Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Transitering med vapen genom Sverige

Om du tillfälligt behöver resa/transitera med vapen genom Sverige, gäller vissa regler. Tänk på att det vapen du vill föra in måste vara godkänt enligt det lagar och regler som finns för vapen i Sverige.

Nytt formulär för ansökan om ”införsel/transitering” av vapen i Sverige

Använd det nya formuläret tillsammans med övriga ansökningshandlingar!

Tillstånd för transitering - Privatperson

Du som behöver resa/ transitera med vapen genom Sverige för vidare resa till annat land, måste ansöka om införsel/transiteringstillstånd hos polisen.

Undantag - Nordiska medborgare

(Gäller inte Island)

Du som är bosatt i Norge, Finland eller Danmark och där innehar ett permanent innehavstillstånd (vapenlicens), behöver inte ansöka om tillstånd för transitering om du ska resa via Sverige till Danmark, Finland eller Norge för syftet tillfällig jakt eller tävling i något av dessa länder. Det räcker med att du gör en skjutvapendeklaration via internet hos Tullverket vid in- och utresa till Sverige. Du måste alltid ta med din vapenlicens från ditt hemland eller ett europeiskt skjutvapenpass.

Skall du som nordisk medborgare däremot resa genom Sverige för andra syften än jakt och tävling i annat nordiskt land, så måste du ansöka om tillstånd för transitering.

Tillstånd för transitering - Exportföretag

När exportföretag har för avsikt att exportera vapen till annat land och transporten skall gå via Sverige, krävs att man ansöker om tillstånd för transitering. Endast ett exportföretag som innehar en godkänd exportlicens får transportera med vapen genom Sverige.

Ansökan om tillstånd för transitering görs på samma sätt som för privatperson, med enda skillnaden att även uppgifter om eventuell transportör (om ej samma som sökande/exportör) och mottagaren lämnas i ansökan. Vidare så skall en kopia av företagets exportlicens samt mottagares importtillstånd bifogas ansökan.

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)

Speciella regler gäller vid transitering med vapen som omfattas av lag (1992:1300) om krigsmateriel inom och utom Norden. Se vidare information på webbplatsen Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP).

For information in English - Temporary import/transit of weapons through Sweden.

Så här ansöker du om transitering med vapen

1. En ansökan om tillstånd för transitering av vapen skall innehålla följande handlingar:

A. Ett ansökningsformulär för transitering.

Det är viktigt att den är fullständigt ifylld. Glöm inte att skriva sökandes födelsetid i formuläret. Spara ner dokumentet på din dator innan du fyller i det digitalt.

Transitering av vapen genom Sverige PM 553.17 Ansökan - Svenska

Transitering av vapen genom Sverige PM 553.18, Ansökan - Engelska

B. En inskannad kopia av ditt europeiska skjutvapenpass (gäller privatperson som är EU-medborgare).

Originalhandlingen europeiskt skjutvapenpass ska inte skickas in vid ansökan om tillstånd för transitering. Om du vill ha uppgifterna införda i ditt skjutvapenpass, besök valfri polisstation i Sverige efter inresa. Ta med giltig id-handling, införseltillståndet och skjutvapenpasset.

C. En inskannad kopia av relevanta handlingar som styrker syftet med resan genom Sverige och transiteringen med vapen.

 • Om syftet med resan genom Sverige är permanent överföring av vapen från ett land till annat land, skall en kopia av tillstånd för permanent överföring samt övriga relevanta handlingar bifogas ansökan om transitering av vapen.
 • Om syftet med resan genom Sverige är jakt eller tävlingsskytte i annat land, skall kopior på inbjudan eller annat som styrker detta bifogas ansökan.
 • Om syftet är något annat än permanent överföring av vapen, jakt eller tävling i annat land än Sverige, skall detta styrkas med andra handlingar som bifogas ansökan.
 • Ett exportföretag som skall exportera vapen till ett annat land via Sverige, skall bifoga kopior på företagets exportlicens. Till ansökan skall även mottagande lands importtillstånd bifogas.

För dig som är medborgare i USA eller ett land där man inte utfärdar vapentillstånd/licenser krävs även att du bifogar:

 • En inskannad kopia av ett intyg från landets lokala polis eller motsvarande, där det framgår att du är laglydig och kan hantera det vapen du vill föra in.

Var noga med att se till att alla väsentliga uppgifter tydligt går att läsa i dina bifogade kopior av originalhandlingarna.

2. Skicka in din ansökan.

Din ansökan om transitering av vapen tillsammans med övriga obligatoriska bilagor, ska skickas via e-post till: weapon-arlanda.stockholm@polisen.se

 • Skriv alltid ditt för- och efternamn i mejlets ämnesfält.
 • Skicka endast in en ansökan per person och e-post.

3. Betala in avgiften.

När polisen tagit emot din ansökan och registrerat den skickar vi ett inbetalningskort med ett unikt OCR-nummer. Utskicket görs till den postadress du angett i ansökan. Polisen påbörjar handläggningen först efter att ansökningsavgiften är betald. Under juni - oktober är det längre handläggningstid. Ansök och betala in avgiften i så god tid som möjligt, minst sex veckor före planerad inresa till Sverige. Polisen kan inte garantera några handläggningstider.

OBS! Ett ärende med en för sent inkommen ansökan eller sent inbetald ansökningsavgift, under perioden juni - oktober, kommer endast att handläggas i mån av tid.

Betalningsinformation - Vapeninförseltillstånd

4. Tillstånd utfärdas.

Om inga hinder finns utfärdas ditt tillstånd. Det skickas till den postadress du angett i ansökan.

5. Kom ihåg att deklarera skjutvapen och ammunition till Tullverket.

När du fått ditt transiteringstillstånd återstår bara att göra en deklaration för skjutvapen och ammunition till Tullverket. Ta med dig blanketten och visa upp hos Tullverket vid inresan.

Tullverkets webbplats

Observera!

 • Polisen gör alltid en registerslagning på sökanden, transportör och mottagare.
 • Endast ett exportföretag som innehar en godkänd exportlicens får transportera med vapen genom Sverige..
 • Endast de vapen som är godkända enligt svenska lagar och regler, får föras in i Sverige vid en transitering.
 • Vid vistelsen i Sverige under själva transiteringen, gäller svensk lagstiftning beträffande hantering och transport av vapen.
 • Tillstånd för transitering gäller endast för resa genom Sverige från ett land till ett annat och inte för längre vistelse i Sverige än vad som kan anses skäligt för transiteringen i varje enskilt fall.

Detta påverkar handläggningstiden

Ansökningar behandlas i den turordning de är mottagna och ansökningsavgiften har betalats in.

 • Skicka inte ansökan mer än en gång.
  Det finns annars risk för att ärendet blir dubbelregistrerat och att ytterligare ett inbetalningskort skickas till din hemadress.
 • Betala inte avgiften i förväg.
  Använd endast inbetalningskortet med det unika OCR numret som skickats till din hemadress.
 • Se till att ansökan är komplett.
  Handläggningen blir försenad om någon av de obligatoriska handlingarna saknas (som t.ex. ansökningsformulär, kopia av Europeiskt skjutvapenpass, inbjudan eller exportlicens m.m.) eller att inbetalningen av handläggningsavgiften inte görs direkt.
 • Fyll i ansökningsformuläret elektroniskt.
  Det är ofta svårt att läsa och tyda all information i ett handskrivet formulär.
 • Läsbara bifogade handlingar.
  Var noga med att se till att alla väsentliga uppgifter tydligt går att läsa i dina bifogade kopior av originalhandlingarna.
Till toppen