EU:s fond för inre säkerhet (ISF)

EU-fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt stöd till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. Läs om vad som gäller för att ansöka om stöd.

EU Fonden för inre säkerhet

För att främja utvecklingen inom vissa områden stödjer EU insatser i medlemsländerna. Stödet består av bidrag från fonder och program.

Polismyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för Fonden för inre säkerhet. Ur fonden kan organisationer söka EU-medel till projekt som ska stärka den inre säkerheten inom EU.

Fondens mål och syfte

Genom fondens aktiviteter genomförs den Europeiska unionens strategi för inre säkerhet. I det nationella programmet beskrivs mål och aktiviteter som är särskilt relevanta för Sverige.

Sveriges andel av fonden uppgår till drygt 430 miljoner kronor för programperioden 2014-2020. Fonden består av två delar:

 • ISF Gräns
 • ISF Polis.

ISF Gräns

ISF Gräns omfattar gränskontroller och viseringar. Här stöds exempelvis åtgärder för att utveckla och förbättra arbetet med

 • viseringar på Sveriges utlandsmyndigheter
 • implementering av Visa Information System (VIS) på behöriga myndigheter
 • implementering av EU:s regelverk kring gränskontroll
 • utbildningsinsatser
 • samverkan inom gränskontroll

ISF Polis

ISF Polis rör polissamarbete, brottsförebyggande arbete, bekämpning av brott och krisberedskap, krishantering samt skydd av samhällsviktig verksamhet/kritisk infrastruktur.

Åtgärder som omfattas av programmet är exempelvis

 • utveckling av metoder för uppföljning och utvärdering
 • utveckling av brottsofferarbete
 • insatser för att bekämpa organiserad brottslighet, radikalisering och våldsbejakande extremism
 • utbildningsinsatser
 • samverkan mellan myndigheter

Organisationer som kan söka

Ofta vänder sig programmets insatser till myndigheter som arbetar med gränsfrågor, viseringar, krishantering, polissamarbete, brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete, krisberedskap och samhällsviktig verksamhet/kritisk infrastruktur.

Även andra organisationer som är verksamma inom de områden som fonden omfattar kan söka.

En organisation söker medel för att genomföra ett projekt som ligger i linje med vad Sverige vill åstadkomma enligt det nationella programmet. Det är möjligt att genomföra ett projekt på egen hand eller tillsammans med partnerorganisationer.

I det senare fallet är en organisation koordinator och lämnar in en gemensam ansökan till Polismyndigheten. Koordinatorn har huvudansvaret för projektet.

Observera att det enbart är organisationer som nämns i aktuellt beslut om ansökningsförfarande och inriktning, som kan skicka in en ansökan (läs mer under rubriken Nästa ansökningsomgång).

Så här går ansökan till

Fondens medel kan sökas under särskilda ansökningstider, och i enlighet med beslut om ansökningsförfarande och inriktning för aktuell ansökningsomgång.

Enligt beslut av Övervakningskommittén 2017-03-28 ska i första hand direkta tilldelningar göras inom målområde 1, 2 och 5 (en gemensam viseringspolitik, gränskontroller samt att förebygga och bekämpa brott). Direkta tilldelningar innebär att ansökningsomgången öppnas upp till på förhand identifierade projektförslag. För målområde 6 (risker och kriser) genomförs i första hand begränsade utlysningar till insatser inom avgränsat tema och/eller till särskilt utpekade aktörer.

Öppna utlysningar, utan ovanstående begränsningar, genomförs enbart i undantagsfall.

Beslut om ansökningsförfarande och inriktning fattas av Polismyndigheten inför varje ansökningsomgång. ISF:s samverkansgrupp deltar i beredning inför beslut om inriktning. Inför beredningen skickas inriktningsförslag till fondsekretariatet via en representant i samverkansgruppen. Kontaktuppgifter till samverkansgruppens representanter

En komplett ansökan om stöd till fonden för inre säkerhet innehåller:

 1. Ansökningshandling med utförlig projektbeskrivning
 2. Projektets budget
 3. Projektets tidsplan
 4. Underlag som visar vem som har rätt att företräda sökanden
 5. Om tillämpligt, avsiktsförklaring från partnerorganisationer
 6. Om tillämpligt, inköpsplan och eventuella inköpsunderlag. Även sökanden som inte är upphandlande myndighet ska fylla i genomförda och/eller planerade inköp i inköpsplanen. Läs mer om vilka inköpsunderlag som avses i Guide till ansökan.

Olika sätt att ansöka beroende på skyddsvärde

Projekten kan innehålla känslig information med olika skyddsvärde och sekretess. Förvaltningen av ISF i Sverige har byggts upp för att kunna hantera viss sekretess. Vi rekommenderar dock att ni inte söker för projekt som omfattar rikets säkerhet.

Det är den sökande organisationen som bedömer vilken sekretess och vilket skyddsvärde projektinnehållet har. Hanteringen av ansökningshandlingen ser olika ut beroende på skyddsvärdesnivå.

