Frågor och svar om parkeringsanmärkningar

Jag har en parkeringsanmärkning som jag tycker är felaktig, vad ska jag tänka på vid mitt bestridande?

Tänk på att ange så fullständiga uppgifter som möjligt från parkeringsanmärkningen. Uppgifter som bör uppges är OCR-/ärendenummer, registreringsnummer, adress för parkeringen och tid för parkeringen. Ju fler av dessa uppgifter du anger desto snabbare kan vi handlägga och besluta i ditt ärende.

Du ska också beskriva de omständigheter (anledningen) som bestridandet grundas på och den bevisning som du vill åberopa. Det är viktigt att du åberopar all bevisning du vill ska beaktas eftersom du endast i undantagsfall får åberopa ny bevisning vid en eventuell domstolsprövning.

Vem får bestrida en parkeringsanmärkning?

Den som är registrerad ägare till fordonet i vägtrafikregistret eller motsvarande utländskt register får bestrida en parkeringsanmärkning. Om ägaren är en juridisk person är det den som är firmatecknare för företaget som ska bestrida. Om någon annan ska bestrida krävs fullmakt från ägaren eller firmatecknaren.

Vem är ansvarig för vad rörande parkeringsanmärkningen?

En parkeringsanmärkning kan utfärdas av en av kommunen förordnad parkeringsvakt eller av en polisman i tjänst. Den som utfärdat anmärkningen är också den som kan svara på frågor om exempelvis varför den utfärdats.

Inbetalning och uppföljning av betalningsansvar hanteras av Transportstyrelsen. Bestridande av parkeringsanmärkningen hanteras av Polismyndigheten. Vid eventuella bifall av bestridanden underrättar Polismyndigheten Transportstyrelsen som sedan handlägger återbetalningen. Överklaganden av Polismyndighetens beslut hanteras av tingsrätten.

Jag har fått en kontrollavgift, kan jag bestrida den hos Polismyndigheten?

Kontrollavgift och felparkeringsavgift är olika typer av avgifter. Polismyndigheten handlägger inte den typen av ärenden och kan inte bistå med hjälp att bestrida dessa. Gäller det en kontrollavgift som du anser är felaktig ska du ta kontakt med den som anges på kontrollavgiften.

Kan jag få fotot som parkeringsvakten tog på mitt fordon vid felparkeringen?

För frågor om eventuella fotografier hänvisas till den kommun som har utfärdat anmärkningen. Alla kommuner fotograferar inte vid utfärdandet av en parkeringsanmärkning och det finns heller inget krav att kommuner ska göra det. Polismyndigheten inhämtar endast parkeringsvaktens fotografier om det är nödvändigt för Polismyndighetens utredning av ett ärende.

Vem kan svara på mina frågor om betalning av felparkeringsavgift?

Felparkeringsavgiften betalas till Transportstyrelsen. Frågor om betalning och återbetalning av felparkeringsavgift besvaras av Transportstyrelsen på telefonnummer 0771-14 15 16 eller via www.transportstyrelsen.se.

Jag förstår inte skyltningen eller vad som gäller på platsen. Vart hittar jag information om detta?

Svar på frågor om vägmärken (skyltning) eller generella trafikregler kan du hitta i broschyren ”Stanna och parkera” på Transportstyrelsens webbplats. Om du har frågor om vad som gäller på en viss plats kan frågan besvaras av ansvarig kommun.

Jag har betalat men jag har av misstag skrivit in fel registreringsnummer. Nu har jag fått en parkeringsanmärkning. Det kan väl inte stämma, jag har ju ändå betalat?

Den som har parkerar ett fordon har ett långtgående ansvar för att försäkra sig om att alla villkor som gäller för parkering på platsen är uppfyllda, exempelvis att betalning sker för rätt fordon. Den omständigheten att man faktiskt betalat ett belopp och att det i efterhand varit möjligt att härleda betalningen till det aktuella tillfället är inte ett skäl att undanröja betalningsansvaret eftersom det inte var visat för parkeringsvakten vid parkeringstillfället att avgiften varit betald. (se bl.a. RH 2010:58 och RH 2016:42).

