Sök
Stäng Meny

Bedrägeri - lagar och fakta

Bedrägeri innebär att en gärningsperson lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det medför att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir lurad.

Exempel på bedrägeri är när en gärningsperson skickar bluffakturor eller lurar någon att göra en dålig investering. Det är också bedrägeri när en gärningsperson kopierar uppgifter från någons kontokort (skimning) för att kunna ta ut pengar från dennes bankkonto eller handla saker på kredit.

Ringa bedrägeri

Om brottet med hänsyn till skadans omfattning bedöms som liten (ringa), döms gärningspersonen för så kallat ringa bedrägeri. Med ringa menas bland annat att beloppet som bedrägeriet handlar om är under cirka 1000 kronor. Men det är helheten som bedöms och ett bedrägeri kan bedömas som ringa även om beloppet är högre.

Grovt bedrägeri

Grovt bedrägeri kan innebära att en gärningsperson

 • missbrukat ett allmänt förtroende
 • använt förfalskade handlingar
 • utfört en särskilt farlig gärning
 • utsatt någon för en särskilt kännbar skada.

Om ett bedrägeri avser ett betydande värde kan det också räknas som grovt.

Grovt fordringsbedrägeri

Om gärningspersonen riktar betalningsuppmaningar till ett större antal mottagare (en vidare krets) i syfte att lura dem (vilseleda) till handling som innebär en större vinning för gärningspersonen, kallas brottet för grovt fordringsbedrägeri.

Betalningsuppmaningarna kan vara olika former av fakturor eller andra handlingar som i vilseledande syfte utformats som en uppmaning att betala till avsändaren eller någon annan anvisad betalningsmottagare.

Exempel på betalningsuppmaningar

 • Fakturor som i själva verket är erbjudanden.
 • Meddelande om vinst.
 • Bidrag till insamling.

Det kan vara en brottslig handling att göra förberedelser till grovt fordringsbedrägeri.

Exempel på förberedelse till grovt fordringsbedrägeri 

 • Om någon sammanställer ett register i syfte att betalningsuppmaningar ska skickas till dem som anges i registret
 • Om någon befattar sig med en sammanställd förteckning eller register över namn och telefonnummer eller adresser till utvalda personer eller företag med uppsåt att skicka bluffakturor.

Så säger lagen

 • För bedrägeri är straffet fängelse i högst två år.
 • För ringa bedrägeri är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.
 • För grovt bedrägeri och grovt fordringsbedrägeri är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Om bedrägeri och annan oredlighet (BrB 9 kap 1§) på riksdagens webbplats (Bedrägeri 1§, Ringa bedrägeri 2§, Grovt bedrägeri 3§, Grovt fordringsbedrägeri 3§).