Sexualbrott – lagar och fakta

Sexualbrott är när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja eller när den som utsätts är under 15 år. Sexualbrott omfattar bland annat våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande och koppleri.

Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen för sexualbrott. I den nya lagen betonas att sex ska vara frivilligt och den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas för våldtäkt. Sexuellt tvång har tagits bort och i stället används begreppet sexuellt övergrepp.

Händelser före 1 juli 2018 utreds efter gamla lagen

Den som utsatts för ett sexualbrott väntar ibland med att göra en anmälan. Alla anmälningar som gäller händelser före 1 juli 2018 kommer att utredas enligt den gamla lagstiftningen. Eftersom våldtäkt har en lång preskriptionstid kommer både den gamla och den nya lagstiftningen att finnas med under lång tid framöver.

Beskrivning av brottet

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera.

Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Är du under 15 år kan en sexuell handling bedömas på särskilt sätt.

Våldtäkt är ett av de allvarligaste sexualbrotten

Den som genomför ett samlag eller en annan jämförbar sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt döms för våldtäkt. Straffet är fängelse i lägst tre år och högst sex år.

Oaktsam våldtäkt 

Den som begår en gärning som avses i 1 § (våldtäkt) och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt döms för oaktsam våldtäkt. Med grov oaktsamhet menas att gärningspersonen insåg risken att deltagandet inte är frivilligt, men genomför den sexuella handlingen trots detta. Däremot skulle gärningspersonen avstått om den vetat att deltagandet inte var frivilligt.

Vid bedömningen av om deltagandet är frivilligt eller inte ska lagen ta särskild hänsyn till om frivilligheten har framförts i ord eller handling eller på annat sätt. Samlag kan aldrig bedömas som frivilligt i följande fall:

  • deltagande är en följd av våld eller hot
  • offret är i en särskilt utsatt situation på grund av medvetslöshet, sömn, allvarig rädsla, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller är påverkad av droger eller alkohol
  • om den som utsatts är i en beroendeställning till gärningsmannen.

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn är att ha samlag med ett barn under 15 år eller att genomföra en handling som till kränkningens art eller omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag.

Är den unge mellan 15 och 18 år och barn till gärningsmannen, står under dess fostran eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen ska det ses som våldtäkt mot barn. Straffet för våldtäkt är lägst två och högst sex år. Är brottet att anses som grovt är straffet lägst fyra och högst tio år.

Sexuellt övergrepp

Med sexuellt övergrepp menas sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag.

Den som utsätter en person som inte deltar frivilligt för en sexuell handling döms för sexuellt övergrepp. Straffet är fängelse i högst två år.

Sexuellt ofredande

Den som sexuellt berör ett barn under 15 år eller får barnet att medverka i någon form av sexuell handling, som inte är sexuellt tvång eller våldtäkt, döms för sexuellt ofredande. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Till sexuellt ofredande räknas även blottning och liknande handlingar som är ägnat att väcka anstöt.

Vad koppleri är

Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning döms till koppleri.

Det är koppleri om någon helt eller delvis upplåter en lägenhet med vetskap om att den används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Straffet är fängelse i högst fyra år. Vid grovt brott är straffet fängelse i lägst två år och högst tio år.

Människohandel

Människohandel innefattar separata moment där flera personer samverkar, vanligen i olika länder. Syftet är att få offret att åka från ett ställe till ett annat och där utnyttjas för olika ändamål, till exempel sexuella ändamål. Straffet är fängelse i lägst två och högst tio år.

Sexköpsbrott

1999 blev det förbjudet att köpa sexuella tjänster. Förbudet innebär att det är olagligt att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Det är inte straffbart att sälja sexuella tjänster.

Den som förmår ett barn som ännu inte fyllt arton år att mot ersättning delta i en sexuell handling döms för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling till fängelse i högst fyra år.