Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Hedersrelaterade brott – fakta om

Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon, ofta en släkting, i syfte att förhindra att familjens heder skadas eller förloras, alternativt att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.

Beskrivning av hedersrelaterade brott

Hedersrelaterade brott är ofta riktat mot en släkting som gärningspersonen och övrig släkt eller grupp anser riskera att vanära eller tycker redan har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder.

Hedersrelaterade brott kan exempelvis handla om frihetsberövande, tvång, äktenskapstvång, vilseledande till tvångsäktenskapsresa, hot, kränkande fotografering, ofredande, misshandel, mord eller mordförsök.

Motivet till brottet är familjens heder

Handlingen riktas vanligtvis mot en familjemedlem som anses ha vanärat eller riskerar att vanära familjens heder. De flesta som utsätts för dessa brott är flickor eller kvinnor i åldrarna 15–25 år. Även pojkar och män är utsatta.

Ofta är det flera personer i släkten som ligger bakom brottet. Motivet är att återställa familjens heder.

Med heder menas i det här fallet det värde en person eller en familj har i andras ögon. Förlorad heder kan förstöra familjens anseende och sociala kontakter inom den egna etniska gruppen.

Männen bestämmer i familjer med hedersnormer

I familjer som lever i en så kallad hederskultur är det oftast männen som bestämmer och kontrollerar familjens medlemmar. Även kvinnor kan stödja eller tvingas stödja den kulturen och kan också vara utövare av våld och förtryck.

Både flickor och pojkar drabbas

Det finns fortfarande kvar en föreställning om att hedersrelaterat våld och förtryck drabbar endast flickor och kvinnor, men även pojkar och män drabbas.

Ibland räcker det med bara ett rykte om att flickan eller pojken inte följer kollektivets regler för att de ska anses ha vanärat familjen. Andra exempel är att ha en pojkvän eller flickvän som inte accepteras av familjen. Flickor kan också drabbas efter att ha förlorat sin oskuld eller vid misstanke om detta.

Pojkarna är ofta friare än flickorna och kvinnorna, men liksom flickorna kan de också drabbas av bland annat arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Det är också pojkarna som får i uppgift att bevaka och kontrollera sina systrar och kvinnliga kusiner.

Om inte sönerna uppfyller förväntningarna kan de själva drabbas av våld och förtyck. Det finns kända fall där pojkar och unga män blivit dödade på grund av val av fel partner eller sexuellt beteende som anses avvikande.

Äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Att genom tvång eller utnyttjande av någons utsatta belägenhet förmå en person att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse är ett brott (äktenskapstvång BrB 4 Kap § 4c). Även försök, förberedelse och stämpling är kriminaliserat. Brottet är undantaget kravet på dubbel straffbarhet, vilket innebär att det inte behöver vara kriminaliserat i det land där det begås. Även att genom vilseledande förmå en person att resa till ett annat land för att denna ska ingå äktenskap eller en äktenskapslikande förbindelse är ett brott (vilseledande till tvångsäktenskapsresa BrB Kap § 4d).

Brottsbalk (1962:700) på riksdagens webbplats

Det är vanligt att resor för tvångsäktenskap sker under skollov. Därför är det extra viktigt att vara uppmärksam inför dessa perioder. Svenska myndigheter har mycket begränsade möjligheter att ingripa när någon väl har förts utomlands, varför det är oerhört viktigt att ingripa tidigt och förhindra att en resa sker.

Könsstympning

Lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor (1982:316) omfattar alla typer av ingrepp på de kvinnliga könsorganen. Även försök, förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott är straffbelagt. Kravet på dubbel straffbarhet är undantaget, vilket innebär att gärningen inte behöver vara kriminaliserad i det land den utförs.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor på riksdagens webbplats

Barn könsstympas ofta i låga åldrar. I vissa länder, exempelvis Somalia, Eritrea, Egypten och Sudan, är sedvänjan mycket vanlig.

Att bryta mot normer bestraffas

En flicka eller pojke som utsätts för rykten eller bryter mot familjens eller gruppens normer bestraffas. Hon eller han kan bli utsatt för allt från hot, trakasserier och förödmjukande handlingar till våld och frihetsberövande. I extrema fall går det så långt som till mord.

Gärningsmannen är ofta en far, make, bror, manlig kusin, farbror, morbror eller en svåger. Det finns även kvinnliga gärningsmän. Det är vanligt att brottet planeras av flera personer under en längre tid.

Eftersom brottet handlar om att återupprätta familjens ”heder”, har gärningsmännen ofta stöd av familj, släkt och den etniska grupp man tillhör. Gärningen ger respekt i den egna gruppen.

Rädsla för repressalier om man bryter med familjen

De som väljer att lämna sin familj för att söka skydd riskerar att leva under ständig rädsla för att bli hittade och utsatta för repressalier. Samtidigt kan de känna sig väldigt ensamma och utsatta, eftersom familjen är det viktigaste nätverket i deras liv.

 

Till toppen