Stöd för åtgärder som stärker Sveriges och EU:s inre säkerhet

Vad?

Projektstöd för åtgärder som stärker Sveriges och EU:s inre säkerhet.

Vem?

Brottsoffermyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Tullverket.

Hur mycket?

Utlysningens budget är på drygt 93 miljoner SEK.

Sista ansökningsdag?

Ansökan skickas in senast klockan 17.00 den 31 mars 2023.

Länk till ansökan

Ansökan registreras och skickas via e-tjänsten Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats.

Skicka in ansökan

Fyll i ansökan och skicka in den via Min ansökan tillsammans med obligatoriska bilagor. Ett signeringsunderlag skrivs ut och skrivs under av behörig person. Underlaget skickas som komplettering i Min ansökan alternativt mejlas till eu-fonder@polisen.se. Originalhandlingen skickas sedan till Gruppen för EU-fonder per post.

Ansökan ska vara komplett när den skickas in. Endast kompletteringar som Gruppen för EU-fonder efterfrågar godtas efter ansökningsdagens utgång. Ansökningshandlingar inkomna efter ansökningstidens utgång kommer att avvisas.

Följande bilagor ska laddas upp i Min ansökan:

 1. Underlag som visar vem som har rätt att företräda sökanden
 2. Planeringsbudget
 3. Om tillämpligt, upphandlingsplan och eventuella inköpsunderlag
 4. Om tillämpligt, avsiktsförklaring för partnerorganisationer
 5. Riskhanteringsplan
 6. Signeringsunderlag

Ladda hem mallar för bilagor på www.polisen.se/isfbmvi

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för Brottsoffermyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Tullverket.

Vilka ansökningar får lämnas in?

Åtta ansökningar får lämnas in.

Utlysningen genomförs utan konkurrens. Utlysningar utan konkurrens föregås alltid av ett inriktningsbeslut. I beslutet framgår vilka organisationer som får söka, för vilka projekt och med vilken budget.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekt kan starta tidigast när beslut om tilldelning har fattats och kan pågå i max 3 år. Start- och slutdatum ska anges i ansökan. Preliminärt beslutsdatum för utlysningen är den 1 juli 2023.

Budget och finansieringsgrad

Utlysningen omfattar 93 731 935 SEK. Beloppet kan justeras om de finansiella förutsättningarna ändras.

Fonden finansierar upp till 75 % av godkända projektkostnader.

Så kallad dubbelfinansiering är inte tillåten. Det betyder att ett projekt inte får finansieras med andra EU-medel än de medel som beviljas genom Fonden för inre säkerhet.

Villkor

Styrdokument, inklusive det nationella programmet, hittar du på www.polisen.se/isfbmvi under rubriken Styrdokument.

Information om vilka kostnader projektet kan få stöd för samt hur ni visar andra att projektet fått stöd från EU hittar du på www.polisen.se/isfbmvi under rubriken Att driva projekt.

E-tjänsten hanterar inte sekretessmarkerad eller hemlig information. Kontakta Gruppen för EU-fonder om du har frågor om eventuellt skyddsvärt innehåll.

Aktuella målområden

Projekten ska bidra till något av följande specifika mål:

Specifikt mål 2 - Förbättra och intensifiera gränsöverskridande samarbeten, inklusive gemensamma insatser, mellan och inom berörda myndigheter i medlemsstaterna, avseende terrorism och gränsöverskridande grov och organiserad brottslighet.

Specifikt mål 3 - Stärka medlemsstaternas kapacitet att förebygga och bekämpa brott, terrorism och radikalisering och att hantera säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser.

Indikatorer

Under genomförandet ska projektets mål och delmål följas upp. Måluppfyllelsen mäter du bl.a. med hjälp av indikatorer. I ansökan väljer du programindikatorer och projekt- och delmålsindikatorer.

Programindikatorer

Programindikatorerna har tagits fram på EU-nivå och bidrar till en samlad bild av genomförandet av fonden i Europa. Ditt val av specifikt mål styr vilka programindikatorer som visas och kan väljas i ansökan. Ange ett målvärde för minst en av programindikatorerna.

Projekt- och delmålsindikatorer

Projekt- och delmålsindikatorer formuleras av dig som ansöker om stöd. De ska vara skräddarsydda för ditt projekt och ska användas av projektorganisationen vid uppföljning av projektets genomförande. En indikator formuleras med fördel som antal eller andel av och kan vara både kvantitativ och kvalitativ.

Vid uppföljning mäts indikatorerna mot de målvärden du angett i ansökan. Resultatet ska visa om projektet är på rätt väg eller inte.

Bedömning av ansökningar

Bedömning av en ansökan görs i två steg.

I det första steget granskas om ansökan uppfyller formella och grundläggande krav. Formellt giltiga ansökningar går vidare till bedömning. 

I det andra steget genomförs den kvalitativa bedömningen. Gruppen för EU-fonder gör en helhetsbedömning av ansökningarna och partnerskapet gör en värdering av ansökningarnas nytta och relevans. I partnerskapet ingår tio myndigheter med koppling till säkerhet, gränskontroll och viseringar.

Kriterier för urval och tilldelning

 1. Problemställning och behovsanalys
  Bakomliggande behov och problemställning har beskrivits och motiverats och bidrar till fondens mål och prioriteringar.
 1. Mål och effekter
  Projektmål och effekter har potential att bidra till önskad förändring.
 1. Kapacitet och kompetens
  Projektorganisationen har kompetens och kapacitet att genomföra projektet enligt beskrivna arbetspaket. Arbetspaketens aktiviteter och förväntade resultat bidrar till projektets mål och delmål.
 1. Kommunikation
  Planerade kommunikationsaktiviteter bidrar till förankring, förståelse och spridning av resultat och synliggör att projektet finansieras av EU-medel.
 1. Hållbarhet
  Projektet har riggats på ett sätt som bedöms hållbart och långsiktigt. Projektets resultat har förutsättningar att bli bestående.
 1. Finansiella aspekter
  Projektförslaget är kostnadseffektivt och bygger på en budget med stödberättigande kostnader.

Kontaktuppgifter till Gruppen för EU-fonder

Polismyndigheten/ekonomiavdelningen är förvaltande myndighet för ISF.

Postadress:
Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

E-post: eu-fonder@polisen.se
Webbsida: www.polisen.se/isfbmvi

Telefon:
Gruppchef Helga Levin, 010- 563 73 14
Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20
Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42
Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63