Oavsett skyddsvärde laddas ansökningshandling samt bilagor ner från ISFs webbplats (se nedan).

 • Ansökan utan skyddsvärde skickas underskriven med vanlig post samt via e-post till fondsekretariatet senast sista ansökningsdag (se deadline nedan).
 • Underskriven ansökan med högt skyddsvärde skickas med rekommenderad post till fondsekretariatet senast sista ansökningsdag, men skickas inte per e-post. Kontakta fondsekretariatet för mer information.

Oavsett skyddsvärde vill vi att sökande organisationer kontaktar fondsekretariatet innan ansökan skickas in.

Prövning och bedömning av ansökan

Oavsett ansökningsförfarande görs bedömningen i två steg:

 1. Formell prövning
 2. Kvalitetsbedömning

I den formella prövningen granskas om ansökan är formellt giltig, d.v.s. om ansökan är komplett, om den är underskriven av behörig person samt om nödvändiga bilagor har bifogats Giltiga ansökningar bedöms av fondsekretariatet utifrån följande fyra bedömningskriterier:

 • Projektets relevans och nytta
 • Genomförande och kvalitetssäkring
 • Effekt och spridning
 • Projektets kapacitet

I den kvalitativa bedömningen ingår en värdering av projektförslagens nytta och relevans. Värderingen görs av myndighetsrepresentanter i ISF:s samverkansgrupp.

Mall för värdering

Bedömningskriterier

Ansökningsomgångar

Sista dag att ansöka om medel under 2021 var den 23 april. Ansökningsomgången omfattade direkta tilldelningar till Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten inom särskilt mål 5 och särskilt mål 2. Fondsekretariatet mottog tre ansökningar som beviljades medel. För information om de beviljade projekten se Beslutslista ISF Ansökningsomgång 1, 2021. Detta var den sista ansökningsomgången inom programperioden 2014-2020.

Vi återkommer med mer information när det är dags för första ansökningsomgången i den nya programperioden.

Kontaktuppgifter för mer information

Om du har frågor om fonden och de möjligheter som ryms inom programmet, ta kontakt med det svenska sekretariatet för EU:s fond för inre säkerhet. Sekretariatet kan nås via e-post eller telefon.

E-post: fondsekretariatet@polisen.se
Telefon: Gruppchef Christina Jansson 010-563 26 19
Projektkoordinator Teresa Klett 010-5632620
Projektadministratör Carina Malmberg 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar 010-564 17 42
Jurist Mathias Lassinantti Jansson 010-563 94 86
För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb 010-564 17 63 alternativt Controller Anna Paganus 010-563 07 41

Postadress:
Polismyndigheten
Sekretariatet för fonden för inre säkerhet
Ekonomiavdelningen
Box 12256
102 26 Stockholm

Kontaktuppgifter till ISFs samverkansgrupp

Stöd till ansökare

Guide inför ansökan version 2019-03-29

Presentation skrivarstuga 2020

Ansökningshandlingar

Ansökan version 2018-08-14

Avsiktsförklaring

Budgetmall (excel) version 1.6

Mall för inköpsplan (excel)

Översikt inköpsunderlag

Tidsplan 2017 - mall (excel)

Om du har problem att öppna ansökan kan det underlätta om du sparar ner filen på datorn genom att högerklicka och välja "spara länk som".

Projekt

Beviljade projekt

Beslutslista ISF ansökningsomgång 1, 2021

Beslutslista ISF ansökningsomgång 2, 2020

Beslutslista ISF ansökningsomgång 1 2020

Beslutslista ISF ansökningsomgång 2019

Beslutslista ISF ansökningsomgång 2, 2018

Beslutslista ISF ansökningsomgång 1, 2018

Beslutslista ISF ansökningsomgång 1, 2017

Beslutslista ISF ansökningsomgång 2, 2017

Beslutslista ISF ansökningsomgång 3, 2017

Beslutslista ISF ansökningsomgång 1, 2016

Beslutslista ISF ansökningsomgång 2, 2016

Stöd till projekt 

Tips från en granskare

Information om EU:s logotyp på European Commission webbplats

Intyg om projektengagemang (word)

Mall för tidsredovisning (excel)

Guide för synliggörande ISF

Pågående/avslutade projekt 

Artikel Group Violence Intervention i Sverige

Information om projekt

Intervju ISF-projekt Behovshanpassad webbinformation till brottsoffer 2018

Intervju ISF-projekt Anti-UAS 2018

Intervju ISF-projekt iPilot 2017

Intervju uppfoljning ISF projekt iPilot 2017

EU-kommissionens utlysningar av medel

Fondsekretariatet vill tipsa om möjligheten att ansöka om medel för insatser inom området inre säkerhet direkt från kommissionen. Utlysningarna publiceras löpande på kommissionens webbplats. Aktuella utlysningar inom fonden hittar ni här:

Utlysningar