Driftsstöd för åtgärder som stärker EU:s inre säkerhet

Vad?

Projektstöd öronmärkta för underhåll, förvaltning och drift.

Vem?

Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Hur mycket?

Utlysningens budget är på drygt 56 miljoner SEK.

Sista ansökningsdag?

Ansökan skickas in senast klockan 17.00 den 14 oktober 2022.

Ansök via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats

Länk till ansökan

Ansökan registreras och skickas via e-tjänsten Min ansökan.

Skicka in ansökan Skicka in ansökan

Utlysningen öppnar den 15 september 2022. Det betyder att det från och med detta datum kommer att vara möjligt att gå in och registrera sitt projektförslag i e-tjänsten Min ansökan. En länk till Min ansökan publiceras här.

När ansökan har fyllts i och skickats in i systemet, tillsammans med obligatoriska bilagor, ska ett signeringsunderlag skrivas ut. Underlaget skrivs under av behörig person och mejlas till eu-fonder@polisen.se . Originalhandlingen skickas sedan till Gruppen för EU-fonder per post.

E-tjänsten hanterar inte sekretessmarkerad eller hemlig information. Kontakta Gruppen för EU-fonder om du har frågor om eventuellt skyddsvärt innehåll.

Ansökan ska vara komplett när den skickas in via e-tjänsten och endast kompletteringar som Gruppen för EU-fonder efterfrågar godtas efter ansökningsdagens utgång. Ansökningshandlingar inkomna efter ansökningstidens utgång kommer att avvisas.

Obligatoriska bilagor

Följande bilagor ska laddas upp i min ansökan:

  • Underlag som visar vem som har rätt att företräda sökanden
  • Planeringsbudget
  • Om tillämpligt, upphandlingsplan och eventuella inköpsunderlag.
  • Riskhanteringsplan

Länkar till underlagen publiceras på webbsidan för ISF i september.

Mer information om hur budget och ansökan ska fyllas i publiceras i september.

Vem kan söka? Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Målområden Målområden

Projekt inom ISF ska bidra till något av följande specifika mål:

Specifikt mål 1 - Förbättra och underlätta informationsutbyte inom och mellan relevanta myndigheter i medlemsstaterna och relevanta EU-organ och vid behov med tredje länder och internationella organisationer.

Specifikt mål 2 - Förbättra och intensifiera gränsöverskridande samarbeten, inklusive gemensamma insatser, mellan och inom berörda myndigheter i medlemsstaterna, avseende terrorism och gränsöverskridande grov och organiserad brottslighet.

Specifikt mål 3 - Stärka medlemsstaternas kapacitet att förebygga och bekämpa brott, terrorism och radikalisering och att hantera säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser.

Budget och finansieringsgrad Budget och finansieringsgrad

Utlysningen för driftsstöd inom ISF omfattar totalt 56 432 448 SEK. Gruppen för EU-fonder förbehåller sig rätten att justera beloppet med anledning av finansiella förutsättningar. Av inriktningsbeslutet framgår maxbudgeten för respektive ansökan om driftsstöd.

Driftsstödsprojekt kan söka stöd för upp till 100 % av kostnaderna.

Projekt får inte vara finansierade med medel från Europeiska Unionen på annat sätt än de medel som söks genom Fonden för inre säkerhet.

Utlysningsförfarande Utlysningsförfarande

Utlysningen genomförs utan konkurrens. Förfarandet är möjligt när sökande organisation är en statlig myndighet som har en uttalad monopolställning inom sitt verksamhetsområde för det projekt som ska genomföras. Monopolställningen ska särskilt motiveras i ansökan.

Utlysningen föregås av ett inriktningsbeslut som anger vilka organisationer som får söka, för vilka projekt och med vilken budget.

Vilka ansökningar får lämnas in? Vilka ansökningar får lämnas in?

Av inriktningsbeslutet framgår vilka ansökningar som får lämnas in. Utgångspunkten för ansökningarna ska vara den beslutade inriktningen för utlysningen.

Krav, villkor och regler Krav, villkor och regler

Grundläggande dokument

Ansökningarna ska formuleras i enlighet med nationellt program för ISF. Observera att programmet ännu inte har antagits av kommissionen.

Ett programutkast har skickats till kontaktpersoner på berörda myndigheter. Programmet publiceras på webbsidan när det formellt har antagits.

