Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik 2021-2027

Introduktion

Instrumentet ska bidra till en hög säkerhetsnivå inom EU genom insatser som vidareutvecklar en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och insatser som skyddar den fria rörligheten för personer inom EU. Instrumentet bidrar till EU:s strategiska mål för en integrerad gränsförvaltning samt till utveckling av den gemensamma viseringspolitiken.

Ett förslag på nationellt program har upprättats för att spegla de behov som är viktigast för Sverige.  Programmet bereds av kommissionen och förväntas antas i slutet på mars 2022.

Sverige förvaltar drygt 500 miljoner kronor för åtgärder inom instrumentet.

Åtgärder som kan få bidrag är sådana som;

Målområden

Projekt inom instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) ska bidra till något av följande specifika mål:

Specifikt mål 1 - Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

Specifikt mål 2 - Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att uppnå en harmoniserad visumhanteringsprocess och underlätta lagligt resande samtidigt som migrations- och säkerhetsrisker förebyggs.

Partnerskapet

Regeringen har inrättat en övervakningskommitté för Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) Övervakningskommittén består av elva organisationer. Den ska på en övergripande nivå stödja genomförandet av de nationella programmen och har en strategisk roll kring uppföljning och utvärdering.

För genomförande av Fonden för inre säkerhet och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik inrättas vidare en samverkansgrupp med representanter från samma organisationer. Representanterna företräder de verksamhetsområden som fonden och instrumentet omfattar. Gruppens uppdrag är att medverka i fondsekretariatets beredning inför utlysningar samt i beredning inför tilldelning av medel.

Samverkansgruppen och övervakningskommittén utgör tillsammans partnerskapet.

Följande organisationer ingår i partnerskapet:

Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten       
Ekobrottsmyndigheten
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Sveriges kommuner och regioner
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten

Styrdokument

  • Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. 
    Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1148 av den 7 juli 2021 om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.
    Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1148
  • Förordning om förvaltning av fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, SFS 2021:846.
    SFS2021-846

Kontaktuppgifter för mer information

E-post
fondsekretariatet@polisen.se

Telefon
Gruppchef Christina Jansson, 010-563 26 19
Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20
Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42
Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63 alternativt Controller Anna Paganus, 010-563 07 41 

Postadress
Polismyndigheten
EA Sekretariatet för EU:s fond för inre säkerhet
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".