Skyddsvakter och väktare

Nya tidsbegränsade föreskrifter om utbildning av skyddsvakter och väktare, med anledning av sjukdomen covid-19, beslutades den 11 december 2020. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021.

Skyddsvakter

Föreskriften om utbildning för skyddsvakter, FAP 694-2, innebär i korthet följande.

Grundutbildning

2 § Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:19) om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19, FAP 694-2 ger dig som förordnats till luftfartsskyddskontrollanter under tiden 20 april 2020 – 31 mars 2021 möjlighet att godkännas som skyddsvakt under förutsättning att övriga föreskrivna krav är uppfyllda enligt 2 kap. 2 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9) FAP 694-1 om skyddsvakter.  Samma möjlighet finns under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 för dig som endast genomgått väktargrundutbildning del 1 enligt Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10) om bevakningsföretag och bevakningspersonal FAP 573-1.

Fortbildning skyddsvakter

3 § i den nya tidsbegränsade föreskriften FAP 694-2 innebär att du som skyddsvakt är fortsatt behörig att utföra bevakning trots att du inte har genomgått fortbildning om den, under normala omständigheter, skulle ha genomförts under tiden 1 januari 2021 – 31 december 2021. Du ska istället genomföra fortbildning senast motsvarande datum 2022.

Om ett godkännande som skyddsvakt har löpt ut, utan att fortbildning har genomförts ger den tidsbegränsade föreskriften stöd i 3 § andra stycket för godkännandemyndigheten att besluta om ett nytt godkännande och villkora det nya beslutet med att fortbildning ska vara genomfört senast ett år efter godkännandedatumet, för att vara fortsatt giltigt. Det innebär att godkännandet upphör att gälla om så inte sker.

Generellt kan sägas

Den nya tidsbegränsade föreskriften FAP 694-2 innebär att du är fortsatt behörig att utföra bevakning trots att du inte har genomgått fortbildning som skyddsvakt om du, under normala omständigheter, skulle ha gjort det under tiden 1 januari – 31 december 2021

Vänd dig till ditt bevakningsföretag om du har ytterligare frågor eller till länsstyrelsen gällande ditt godkännande.

Väktare

Föreskriften om utbildning för väktare, FAP 573-2, innebär i korthet följande.

Grundutbildning för väktare

Du som börjar din väktargrundutbildning del ett under perioden 11 maj 2020 – 31 december 2021 får genomgå praktisk yrkesträning i stationär och ronderande bevakning eller värdetransport även om du inte har genomgått delar i utbildningen som innebär fysiska utbildningsmoment i ämnena konflikthantering med självskydd och handfängsel.

Du som börjar din väktargrundutbildning del två under samma period är att anse som behörig att få tillträde till utbildningen även om delar som innebär fysiska utbildningsmoment i ovanstående ämnen inte är genomförda i del ett.

Genomförande av fysiska utbildningsmoment på annat ändamålsenligt sätt

Föreskriften syftar också till att möjliggöra att vissa fysiska utbildningsmoment som anges i 5 § får genomföras på annat ändamålsenligt sätt för att deltagaren ska uppnå målen med ämnet.

Förlängd praktisk yrkesträning mellan del ett och del två

Vidare medger den tidsbegränsade föreskriften i 6 § en förlängd period av praktisk yrkesträning innan väktargrundutbildningens del två behöver påbörjas. Notera i paragrafens sista stycke vad som särskilt gäller i fråga om praktisk yrkesträning i värdetransport eller butikskontroll.

Fortbildning väktare

9 § i den nya tidsbegränsade föreskriften FAP 573-2 innebär att en väktare är fortsatt behörig att utföra bevakning trots att väktaren inte har genomgått fortbildning om den, under normala omständigheter, skulle ha genomförts under tiden

1.      6 april 2020 – 31 december 2020
Väktaren ska istället genomföra fortbildning motsvarande datum 2022.

2.      1 januari 2021 – 31 december 2024
Väktaren ska istället genomföra fortbildningen motsvarande datum året därpå.

Du som väktare bör vända dig till ditt bevakningsföretag om du har ytterligare frågor eller till länsstyrelsen gällande ditt godkännande.

Den nya tidsbegränsade föreskriften ger i 11 § stöd till godkännandemyndigheten (länsstyrelsen) att återkalla ett godkännande som väktare om fortbildning inte har genomförts inom de tidsintervaller som anges i föreskriften.

Polismyndighetens författningssamling