vårt skyddsuppdrag.

En skyddsperson får alltid bestämma vem eller vilka personer hen vill bo med men det är inte möjligt att alltid fritt välja bostad eftersom bostadens utformning och läge har en avgörande inverkan på skyddsinsatserna.

De åtgärder vi vidtar kan uppfattas, och vara, inskränkande, men är också nödvändiga. De är nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag – att skydda Lars Vilks.

Polisen i region Syd