Att ansöka

Vem kan söka medel?
Vad kan du söka medel för?
Utlysningar
Dokument

Vem kan söka medel?

Fonden vänder sig till nationella aktörer på det brottsbekämpande och rättsvårdande området. Även andra myndigheter och aktörer med uppdrag inom för fonden relevanta områden, kan delta i åtgärder. Nationellt mervärde, liksom åtgärdernas EU-mervärde kommer att vara vägledande vid tilldelning av medel.

Vad kan du söka medel för?

Projektmedel ska i första hand gå till utvecklingsinsatser som bidrar till att motverka terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och IT-brottslighet samt till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer. En öronmärkt del av budgeten kan gå till förvaltning och underhåll. Insatser inom programmet ska inriktas på åtgärder som fyller ett nationellt behov och ger ett tydligt EU-mervärde.

Exempel på aktiviteter är:

  • Utveckling och uppgradering av säkerhetsrelaterade IT-system.
  • Utbildningsinsatser inklusive andra förmågehöjande aktiviteter.
  • Gränsöverskridande operativa insatser inom prioriterade områden.
  • Studier, pilotprojekt, analyser, övervakning och utvärdering.
  • Utveckling, test och införande av nya metoder, strategier, arbetssätt och verksamhetsprocesser.
  • Inköp och uppgradering av infrastruktur, byggnader, transporter och utrustning.
  • Åtgärda rekommendationer från Schengenutvärderingar.

Fonden finansierar inte aktiviteter som genomförs för att upprätthålla lag och ordning, militära åtgärder eller inköp av utrustning som enbart ska användas vid tullkontroll.

Utlysningar

Den första utlysningen för fonden vänder sig till nationella myndigheter som verkar inom området förebygga och bekämpa brott samt risk- och krishantering. Utlysningen öppnar den 28 februari 2022 och är öppen i en månad.

Beslut om vilka projektförslag som får lämnas in fattades den 10 december 2021. Myndigheter som kan lämna in projektförslag är Kustbevakningen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Tullverket.

En länk till utlysningen kommer att publiceras här.

Sista dag att ansöka om medel är den 31 mars.

Den 8 mars anordnas en skrivarstuga för berörda myndigheter. På skrivarstugan går vi steg för steg igenom hur man går tillväga när man söker i vårt elektroniska system. Vi går även igenom ansökningsformulärets frågor, hur budgeten för projektet ska läggas upp, samt vilka bilagor som ska skickas in.

Kontaktuppgifter för mer information

E-post
fondsekretariatet@polisen.se

Telefon
Gruppchef Christina Jansson, 010-563 26 19
Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20
Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42
Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63 alternativt Controller Anna Paganus, 010-563 07 41 

Postadress
Polismyndigheten
EA Sekretariatet för EU:s fond för inre säkerhet
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".