Sök
Stäng Meny

Artskyddsbrott - lagar och fakta

Artskyddsbrott regleras i miljöbalken, liksom andra miljöbrott, men skiljer sig från de mer typiska miljöbrotten. Exempel på artskyddsbrott är illegal handel med hotade arter.

Beskrivning av artskyddsbrott

Artskyddsbrott innebär att man bryter mot någon av de regler som finns till skydd för vilda djur och växter. Det kan exempelvis handla om att skada fridlysta djur eller växter i den svenska naturen. Det kan även handla om att importera, köpa eller sälja sådana arter som är skyddade enligt internationella regler, bland annat CITES-konventionen.

Lagstiftning som reglerar artskyddsbrott

I Sverige regleras artskyddsbrott i 29 kap. 2b § miljöbalken (1998:808) och artskyddsförordningen (2007:845). Inom EU styrs artskyddsbrotten i första hand av rådets förordning (EG) 338/97.

Den mest kända internationella överenskommelsen som handlar om handel med vissa utrotningshotade vilda djur och växter är Washingtonkonventionen. I dagligt tal benämns den ofta som CITES-konventionen efter sitt engelska namn: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, och därför talar man ibland om Cites-brott.

Djur och fåglar är skyddade

En del i skyddet av hotade djur innebär bland annat att det är förbjudet att  förstöra fortplantningsområden. I Sverige är alla vilda fåglar skyddade och det är inte tillåtet att samla in ägg eller bon. Djur och fåglar får inte heller dödas eller skadas, med undantag för vad som regleras i Jaktlagen och Jaktförordningen.

Fridlysta växter får man inte plocka

Skyddet av fridlysta växter innebär vanligtvis att det är förbjudet att plocka eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde. Det är inte heller tillåtet att samla in frön eller ta delar från viss växter.

Förbjudet att köpa och sälja hotade arter

Handel, transport, förevisning och preparering av hotade djur, ägg, bon och växter kan innebära artskyddsbrott om det inte sker i enlighet med svenska och internationella regler. Som turist är du skyldig att ta reda på om det är tillåtet att ta hem exempelvis en fin snäcka eller ett par skor eller en väska som är gjord i skinn. Risken finns att den varan du tar hem finns med på listor över varor som inte får föras in i Sverige och att du därmed gör dig skyldig till ett artskyddsbrott.

Anmäl artskyddsbrott till polisen

För att kunna bekämpa artskyddsbrott är det viktigt att du som vet eller misstänker att någon begår artskyddsbrott anmäler det till polisen.