Väsentliga ändringar i det antagna nationella programmet kan leda till krav på justeringar i inriktningsbeslut och/eller inskickade projektförslag.

Rättsakter som styr Fonden för inre säkerhet (ISF) 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1149

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1060

Förordning om förvaltning av fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, SFS 2021:846.

Stödberättigande kostnader 

Sökanden kan enbart få stöd till aktiviteter som ligger i linje med bilaga VII i ISF-förordningen, och motsvarar intentionerna i det nationella programmet samt följer inriktningsbeslutet för utlysningen.

För ansökningar om driftsstöd gäller att indirekta kostnader inte är stödberättigande. Indirekta kostnader är t.ex. kostnader för datorer, hyra av kontorslokaler, kontorsmöbler, etc.

Mer information om stödberättigande kostnader publiceras på webbsidan i september.

Indikatorer Indikatorer

Förväntade mål och effekter ska vara mätbara och dokumenteras väl. I ISF-projekt mäts måluppfyllelsen bl.a. med hjälp av indikatorer.

Programindikatorer

Indikatorerna har tagits fram på EU-nivå och bidrar till en övergripande bild av genomförandet av ISF i Europa. I ansökan ska sökanden ange vilken/vilka programindikatorer projektet ska följas upp mot. Sökande organisations val av specifikt mål styr vilka programindikatorer som visas och kan väljas i ansökan.

Projektindikatorer och delmålsindikatorer

Utöver programindikatorer ska projektindikatorer samt delmålsindikatorer formuleras av sökanden. Indikatorerna används vid uppföljning av projektmål och delmål och ska ge information om en utveckling eller förändring i projektet. Välj indikatorer som går att mäta och där utfallet säger något om projektets måluppfyllelse. Indikatorerna kan antingen vara kvantitativa eller kvalitativa. I ansökan anger ni hur ni ska mäta och dokumentera utfallet.

Hur länge kan projektet pågå? Hur länge kan projektet pågå?

Information om projektlängd för respektive ansökan framgår av inriktningsbeslutet.

Projekt kan starta tidigast när beslut om tilldelning har fattats och kan pågå i max 3 år. Start- och slutdatum ska anges i ansökan. Preliminärt beslutsdatum är den 13 januari 2023.

Kriterier för urval och tilldelning Kriterier för urval och tilldelning

Bedömning av en ansökan görs i två steg. I det första steget granskas om ansökan uppfyller formella och grundläggande krav. Formellt giltiga ansökningar går vidare till bedömning. 

I det andra steget vidtas den kvalitativa bedömningen, som består av en bedömnings- och värderingsprocess. Gruppen för EU-fonder genomför en helhetsbedömning av ansökningarna och ledamöter från partnerskapet gör en värdering av ansökningarnas nytta och relevans. I partnerskapet ingår tio myndigheter med koppling till säkerhet, gränskontroll och viseringar.

Bedömningen genomförs med utgångspunkt från följande sex urvalskriterier:

1. Problemställning och behovsanalys

Bakomliggande behov och problemställning har beskrivits och motiverats och bidrar till fondens mål och prioriteringar.

2. Mål och effekter

Projektmål och effekter har potential att bidra till önskad förändring.

3. Kapacitet och kompetens

Projektorganisationen har kompetens och kapacitet att genomföra projektet enligt beskrivna arbetspaket. Arbetspaketens aktiviteter och förväntade resultat bidrar till projektets mål och delmål.

4. Kommunikation

Planerade kommunikationsaktiviteter bidrar till förankring, förståelse och spridning av resultat och synliggör att projektet finansieras av EU-medel.

5. Hållbarhet

Projektet har riggats på ett sätt som bedöms hållbart och långsiktigt. Projektets resultat har förutsättningar att bli bestående.

6. Finansiella aspekter

Projektförslaget är kostnadseffektivt och bygger på en budget med stödberättigande kostnader.

I utlysningar utan konkurrens beviljas de ansökningar medel som uppfyller urvalskriterierna.

Kontaktuppgifter till Gruppen för EU-fonder

Polismyndigheten/ekonomiavdelningen är förvaltande myndighet för ISF.

Postadress:
Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

E-post: eu-fonder@polisen.se
Webbsida: www.polisen.se/isfbmvi

Telefon:
Gruppchef Helga Levin, 010- 563 73 14
Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20
Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42
Handläggare Christina Jansson 010-563 26 19
Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63 alternativt Controller Anna Paganus, 010-563 07 41