Barnpornografibrott - lagar och regler

Polisen anser att varje barnpornografisk bild eller film är ett dokumenterat övergrepp mot ett barn och ska behandlas som ett brottsdokument.

Beskrivning av barnpornografibrott

Är bilden pornografisk och visar ett barn är det kännetecken på barnpornografibrott. Med barn menar man en person vars pubertetsutveckling inte är avslutad eller när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, att personen är under 18 år.

Även om en person inte haft för avsikt att vara oaktsam beträffande omständigheten kring bilden ska denna person dömas då den som skildras på bild är under arton år. Om man i sin yrkesroll/ i förvärvssyfte sprider en sådan bild som beskrivs ovan så innebär det att man ska dömas.

Det är barnpornografibrott om man

  • skildrar barn i pornografisk bild
  • gör en pornografisk bild av barn tillgänglig för någon annan genom att sprida, överlåta, upplåta eller visa bilden
  • skaffar en pornografisk bild av barn
  • tittar på eller har en pornografisk bild av barn
  • förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av pornografiska bilder av barn eller gör något annat som leder till handel med sådana bilder.

Tecknat och animerat kan också vara barnpornografi

Digitaliserade, tecknade och animerade bilder och filmer som skildrar barn på ett verklighetstroget sätt i pornografiska sammanhang kan också vara barnpornografi. Det är inte förbjudet att teckna eller måla en sådan bild, så länge man inte visar den eller gör den tillgänglig för någon annan.

Sexuella skildringar av barn i text är inte barnpornografi

Texter där barn beskrivs medverka i sexuella handlingar, och som helt saknar inslag av bild eller film, är inte barnpornografi. 

Straff för barnpornografibrott

Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger fängelse i lägst ett år och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskild hänsyn tas till om det

  • begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte
  • utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning
  • avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat hänsynslöst sätt.