Sök
Stäng Meny

Uppföljning 2020-21 medborgarlöfte Ale

I vårt gemensamma medborgarlöfte har vi haft fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken och lokalsamhället.

Våra löften gällande insatser för att förebygga narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet.

 • Minst 4 riktade narkotikainsatser med fokus på ungdomar och unga vuxna. (Polis)
 • Genomföra informationsmöten riktade till föräldrar i årskurs 7-8 på högstadieskolor i kommunen - med särskilt fokus på att förebygga narkotikaanvändandet bland unga i Ale kommun. Kommun och (Polis)
 • Utöver konkreta aktiviteter kommer lokalpolisområde Kungälv/ Ale och Ale kommun under året fokusera på platser där vi fått indikationer på att narkotika förekommer.

Resultat.

 • 4 riktade narkotikainsatser har genomförts under året.
 • Anmälningar upprättade gällande narkotikabrott (eget bruk, innehav samt överlåtelse).
 • Även anmälningar upprättade gällande rattfylleri under påverkan av narkotika, olovlig körning samt brott mot kniv- och vapenlagen.
 • Där individer under 18 år rapporterats för brott har vi tagit en kontakt med ansvarig vårdnadshavare och lyft vår oro.
 • Orosanmälningar/återkoppling till socialtjänsten i syfte att individen skall få den hjälp som behövs.
 • Löpande platssamverkan och samordnande insatser (EST) kring platser där narkotikaförsäljning förekommer, under hela året (polis, kommun och andra aktörer)
 • Pågående insats ”Treklövern”.
 • Drygt 200 tillsyner på platser där vi fått indikationer om narkotikaproblematik.
  2021-02-18
 • Endast ett informationsmöte har med anledning av covid-19 kunnat genomföras för årskurs 7 på Bohusskolan (Kommun och Polis)
 • Digitalt alternativ i form av ANDT-foldrar som med brev har skickats till samtliga vårdnadshavare till barn på högstadiet i maj 2020 (Kommun)
 • Flera kommunikativa kunskapshöjande ANDT-kampanjer med fokus på tonårsföräldrar bl.a. via Ale kommuns och Polisens FB-konton under 2020 bl.a. i maj, oktober och vid jul (Kommun och Polis)
 • Drogförebyggande kampanj i samverkan med Systembolaget Nödinge genomförd i samband med Valborg (Kommun och Polis)

Våra löften gällande insatser för att öka trafiksäkerheten

 • Minst 20 hastighetskontroller utifrån medborgarnas önskemål. (Polis)
 • Minst två insatser med fokus på trimmade mopeder. (Polis)
 • Sprida information om tryggt och säkert framförande av motordrivna fordon där ungdomar är förare till samtliga föräldrar vars ungdomar under år 2020 fyller 15 år. (Kommun)

Resultat.

 • 33 stycken hastighetskontroller genomförda med fokus på de platser där våra medborgare och samverkansaktörer påtalat att behovet finns (Polis)
 • Flertalet ordningsföreläggande gällande hastighet utfärdade (Polis)
 • Enstaka körkortsomhändertagande har genomförts (Polis)
 • Hastighetskontroll med ATK-vagn (Polis)
 • 5 insatser riktade mot moped och a-traktorer (Polis)
 • Flertalet föreläggande om kontroll- och registreringsbesiktningar (Polis)
 • Anmälningar upprättade gällande olovlig körning och orossamtal med vårdnadshavarna (Polis)
 • Parallellt med det arbetet kontaktades ett stort antal vårdnadshavare till ungdomar som kör moped och A-traktor. Upplyst vårdnadshavare om de konsekvenser det innebär att tillåta körning med trimmad moped/ A-traktor (Polis)
 • Utskick av mopedbrev till alla vårdnadshavare till barn som fyllt alt under året fyller 15 år i kommunen maj 2020 (Kommun)
 • Ett flertal kommunikativa insatser för att motverka problematiken via lokalmedia och sociala medier – under hela 2020 (Polis och Kommun)
 • Riktat EPA/A-traktor-brev till alla hushåll där ett sådant fordon finns registrerat (Polis)
 • En besiktningsman utbildad som löpande gör flygande besiktningar av fordon (Polis)

Våra löften gällande insatser för att öka tryggheten

 • Under kommande period kommer Ale kommun tillsammans med Alebyggen stötta uppstart av nya nattvandrargrupper på initiativ av lokalsamhället. (Kommun)

Resultat

 • Löpande stöttning av nattvandrargrupperna under året med bl.a. utbildningsinsatser, logistik, lokaler och kommunikativa insatser samt ute på fältet (fältenheten, säkerhetsenheten, kommunikationsavdelning) (Kommun)
 • Gemensam koordinering och platssamverkan med nattvandrargrupperna kring bl.a. motorträffar och arbetet med lokal läges- och problembild (säkerhetsenheten) (Kommun)
 • Covid19-situation försvårar uppstart av nya nattvandrargrupper men ett initiativ i Surte/Bohus finns (säkerhetsenheten) (Kommun)