Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

EU:s fond för inre säkerhet

EU-fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt stöd till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. Läs om vad som gäller för att ansöka om stöd.

EU Fonden för inre säkerhet

För att främja utvecklingen inom vissa områden stödjer EU insatser i medlemsländerna. Stödet består av bidrag från fonder och program.

Polismyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för Fonden för inre säkerhet. Ur fonden kan organisationer söka EU-medel till projekt som ska stärka den inre säkerheten inom EU.

Fondens mål och syfte

Genom fondens aktiviteter genomförs den Europeiska unionens strategi för inre säkerhet. I det nationella programmet beskrivs mål och aktiviteter som är särskilt relevanta för Sverige.

Sveriges andel av fonden uppgår till drygt 300 miljoner kronor för programperioden 2014-2020. Fonden består av två delar:

 • ISF Gräns
 • ISF Polis.

ISF Gräns

ISF Gräns omfattar gränskontroller och viseringar. Här stöds exempelvis åtgärder för att utveckla och förbättra arbetet med

 • viseringar på Sveriges utlandsmyndigheter
 • implementering av EU:s regelverk kring gränskontroll
 • implementering av Visa Information System (VIS) på behöriga myndigheter
 • utbildningsinsatser
 • samverkan inom gränskontrollsområdet.

ISF Polis

ISF Polis rör polissamarbete, brottsförebyggande arbete, bekämpning av brott och krisberedskap, krishantering samt skydd av samhällsviktig verksamhet/kritisk infrastruktur.

Åtgärder som omfattas av programmet är exempelvis

 • utveckling av metoder för uppföljning och utvärdering
 • utveckling av brottsofferarbete
 • insatser för att bekämpa organiserad brottslighet, radikalisering och våldsbejakande extremism
 • utbildningsinsatser
 • samverkan mellan myndigheter

Organisationer som kan söka

Ofta vänder sig programmets insatser till myndigheter som arbetar med gränsfrågor, viseringar, krishantering, polissamarbete, brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete, krisberedskap och samhällsviktig verksamhet/kritisk infrastruktur.

Även andra organisationer som är verksamma inom de områden som fonden omfattar kan söka.

En organisation söker medel för att genomföra ett projekt som ligger i linje med vad Sverige vill åstadkomma enligt det nationella programmet. Det är möjligt att genomföra ett projekt på egen hand eller tillsammans med partnerorganisationer.

I det senare fallet är en organisation koordinator och lämnar in en gemensam ansökan till Polismyndigheten. Koordinatorn har huvudansvaret för projektet.

Observera att det enbart är organisationer som nämns i aktuellt beslut om ansökningsförfarande och inriktning, som kan skicka in en ansökan (se nedan).

Så här går ansökan till

Fondens medel kan sökas under särskilda ansökningstider, och i enlighet med beslut om ansökningsförfarande och inriktning för aktuell ansökningsomgång.

Enligt beslut av Övervakningskommittén 2017-03-28 ska i första hand direkta tilldelningar göras inom målområde 1, 2 och 5 (en gemensam viseringspolitik, gränskontroller samt att förebygga och bekämpa brott). Direkta tilldelningar innebär att ansökningsomgången öppnas upp till på förhand identifierade projektförslag. För målområde 6 (risker och kriser) genomförs i första hand begränsade utlysningar till insatser inom avgränsat tema och/eller till särskilt utpekade aktörer.

Öppna utlysningar, utan ovanstående begränsningar, genomförs enbart i undantagsfall.

Beslut om ansökningsförfarande och inriktning fattas av Polismyndigheten inför varje ansökningsomgång. ISF:s samverkansgrupp deltar i beredning inför beslut om inriktning. Inför beredningen skickas inriktningsförslag till fondsekretariatet via en representant i samverkansgruppen. Kontaktuppgifter till samverkansgruppens representanter finns här.

En komplett ansökan om stöd till fonden för inre säkerhet innehåller:

 1. Ansökningshandling med utförlig projektbeskrivning
 2. Projektets budget
 3. Projektets tidsplan
 4. Underlag som visar vem som har rätt att företräda sökanden
 5. Om tillämpligt, avsiktsförklaring från partnerorganisationer
 6. Om tillämpligt, upphandlingspolicy, upphandlingsplan och eventuella upphandlingsunderlag. Även sökanden som inte är upphandlande myndighet ska fylla i genomförda och/eller planerade inköp i upphandlingsplanen. Läs mer om vilka upphandlingsunderlag som avses i Guide till ansökan.

Olika sätt att ansöka beroende på skyddsvärde

Projekten kan innehålla känslig information med olika skyddsvärde eller sekretess. Förvaltningen av ISF i Sverige har byggts upp för att kunna hantera viss sekretess. Vi rekommenderar dock att ni inte söker för projekt som omfattar rikets säkerhet.

Det är den sökande organisationen som bedömer vilket skyddsvärde projektinnehållet har. Hanteringen av ansökningshandlingen ser olika ut beroende på skyddsvärdesnivå.