Parkeringsautomaten fungerade inte och jag fick en parkeringsanmärkning, hur gör jag nu?

Det förhållandet att exempelvis en parkeringsautomat är ur funktion och inte kan ta emot avgift ger dig inte rätt att ändå ha bilen uppställd på en avgiftsbelagd parkeringsplats (se bland annat RH 23:85). Det gäller även om en betalningsapplikation är ur funktion.

På anmärkningen står att den utfärdats för en överträdelse enligt lokal trafikföreskrift, var hittar jag sådana föreskrifter?

Lokala trafikföreskrifter finner du publicerade på www.stfs.se. Databasen tillhör Transportstyrelsen varför frågor om databasen besvaras där.

Vart kan jag vända mig om jag tycker att parkeringsvakten har betett sig illa?

Eftersom det är kommunen som förordnar parkeringsvakter kan synpunkter och frågor rörande vakters beteende besvaras av kommunen. Rör det sig om en brottslig gärning kan en polisanmälan göras genom att ringa Polisens växel på 114 14 eller genom att besöka din närmaste polisstation.

Det fanns ingen plats ledig när jag hade ett viktigt ärende och jag ställde mig därför på gångbana för att inte vara i vägen. Varför fick jag en anmärkning?

Fordon får inte parkeras eller stannas på gångbana oavsett vad anledningen till detta är. Förbudet gäller även motorcyklar och mopeder klass I men inte cyklar eller mopeder klass II (3 kap. 48 § trafikförordningen). Det gäller också om gångbanan befinner sig inom privat mark förutsatt att platsen är att betrakta som ett område som naturligt används för gångtrafik (se RH 2005:15).

Jag fick en parkeringsanmärkning eftersom min biljett råkade hamna upp och ner eller föll ner på golvet när jag stängde bildörren. Måste jag betala?

Om en parkeringsbiljett eller motsvarande används ska denna placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet. Det gäller oavsett om avgift ska betalas för parkeringen eller inte. Tidsangivelser eller andra uppgifter om att villkoren för parkering är uppfyllda ska vara väl synliga och läsbara utifrån (3 kap. 49 a § trafikförordningen). Det inte tillräckligt att avgiften endast är betald utan ovan villkor måste även uppfyllas och att i efterhand visa upp att avgift betalats är inte skäl till att undanröja betalningsansvaret för en parkeringsanmärkning. Detta gäller även när parkeringsskiva används.

Jag har parkeringstillstånd för rörelsehindrade, men råkade lägga det upp och ner/så att det inte var synligt i sin helhet. Vad innebär detta?

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån. (Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2009:73, 3 kap. 1 §). På parkeringstillståndets baksida framgår att tillståndet ska placeras på fordonets främre del så att det är klart synligt för kontroll. Frågor om ditt tillstånd kan besvaras av din kommun eller Transportstyrelsen.

Jag tycker att felparkeringsavgiften är väldigt hög, finns det möjlighet att sänka beloppet?

Det är kommunen som fastställer felparkeringsavgiftens belopp. Beloppet får fastställas till minst 75 kronor och högst 1 300 kronor (Förordning om felparkeringsavgift 2 a §). Polismyndigheten har inte möjlighet att pröva beloppet eller dess rimlighet. Frågor och synpunkter på beloppets storlek kan besvaras av kommunen.

Jag håller inte med om Polismyndighetens beslut i mitt bestridande, vad kan jag göra?

Polismyndighetens beslut kan överklagas till tingsrätten. Detta ska göras skriftligen. Överklagandet ska vara ställt till tingsrätten men ges in till Polismyndigheten inom tre veckor från att du tagit del av beslutet. Polismyndigheten avgör om överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar därefter överklagandet och alla handlingar i ärendet till tingsrätten som gör en förnyad prövning (se 10 § lag om felparkeringsavgift).