Utlysningsplan 2022-2027

Gruppen för EU-fonder har tagit fram en flerårig plan för utlysningstillfällen och utlysningar för Fonden för inre säkerhet (ISF).

Varför en utlysningsplan?

Utlysningsplanen möjliggör en strategisk planering av utlysningar och andra processer och resurser nödvändiga för programgenomförandet och skapar förutsättning för framförhållning vid behovsinventering och prioriteringar. Den anger riktningen för genomförandet över tid och underlättar styrning mot programmets specifika mål och aktuella behov för Sverige och EU.

Definitioner

Ett utlysningstillfälle inträffar under en identifierad tidsperiod. Varje utlysningstillfälle består av en eller flera utlysningar.

Utlysningsförfarandet är metoden som används när medel lyses ut. Det kan antingen vara konkurrensutsatt eller utan konkurrens.

Utlysningsfönstret är den period under vilken ansökningar kan registreras och skickas in i e-tjänsten Min ansökan.

Utlysningar omfattar åtgärder som ryms inom det nationella programmet för ISF och kan genomföras med eller utan konkurrens. En preliminär budget anges per utlysning.

Prioriterade åtgärder eller områden. Ansökningar som skickas in inom ramen för ett prioriterat område har förtur om ansökan når upp till kvalitetskraven.

Planeringsprocess

Planen har tagits fram i dialog med partnerskapets samverkansgrupp. Mål, prioriteringar och förväntade utfall för indikatorer i det nationella programmet, finansiella ramar och andra förutsättningar samt identifierade behov ligger till grund för arbetet.

Utgångspunkten har varit att merparten av budgeten ska lysas ut under programperiodens första fyra år.

Finansiella ramar och andra förutsättningar

Finansiella ramar

 • Budget för respektive program
  I det nationella programmet anges en budgetram och en preliminär fördelning av medel per specifikt mål. Fördelningen bygger på en omvärldsanalys och erfarenheter från programperioden 2014 - 2020.
 • Budgettak för vissa åtgärder i programmet
  I förordningen för ISF regleras hur medel får tilldelas. Ett sätt att styra tilldelningen är budgettak för utpekade åtgärder. Driftsstöd tillhör en sådan kategori. För ISF gäller att max 20 % av budgeten får användas till driftsstöd. Inom förordningen för ISF regleras därutöver att max 35 % av budgeten får användas till investeringar i utrustning, fordon och lokaler/byggnader.
 • Nationella finansiella förutsättningar
  För att kunna fatta beslut om utlysta medel måste det finnas ett budgetutrymme för de utbetalningar som den förvaltande myndigheten ska göra. En dialog har förts med Regeringskansliet om förväntad prognos för utlysningar under programperioden. Regeringskansliet beslutar om budgetram (anslag) per år. Det finns begränsade möjligheter att snabbt ändra den beslutade ramen.
 • Kommissionens krav på utbetalningstakt
  Förordningen för ISF reglerar i vilken takt programmedel ska betalas ut till beviljade projekt. Om utbetalningstakten inte följs riskerar Sverige att förlora tilldelade medel.
 • Växelkurs
  Den slutliga tilldelningen till Sverige påverkas av kronans värde i förhållande till euron. En beredskap för växelkursförändringar behöver finnas i planeringen av utlysningar och utlysningstillfällen.

Utlysningsförfaranden

Utan konkurrens

En utlysning utan konkurrens kan omfatta organisationer som har ett statligt monopol på åtgärder och verksamheter som ska genomföras inom ramen för ISF. Utlysningar utan konkurrens föregås vanligen av ett inriktningsbeslut som anger vilka organisationer som får söka, för vilka projekt och med vilken budget. I utlysningar utan konkurrens beviljas de ansökningar medel som uppfyller urvalskriterierna.

Med konkurrens (öppen eller med begränsningar)

En utlysning med konkurrens kan antingen vara öppen eller begränsad. I en öppen utlysning ska ansökningarna möta något av de specifika målen i programmet och förhålla sig till utsatt budgettak. I en begränsad utlysning kan det finnas begränsningar avseende specifika mål, organisationer som får söka, möjliga teman och/eller andra särskilda villkor. I utlysningar med konkurrens konkurrerar sökande organisationer om tillgängliga medel. Vid bedömning tilldelas ansökningarna poäng. De ansökningar med högst poäng, och som uppfyller urvalskriterierna, beviljas medel.

Genomförande och översyn

Utlysningsplanen används vid planeringen av utlysningstillfällen och utlysningar. Den ses över minst en gång per år och uppdateras om det visar sig att den inte styr mot aktuella behov, programmets mål eller förväntade resultat (budgetfördelning och indikatorer). Översynen kan leda till omfördelning av budget och ändrade prioriteringar.

Planerade utlysningstillfällen  2022-2027

År 2022 - två utlysningstillfällen, ett på våren och ett på hösten
År 2023 - 2025 - ett utlysningstillfälle per år (tidig vår)
År 2026 - 2027 - inga utlysningstillfällen planeras

Vid behov kan ytterligare utlysningstillfällen genomföras. Det gäller främst för att kunna lysa ut medel för särskilda åtgärder och för insatser som kräver skyndsam hantering.  

2022

Utlysningstillfälle 1

Utlysningsförfarande: utan konkurrens
Utlysningsfönster: 28/2 - 31/3 2022

Utlysningar

Utvecklingsprojekt i enlighet med inriktningsbeslut
Budget ISF: 90 miljoner SEK

Utlysningstillfälle 2

Utlysningsförfarande: utan konkurrens
Utlysningsfönster: 15/9 - 14/10 2022

Utlysningar

Driftsstödsprojekt
Budget: Cirka 57 miljoner SEK

2023

Utlysningstillfälle 1

Utlysningsfönster: 1/2 – 31/3 2023 
Utlysningsförfarande: utan konkurrens

Utlysningar

Specifikt mål 1 - Vidareutveckling av PNR och PIU prioriteras
Specifikt mål 2 – Behovsstyrt
Specifikt mål 3 – Insatser för att stödja brottsoffer prioriteras
Driftsstöd – Behovsstyrt
Budget: Cirka 100 miljoner SEK

2024

Utlysningstillfälle 1

Utlysningsfönster: 1/2 – 28/2 2024
Utlysningsförfarande: utan konkurrens samt begränsad med konkurrens

Utlysningar

Specifikt mål 1 och specifikt mål 2 - Prioriteringar och utlysningsförfaranden planeras under 2023.
Specifikt mål 3 – Insatser för att stödja det brottsförebyggande arbetet prioriteras.
Driftsstöd - Behovsstyrt
Budget: Cirka 80 miljoner SEK

2025

Utlysningstillfälle 1

Utlysningsfönster: 1/2 – 28/2 2025
Utlysningsförfarande: Planeras senare
Budget ISF: Cirka 63 miljoner SEK

2026

Inga utlysningar planeras

2027

Inga utlysningar planeras.