Oavsett skyddsvärde finns ansökningshandling samt bilagor här.

 • Ansökan utan skyddsvärde skickas underskriven med vanlig post samt via e-post till fondsekretariatet senast sista ansökningsdag.
 • Underskriven ansökan med skyddsvärt innehåll skickas med rekommenderad post till fondsekretariatet senast sista ansökningsdag, men skickas inte per e-post.
 • Fondsekretariatet tillhandahåller krypterat USB-minne till sökanden som avser skicka in en ansökan med skyddsvärt innehåll. Ansökan samt bilagor läggs på USB-minnet som skickas tillsammans med den underskrivna ansökan till fondsekretariatet. Kontakta fondsekretariatet för mer information.

Kontakta alltid fondsekretariatet innan ansökan skickas in.

Prövning och bedömning av ansökan

Oavsett ansökningsförfarande görs bedömningen i två steg:

 1. Formell prövning
 2. Kvalitetsbedömning

I den formella prövningen granskas om ansökan är formellt giltig, d.v.s. om ansökan är komplett, om den är underskriven av behörig person samt om nödvändiga bilagor har bifogats Giltiga ansökningar bedöms av fondsekretariatet utifrån följande fyra bedömningskriterier:

 • Projektets relevans och nytta
 • Genomförande och kvalitetssäkring
 • Effekt och spridning
 • Projektets kapacitet

I den kvalitativa bedömningen ingår en värdering av projektförslagens nytta och relevans. Värderingen görs av myndighetsrepresentanter i ISF:s samverkansgrupp.

Mall för värdering

Bedömningskriterier

Nästa ansökningsomgång

I höst öppnar fondsekretariatet upp för direkta tilldelningar till Polismyndigheten inom särskilt mål 2 – gränser och inom särskilt mål 5 – förebygga och bekämpa brott. Fyra projektförslag får lämnas in. Berörda avdelningar på Polismyndigheten är informerade.

Höstens ansökningsomgång inkluderar även en begränsad utlysning inom särskilt mål 6 – risker och kriser.

Ansökningar inom följande teman välkomnas:

 1. Strålsäkerhet
 2. Medicinsk säkerhet
 3. Fysisk säkerhet och skydd av skyddsvärda verksamheter i händelse av sabotage, terrorattacker och krig

Sista dag att ansöka om medel i höst är den 28 september 2018 klockan 12.00.

Fondsekretariatet anordnar en skrivarstuga den 13 september för alla som ska söka i höst. Under skrivarstugan går vi igenom ansökningsformulär och budgetmall och vad ni som söker bör tänka på när ni planerar för ert projekt. Fondsekretariatet tar även emot anmälningar till enskild handledning för sökande organisationer, antingen per telefon eller på Polismyndigheten. Anmälan till enskild handledning och skrivarstuga görs senast den 30 augustifondsekretariatet@polisen.se.

Läs mer om villkoren för den begränsade utlysningen.

Kontaktuppgifter för mer information

Om du har frågor om fonden och de möjligheter som ryms inom programmet, ta kontakt med det svenska sekretariatet för EU:s fond för inre säkerhet. Sekretariatet kan nås via e-post eller telefon.

E-post: fondsekretariatet@polisen.se
Telefon: Christina Jansson 010-563 26 19, Carina Hammar 010-564 17 42, Carina Malmberg 010-564 17 96.
För finansiella frågor, kontakta Anna Paganus 010-563 07 41.

Kontaktuppgifter till ISFs samverkansgrupp

Stöd till ansökare

Information begränsad utlysning september 2018

Guide inför ansökan version 2018-06-19

Presentation skrivarstuga 2018

Ansökningshandlingar

Ansökan version 2018-08-14

Avsiktsförklaring

Budgetmall (excel) version 1.6.

Mall för upphandlingsplan (excel)

Tidsplan 2017 - mall (excel)

Om du har problem att öppna ansökan kan det underlätta om du sparar ner filen på datorn genom att högerklicka och välja "spara länk som".

Projekt

Beviljade projekt

Beslutslista ISF ansökningsomgång 1, 2018

Beslutslista ISF ansökningsomgång 1, 2017

Beslutslista ISF ansökningsomgång 2, 2017

Beslutslista ISF ansökningsomgång 3, 2017

Beslutslista ISF ansökningsomgång 1, 2016

Beslutslista ISF ansökningsomgång 2, 2016

Stöd till projekt 

Tips från en granskare

Information om EU:s logotyp på European Commission webbplats

Intyg om projektengagemang (word)

Mall för tidsredovisning (excel)

Pågående/avslutade projekt 

Information om projekt

Intervju ISF-projekt Behovshanpassad webbinformation till brottsoffer 2018

Intervju ISF-projekt Anti-UAS 2018

Intervju ISF-projekt iPilot 2017

Intervju uppfoljning ISF projekt iPilot 2017

Till toppen