Sök
Stäng Meny

Brott mot barn - lagar och fakta

I många fall är det en vuxen anhörig eller närstående person som begår brottet. Brott mot barn och ungdomar kan förekomma i alla familjer. I en del fall utförs brottet av en person som är okänd för barnet eller ungdomen.

Lagstiftningen

Barns behov av skydd, omvårdnad och integritet ska alltid komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. Det står i FN:s konvention om barns rättigheter. Den 1 januari 2020 blev konventionen lag i Sverige.

Som barn räknas alla människor under 18 år. Svensk lagstiftning som berör brott mot barn finns specificerat i brottsbalken.

FN:s konvention om barnets rättigheter, på regeringens webbplats

Brottsbalken (1962:700) på Sveriges riksdags webbplats

Fakta om brott mot barn

  • Antalet anmälda brott mot barn och ungdomar har ökat sedan 90-talet.
  • Mörkertalet tros vara stort, särskilt i de fall där någon i familjen begår övergrepp.
  • I många fall av misshandel som polisanmäls finns lindriga fysiska skador eller inga skador alls.
  • Vad som kännetecknar barnmisshandel är att våldet kan ge allvarliga psykiska konsekvenser hos barnet.

Sexualbrott

Det finns olika typer av sexualbrott, allt från muntliga sexuella anspelningar till våldtäkt. Gemensamt för många av övergreppen är att förövaren utnyttjar barnets eller ungdomens beroendeställning och kränker dess integritet.

Uppmärksammas av andra

Brott mot barn och ungdomar uppmärksammas oftast av någon utomstående, till exempel av en granne eller av skolpersonal. Barn vet inte alltid att en handling de utsätts för kan vara brottslig och därför är det sällan barn själva gör en anmälan.

Den som misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för våld eller på annat sätt far illa bör anmäla detta till polisen eller till socialnämnden i den kommun barnet eller ungdomen bor.

Arbetar man i ett yrke där kontakt med barn eller unga ingår, till exempel skola eller förskola, eller inom hälso- och sjukvården är man skyldig att göra en anmälan till socialnämnden.

Du kan anmäla brott till polisen genom att ringa 114 14 eller besöka någon av våra polisstationer. Om det är en akut situation, ring 112.

Barn som bevittnar våld är brottsoffer

Barn och ungdomar som bevittnar våld och övergrepp inom familjen kan få psykiska skador. De betraktas som brottsoffer och har rätt till brottsskadeersättning.

Hos Brottsoffermyndigheten kan du läsa mer om ersättning

Brottsoffermyndigheten tar emot ansökan om ersättning. Polisen ska i samband med en brottsanmälan dokumentera vad barnet har upplevt och hur det kan ha påverkats av detta.

Våld mellan vuxna i familjen ökar risken för att även barnen ska utsättas för fysiskt våld.