Sök
Stäng Meny

Korruption – lagar och regler

Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.

Beskrivning av korruption

Det finns inte någon enhetlig definition av begreppet korruption. Men en vanligt förekommande definition av korruption är: Att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.

  • Den tydligaste formen av korruption är att ge eller ta emot en muta eller annan otillbörlig belöning.
  • En annan form av korruption är ett brott som kallas trolöshet mot huvudman. Detta innebär att någon missbrukar en förtroendeställning och detta missbruk innebär skada för huvudmannen.

Ett försök att ge eller få en muta är ett fullbordat brott oavsett om det lyckas eller inte. Den som blir erbjuden en muta måste aktivt säga nej för att undvika risken att begå ett brott.

Straffet för mutbrott och trolöshet mot huvudman är böter eller fängelse i högst två år, vid grova brott upp till sex år.

Till gruppen korruptionsbrott räknas även "valrättsbrott/rösträttsbrott" som innebär att man otillbörligt söker påverka någon vid omröstning eller val i ett allmänt ärende (se lagtext). Normalstraffet för "valrättsbrott/rösträttsbrott" är böter eller fängelse i sex månader. Är brottet grovt kan fängelse i upp till 4 år dömas.

Förebygg korruption genom att upprätta riktlinjer

Varje organisation bör ta fram och upprätthålla en policy och riktlinjer vad gäller mutor och andra oegentligheter och säkerställa att alla medarbetare får information om organisationens inställning till sådant. En ytterligare viktig funktion för att förebygga och upptäcka korruption är ett effektivt system för intern kontroll.

Vissa företag har en lagstadgad skyldighet att ta fram en policy mot korruption eller annars förklara varför man inte gjort det. Detta framgår av årsredovisningslagen.

Dessutom kan samtliga företag åläggas företagsbot om brott har begåtts i utövningen av näringsverksamhet och näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Därför är korruption skadligt för samhället

  • Hotar rättssäkerheten och demokratin.
  • Skadar förtroendet för såväl offentliga institutioner som marknadsekonomin.
  • Snedvrider konkurrensen.
  • Skadar handel och hindrar investeringar.

Agenda 2030 – anti-korruption en av nycklarna för hållbar utveckling 

Agenda 2030 handlar om hållbar utveckling och antogs av alla FN-medlemsstater år 2015. Agendan har 17 hållbara utvecklingsmål. En av nycklarna för att lyckas med att nå de 17 målen är att förebygga och beivra korruption.

Polismyndighetens nationella anti-korruptionsgrupp arbetar intensivt med uppdraget, både med förebyggande arbete och med utredning av misstänkt korruption.

Se filmsnutt om de globala målen 
Källa film: United Nations Development Programme i Sverige

FN:s interaktiva utbildning mot korruption (thefightagainstcorruption.org)

Om Agenda 2030 på regeringskansliets webbplats